133/2015. NVB határozat - az Országos Ruszin Önkormányzatban az Európai Uniós Ruszin Integrációért Közhasznú Egyesület listáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
133/2015. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Ruszin Önkormányzatban az Európai Uniós Ruszin Integrációért Közhasznú Egyesület listáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 7 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Ruszin Önkormányzatban megüresedett mandátumot az Európai Uniós Ruszin Integrációért Közhasznú Egyesület listáján szereplő Sztrizsák Pál részére kiadja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. szeptember 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés e) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik,ha a nemzetiségi önkormányzati képviselő arról lemond. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának ezen okból történő megszűnése esetén a közgyűlés határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését.
Himinec Vladimir a 2015. július 9-én kelt, az Országos Ruszin Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) elnökéhez intézett levelében – amelyet az Önkormányzat a rendelkezésre álló iratok alapján 2015. július 9-én vett át – képviselői mandátumáról lemondott, így az Önkormányzatban fennálló képviselői megbízatása megszűnt. Az Önkormányzat Közgyűlése 77/2015. (VIII. 10.) számú határozatával megállapította a képviselői megbízatás megszűnését, melyről az Önkormányzat 2015. augusztus 11-én kelt levélben tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot. A Fővárosi Törvényszék 2015. szeptember 1-jén kelt tájékoztatása szerint a határozat ellen jogorvoslati kérelem nem érkezett, az jogerőssé vált. Ezen okból a mandátum kiadható.
A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
Az országos listát állító Európai Uniós Ruszin Integrációért Közhasznú Egyesület jelölő szervezet 2015. július 24-én kelt levelében – amely a Nemzeti Választási Bizottsághoz 2015. július 30-án érkezett – a listája 7. helyén szereplő Sztrizsák Pált nevezte meg mandátumot szerző jelöltként, így a mandátumot a Nektv. 68. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Nemzeti Választási Bizottság Sztrizsák Pál részére adta ki.
II.
A határozat a Nektv. 68. §. § (2) bekezdésén, 102. § (1) bekezdés e) pontján és (2) bekezdésén, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
Budapest, 2015. szeptember 11.
 
Prof. Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke