133/2022. NVB határozat - az Á.-F. M. által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

133/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Á.-F. M. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 4 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1] Beadványozó 2022. március 2-án 14 óra 46 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a Normális Élet Pártja és a Megoldás Mozgalom jogszabálysértése miatt. Kifogásában előadta, hogy a jelölő szervezetek az országgyűlési képviselők 2022. évi választásán az ajánlásgyűjtés során sorozatosan és rendszerszerűen visszaéltek a választópolgárok adataival, elhunyt személyek adataival is, a választópolgároknak országosan és üzletszerűen anyagi előnyt adtak, illetve ígértek.

[2] Álláspontja szerint a Normális Élet Pártja és a Megoldás Mozgalom kifogásban hivatkozott tevékenysége sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt választás tisztaságának megóvására vonatkozó alapelvet.

[3] Kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság adjon helyt a kifogásának, állapítsa meg, hogy a hivatkozott jelölő szervezetek megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontját, a jogsértőket tiltsák el a további jogszabálysértéstől, továbbá semmisítsék meg a jogsértő módon gyűjtött ajánlásokon alapuló jelölti nyilvántartásba vételi határozatokat és a jelölő szervezetek országos listáját.

[4] A Nemzeti Választási Bizottság hatáskörének fennállása kapcsán hivatkozott a Ve. 297. § (3) bekezdés a) pontjára. A kifogás benyújtása határidőjének megtartottsága okán a Ve. 209. § (2) bekezdésére hivatkozott, mivel álláspontja szerint a sérelmezett tevékenység folyamatosan fennálló jogsértés.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[5] A kifogás tárgya a Normális Élet Pártja és a Megoldás Mozgalom ajánlásgyűjtésének jogellenessége és Beadványozó ennek okán támadja e jelölő szervezetek által állított jelöltek nyilvántartásba vételét és a jelöltek alapján állított pártlista nyilvántartásba vételét.

[6] Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán az egyéni jelölt nyilvántartásba vétele a Ve. 252. § (2) bekezdése alapján az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság hatáskörébe tartozó döntés.

[7] Az országos lista, így a pártlista nyilvántartásba vételére a Ve. 253. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság jogosult.

[8] Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnak az egyéni jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában hozott határozatával, mint elsőfokú határozattal szemben fellebbezés nyújtható be, amelyet a Ve. 297. § (2) bekezdése alapján a területi választási bizottság bírál el.

[9] A Nemzeti Választási Bizottságnak a pártlista nyilvántartásba vételéről szóló elsőfokú határozatával szemben a Ve. 222. § (1) bekezdése és a 229. § (1) bekezdése alapján bírósági felülvizsgálat iránti kérelem nyújtható be, amelyet Kúria bírál el.

[10] A Beadványozó kifejezetten kifogásnak nevezi jogorvoslati kérelmét és a Nemzeti Választási Bizottság hatáskörét megalapozó jogszabályként a Ve. 297. § (3) bekezdés a) pontját jelöli meg, amely szerint a Nemzeti Választási Bizottság bírál el minden olyan kifogást, amely nem kifejezetten az egyéni választókerületi választáshoz kapcsolódik.

[11] Ezen beadványozói érvelés azonban nem foghat helyt, mert a Ve. a jelölt és a lista nyilvántartásba vétele kapcsán konkrétan meghatározza azt, hogy mely választási bizottság a hatáskör címzettje, egyértelmű az is, hogy az e tárgyban hozott döntés első fokú határozat, amellyel szemben a Ve. jogorvoslati rendszeréből adódóan fellebbezés, illetve az NVB határozatával szemben bírósági felülvizsgálat iránti kérelem nyújtható be.

[12] A hatáskör vonatkozásában rögzített érvelés miatt nem foghat helyt Beadványozónak a folyamatos jogsértés fennállására vonatkozó okfejtése sem, mert a fellebbezés és a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem – a Ve. 10. § (3) bekezdése és a 224. § (2) bekezdése alapján – az elsőfokú határozat meghozatalától számított harmadik napon 16,00 óráig nyújtható be, mely határidő a Ve. 10. § (1) bekezdése alapján jogvesztő.

[13] Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó kifogásnak nevezett jogorvoslati kérelmének elbírálására nem rendelkezik hatáskörrel, amely okán azt a Ve. 215. § d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[14] A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, bekezdésén, 215. § d) pontján, 222. § (1) bekezdésén, 224. § (2) bekezdésén, 229. § (1) bekezdésén, 252. § (2) bekezdésén, 253. § (2) bekezdésén, 297. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 3.

 

 

Dr. Bozsóki Éva

a Nemzeti Választási Bizottság

elnökhelyettese