1341/2014. NVB határozat - Scsavnicsár Szabolcs, a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesületének képviselője által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1341/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Scsavnicsár Szabolcs, a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesületének képviselője (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 42/2014. (IX.12.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A TVB 29/2014. (IX.09.) számú határozatával nyilvántartásba vette a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete területi nemzetiségi listáját, tekintettel arra, hogy a jelölő szervezet a lista nyilvántartásba vételének időpontjában teljesítette a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 60. § (1) bekezdése szerinti feltételt, mely szerint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán „az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a (...) megyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában jelöltet állított.” A TVB – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 320. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett települési nemzetiségi önkormányzati jelöltek számát vette figyelembe.
A Nemzeti Választási Rendszer 2014. szeptember 12-i kimutatása alapján azonban a jelölő szervezet jogerősen nyilvántartásba vett, valamint a bejelentett, de jogerősen el nem bírált települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjeinek száma együttesen nem érte el a Nektv. 60. § (1) bekezdésében foglalt minimumot. Fentiek alapján a TVB – a Ve. 320.§ (2) bekezdésére hivatkozva – a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesületének területi nemzetiségi listáját törölte a nyilvántartásból.
Beadványozó 2014. szeptember 15-én a TVB 42/2014. (IX.12.) számú határozata ellen fellebbezést nyújtott be, amelyben kifejtette, hogy amennyiben lehetséges, szeretne közös listát állítani.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, székhelyét és - ha a székhelyétől eltér - postai értesítési címét,
c) jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést lehet benyújtani
a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés formai vizsgálata eredményeként megállapítja, hogy az nem tartalmazza a kérelem – Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti – jogalapját.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a beadványozó a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesületének képviselőjeként nyújtotta be a jogorvoslati kérelmet. Mindezek alapján, a Ve. 224. § (3) bekezdés b) és c) pontja szerint a kérelemben a jelölő szervezet székhelyének és bírósági nyilvántartásba-vételi számának megjelölése kötelező törvényi feltétel. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a jogorvoslati kérelemben a beadványozó nem jelölte meg a Ve. fent hivatkozott rendelkezésében megjelölt adatokat.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
III.
A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén, a 231 § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. szeptember 16.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke