1333/2014. NVB határozat - az országos roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán az országos listás szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában

 

 A Nemzeti Választási Bizottság
1333/2014. számú határozata
 
 
A Nemzeti Választási Bizottság az országos roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán az országos listás szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az országos roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán használt országos listás szavazólap adattartalmát jelen határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
 
A határozat ellen a meghozatalát követő napon az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 60. § (2) bekezdése szerint az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását összegyűjtötte. Kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választás hiányában bármely nemzetiségi szervezet állíthat listát.
A Nektv. 1. melléklete szerint, a törvény értelmében nemzetiségnek minősül a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdése és 308. §-a alapján a szavazólap adattartalmát a Nemzeti Választási Bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi országos lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott.
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint, amennyiben a szavazólap adattartalmának jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében - megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket.
A Ve. 321. §-a rögzíti, hogy külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat megválasztására. A szavazólap tartalmazza a nemzetiség megnevezését is. A szavazólapon a Ve. 5. mellékelt a)-f) és k) pontja, illetve a 6. melléklet a)-f) és k) pontja szerinti szöveget, valamint a nemzetiség megnevezését a nemzetiség nyelvén is fel kell tüntetni.
A szavazólapon az országos listák a Nemzeti Választási Bizottság által, 1309/2014. számú határozatában meghatározott sorrendben szerepelnek.
A szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kell feltüntetni. A jelölő szervezet jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a szavazólapon. Ha a közös lista állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen elhelyezni.
Fenti jogszabályi rendelkezések alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
II.
A határozat a Nektv. 1. mellékletén és 60. § (2) bekezdésén, a Ve. 158-159. §-ain, a 160-162. §-ain, a 308. §-án, a 321. §-án, az 5. és 6. mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 240. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. szeptember 16.
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke