134/2015. NVB határozat - A Nemzeti Választási Bizottság megbízott tagja, Szabó Miklós Csaba megbízatása megszűnésének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
134/2015. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság megbízott tagja, Szabó Miklós Csaba megbízatása megszűnésének tárgyában – 8 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Szabó Miklós Csabának a – Nemzeti Választási Bizottság Lehet Más a Politika által megbízott tagjának –megbízatása 2015. szeptember 14-én megszűnt.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. szeptember 27-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. § (1) bekezdés f) pontja szerint a választási bizottság tagjának megbízatása megszűnik a tag halálával. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a választási bizottsági tag megbízatásának az (1) bekezdés szerinti megszűnését a választási bizottság határozattal állapítja meg.
 
A Ve. 20. § (1) bekezdése és a 27. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság hét, az Országgyűlés által megválasztott tagból és az Országgyűlésben képviselőcsoportot alkotó pártok által megbízott tagokból áll. A 2013. szeptember 30-án megalakult Testületbe a Lehet Más a Politika a 2014. évi országgyűlési képviselők választása eredményeként, mint az Országgyűlésben frakcióval rendelkező párt 2014. május 6-án bízta meg Szabó Miklós Csabát, aki az Országgyűlés elnöke előtt 2014. május 9-én tett eskütétele óta gyakorolta jogait és kötelezettségeit a Bizottságban.
Szabó Miklós Csaba rövid, súlyos betegség után, 2015. szeptember 14-én elhunyt. A Nemzeti Választási Bizottság ezért a Ve. 34. § (2) bekezdése alapján megállapította az Országgyűlésben képviselőcsoporttal rendelkező Lehet Más a Politika által megbízott tagja, Szabó Miklós Csaba megbízatása megszűnését.
 
A Ve. 36. §-a úgy rendelkezik, hogy amennyiben a választási bizottság megbízott tagjának megbízatása a 34. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott okból megszűnt, helyébe a megbízó új tagot bízhat meg. Az új tag a 37. § (2) és (4) bekezdései alapján jelen határozat jogerőre emelkedését követően, az Országgyűlés elnöke előtt tett eskü- vagy fogadalomtétel után vehet részt a Bizottság munkájában.
 
Szabó Miklós Csaba delegált tagként 2009 óta vett részt a központi választási szerv, az Országos Választási Bizottság, majd a Nemzeti Választási Bizottság munkájában. Több éves szakmai tapasztalaton alapuló tudás, éleslátás és bölcsesség jellemezte munkáját. A Nemzeti Választási Bizottság őszinte tisztelettel és részvéttel búcsúzik tagjától.
 
II.
 
A határozat a Ve. 34. § (1) bekezdés f) pontján, a (2) bekezdésén, a 36. §-án, a 37. § (2) és (4) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
Budapest, 2015. szeptember 24.
 
 
 
Prof. Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke