1342/2014. NVB határozat - Ecsedi József, a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt jelölő szervezet képviselőjelöltje által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1342/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Ecsedi József, a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt jelölő szervezet képviselőjelöltje (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Zala Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 35/2014. (IX. 11.) TVB számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A TVB 35/2014. (IX. 11.) számú határozatában visszautasította a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt jelölő szervezet által, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán bejelentett megyei lista nyilvántartásba vételét. A TVB megállapította, hogy „a listaállításhoz szükséges jogszabályi követelmény nem teljesült”, tekintettel arra, hogy a jelölő szervezet által leadott ajánlóíveken mindösszesen 640 darab érvényes ajánlás szerepelt.
Beadványozó 2014. szeptember 14-én 22.05 órakor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be. Beadványozó előadta, hogy „Lenti térségében” a választópolgárok nem megfelelően adták meg lakóhelyük irányítószámát. Mindezek ellenére beadványozó véleménye szerint „a többi adat alapján” az ajánlást adó választópolgár egyértelműen beazonosítható. Fentiek szerint beadványozó indítványozza a TVB határozatának felülvizsgálatát az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. sz. NVB iránymutatás alapján.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
 
A Ve. 224. § (2) bekezdése szerint a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen az annak elbírálására hatáskörrel rendelkező választási bizottsághoz.
 
A Ve. 10. § (1) bekezdése szerint az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a fent hivatkozott törvényi rendelkezések alapján megállapítja, hogy a TVB 2014. szeptember 11-i ülésén hozott határozata ellen 2014. szeptember 14-én 16.00 óráig lehetett jogszerűen fellebbezést benyújtani. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a beadványozó 2014. szeptember 14-én 22.05 órakor nyújtotta be jogorvoslati kérelmét.
 
Fentiek figyelembevételével a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés formai vizsgálata eredményeként rögzíti, hogy a fellebbezés a Ve. 224. § (2) bekezdésében foglalt határidőn túl érkezett.
 
A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett.
 
A leírt indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében eljárva a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
III.
A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésein, a 224. § (2) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. szeptember 16.
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke