1350/2014. NVB határozat - Dongó József képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1350/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Dongó József képviselőjelölt (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 48/2014. (IX. 18.) számú határozatát megváltoztatja oly módon, hogy a jogsértés megállapításán és a további jogsértéstől való eltiltáson túl a Nemzeti Fórum Egyesület jelölő szervezetet, valamint Csányi József polgármester-jelöltet egyetemlegesen 761.250 (azaz hétszázhatvanegyezer-kettőszázötven) forint bírság megfizetésére kötelezi.
A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda 10032000-00333616-00000000 számú bankszámlaszámára jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a bírságot kiszabó határozat számát, továbbá a bírságot kiszabó választási bizottság székhelytelepülésének, azaz Budapest megnevezését. A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 25-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. szeptember 15-én elektronikus úton kifogást nyújtott be a TVB-hez. Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a Szuperinfo nevű hirdetési hetilap 2. oldalán a Csányi József polgármester-jelöltet és a Nemzeti Fórum Egyesület színeiben induló képviselő-jelölteket bemutató fizetett politikai hirdetésen megjelenő „Támogassa Ön is szavazatával a Nemzeti Fórum Egyesület képviselőjelöltjeit, és Csányi József polgármester-jelöltet!” mondat alatt utalás található arra, hogy a jelölteket többek között a GAZDAKÖRÖK, valamint a Polgári Összefogás Félegyházáért Egyesület szervezetek is támogatják. A kifogásolt szórólapon az utóbbi szervezet logója is megtalálható. A beadványozó állítása szerint, a szórólapok használata sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelveket, mivel a GAZDAKÖRÖK szervezet az önkormányzati képviselők választásán a FIDESZ-KDNP jelöltjeit támogatja. A Polgári Összefogás Félegyházáért Egyesület pedig nem található a civil szervezetek névjegyzékében, ezen okból a szórólapok megtévesztőek, amiért azt a látszatot keltik, hogy a jelölteket egy létező szervezet támogatja. A fentiek alapján a kifogástevő kérte a jogsértés tényének megállapítását, a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől valamint– tekintettel arra, hogy a Kiskunfélegyházi Helyi Választási Bizottság 69/2014 (IX. 05.) számú határozatával a jelölő szervezetet a szórólapja kapcsán érkezett kifogás elbírásakor már eltiltotta a GAZDAKÖRÖK kifejezés, valamint a Polgári Összefogás Kiskunfélegyházáért Egyesület nevének és logójának használatától, így álláspontja szerint ismételt jogsértésről van szó - bírság kiszabását is.
A TVB a kifogásnak helyt adott, megállapította a jogsértés tényét, valamint eltiltotta Csányi József polgármester-jelöltet és a Nemzeti Fórum Egyesületet a további jogsértéstől. A TVB megállapította, hogy a kifogás elbírálására a Kiskunfélegyházi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) rendelkezik hatáskörrel, azonban áttételre a rendelkezésre álló határidőn belül nem került sor, így a Ve. 213. § (3) bekezdése alapján köteles eljárni az ügyben. A TVB álláspontja szerint mind a Polgári Összefogás Kiskunfélegyházáért Egyesület szerepeltetése a hirdetésben, mind a „Gazdakörök támogatásával” kitétel használata sérti a választás tisztaságának megóvása, illetve a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveket. A TVB megállapította – hivatkozva a HVB 69/2014. (IX. 05.) számú határozatára - a jogsértés ismétlődő jellegét, bírság kiszabásától azonban eltekintett, mivel az eset összes körülményeit figyelembe véve azt nem tartotta indokoltnak.
Beadványozó 2014. szeptember 21-én fellebbezést nyújtott be a TVB határozata ellen. Előadta, hogy – tekintettel a jogsértés ismétlődő jellegére – a jogsértéstől való ismételt eltiltás nem megfelelő szankció, ezért kérte a Nemzeti Választási Bizottságtól a határozat megváltoztatását és megfelelő mértékű bírság kiszabását.
II.
A fellebbezés az alábbiak szerint alapos.
A Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontja szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választási eljárás résztvevőinek érvényre kell juttatniuk a választás tisztaságának megóvása és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveket.
A Ve. 218. § (2) bekezdés d) pontja alapján a választási bizottság a választási kampány szabályainak megsértése esetén bírság kiszabására is jogosult, amennyiben a választási kampány szabályainak megsértése esetén a kifogásnak helyt ad.
A Ve. 219 § (1) bekezdése alapján a választási bizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapításában az eset összes körülményeit - így különösen a jogsértéssel érintettek körének nagyságát, a jogsértés súlyát és területi kiterjedtségét, a jogsértés ismétlődő jellegét - veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a TVB megfelelően járt el, és jogszerű döntést hozott, amikor úgy határozott, hogy Csányi József és a Nemzeti Fórum Egyesület jelölő szervezet megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelvi rendelkezéseket a kifogásban nevesített cselekménnyel. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint azonban tévesen mérlegelte a TVB a döntése alapjául szolgáló körülményeket akkor, amikor az eset összes körülményeit figyelembe véve, a bírság kiszabását mellőzte.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint, figyelemmel az eset összes körülményére, a bírság kiszabása indokolt, annak összegének meghatározatása során a Ve. 219. § (1) bekezdésének rendelkezésére volt tekintettel.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az a magatartás, amely a civil szervezetek nyilvántartásába be nem jegyzett szervezetet létező szervezetként tűntet fel, illetve egy adott szervezetről olyan valótlan állítást fogalmaz meg, amely szerint az egy adott jelölő szervezet jelöltjeit támogatja, jelentős mértékben alkalmas a választópolgárok megtévesztésére, ezáltal sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelveket.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a HVB 69/2014. (IX. 05.) számú határozataival szemben fellebbezéseket nyújtottak be, amelyeket a TVB 32/2014 (IX. 09.) és 33/2014. (IX. 09.) számú határozataival 2014. szeptember 9-én bírált el. Ebből adódóan a politikai hirdetés 2014. szeptember 12-i megjelenésekor az ügyben másodfokon eljáró TVB már határozatot hozott. A Szegedi Ítélőtábla a HVB határozata ügyében 2014. szeptember 15-én hozott jogerős végzést, így a TVB jelen ügyben meghozott döntésének időpontjában már ismert volt, hogy az előző ügyben jogerősen megállapításra került a jogszabálysértés. A fentiek alapján – tekintettel arra, hogy egyértelműen ismételt jogszabálysértésről van szó – a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint indokolt bírság kiszabása.
A bírság összegének megállapításakor a Nemzeti Választási Bizottság figyelembe vette azt a tényt is, hogy a jogszabálysértés elkövetésére szándékosan került sor.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 219. §-ára és a 231. § (5) bekezdés b) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontján, 218. § (2) bekezdés d) pontján, 219. § (1) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. szeptember 22.
 
 
 
 
                                                                         Dr. Patyi András
                                                             a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                 elnöke