1343/2014. NVB határozat - Teiszler Ádám, a Jobbik Magyarországért Mozgalom egyéni listás képviselőjelöltje által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1343/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Teiszler Ádám, a Jobbik Magyarországért Mozgalom egyéni listás képviselőjelöltje (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Homokbödögei Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) 14/2014. (IX.9.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A HVB szeptember 9-i ülésén 14/2014. (IX.9.) számú határozatával az önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán Teiszler Ádámot – a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet egyéni listás képviselőjelöltjeként – nyilvántartásba vette.
Teiszler Ádám képviselőjelölt postai úton fellebbezést nyújtott be a HVB 14/2014. (IX.9.) számú határozata ellen, mely 2014. szeptember 15-én került kézbesítésre a Nemzeti Választási Iroda számára. Beadványozó fellebbezésében előadta, hogy a HVB alelnöke nemmel szavazott a nyilvántartásba vétele tárgyában, mely döntést nem indokolt meg. Beadványozó álláspontja szerint, tekintettel arra, hogy a HVB alelnöke nem indokolta meg döntését, „nem alkalmas a posztjára”. Fentiek alapján beadványozó indítványozza az ügy kivizsgálását, valamint a HVB tag bizottságból való kizárását.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 224. § (1) bekezdése alapján „A fellebbezést (…) a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni.”
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés formai vizsgálata eredményeként megállapítja, hogy az nem a Ve. 224. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz került benyújtásra.
A Ve. 231. § (1) bekezdés c) pontja szerint „A fellebbezést (…) érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem a 224. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be”.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 231. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
III.
A határozat a Ve. 224. § (1) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. szeptember 16.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke