1322/2014. számú NVB határozat a Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet által a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán állított országos lista nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1322/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet (4181 Nádudvar, Szélső utca 80.) által a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán állított országos lista nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet által – a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán – állított országos lista nyilvántartásba vételét visszautasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet, mint jelölő szervezet a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán állított országos listáját 2014. szeptember 9-én 27 fő jelölttel bejelentette.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 60. § (2) bekezdése szerint az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását összegyűjtötte. Kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választás hiányában bármely nemzetiségi szervezet állíthat listát.
A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. július 29-én meghozott, 1128/2014. számú határozatában tűzte ki – a Nektv. szerinti 13 nemzetiség vonatkozásában – a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását és egyidejűleg – nemzetiségenként – megállapította az országos lista állításához szükséges ajánlások számát is.
A Bizottság az 1128/2014. számú NVB határozat 7. számú mellékletében a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 1383 településen tűzte ki. Mindezek alapján, figyelemmel a Nektv. 60. § (2) bekezdés első fordulatának rendelkezésére, a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán országos listát az a jelölő szervezet állíthat, amely legalább 139 településen önállóan egyéni jelöltet állított. A Bizottság hivatkozott határozatában továbbá akként rendelkezett, hogy az országos lista állításához szükséges érvényes ajánlások száma 1159.
A Ve. 319. § (2) és a 320. § (1) bekezdései az országos lista nyilvántartásba vételével kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket tartalmazzák.
Az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. A lista állításánál a jelölő szervezet – a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett – települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjeinek számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét a helyi választási bizottság elutasította.
A jelölő szervezet 53 településen összesen 172 települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet állított.
Fentiek alapján a Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezet nem állított a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választások tíz százalékában – azaz 139 különböző településen – önállóan jelöltet, ezért a lista bejelentése nem felel meg a Nektv. 60. § (2) bekezdésében foglalt törvényes követelménynek.
A Ve. 133. § (2) bekezdése szerint – mely a 308. § alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán is alkalmazandó – a választási bizottság visszautasítja a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.
A Nemzeti Választási Bizottság figyelemmel a Ve. hivatkozott rendelkezéseire, a Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezetnek a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán állított országos listája nyilvántartásba vételét visszautasítja.
II.
A határozat a Nektv. 54. §-án, 60. § (2) bekezdésén, a Ve. 127. § (2)-(3) bekezdésein, a 129. §-án, a 130. §-án, a 132. §-án, a 133. § (2) bekezdésén, a 308. §-án, 319-320. §-ain, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. szeptember 12.
 
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke