132/2018. NVB határozat - a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt által az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított közös pártlista nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

132/2018. számú határozata

                                                                                                                                                  

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt (1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42. fszt. /I-1.) és a Párbeszéd Magyarországért Párt (1061 Budapest, Paulay Ede utca 50. II. emelet) által az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított közös pártlista nyilvántartásba vételének tárgyában – 5 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek által – az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán – állított közös pártlistát nyilvántartásba veszi.

 

A Nemzeti Választási Bizottság a közös pártlistán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított közös pártlista alapján a központi költségvetésből támogatásra jogosultak. A támogatás összege az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése szerint kerül meghatározásra.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. február 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

 1. A Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított közös pártlistájukat 2018. február 21-én 220 fő jelölttel bejelentették.
 2. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 8. § (1) és (2) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők általános választásán pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább kilenc megyében és a fővárosban – legalább huszonhét egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított. Két vagy több párt közös egyéni választókerületi jelöltek alapján - ugyanazon pártok részvételével - közös pártlistát állíthat.
 3. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 253. § (1) bekezdése alapján a pártlistát a szavazást megelőző harmincharmadik napig, azaz jelen választási eljárásban 2018. március 6-án 16.00 óráig lehet bejelenteni. A Ve. 254. § (1) bekezdése szerint a pártlista állításánál a jelölő szervezetnek a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett egyéni választókerületi jelöltjei számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság elutasította.
 4. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek 16 megyében és a fővárosban összesen 36 közös egyéni választókerületi jelöltet állítottak, és a közös pártlistát a törvényi határidőn belül bejelentették.
 5. A Ve. 129. § (1) bekezdése szerint a lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy a jelölést elfogadja, és hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén arról lemond.
 6. A Ve. 133. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Nemzeti Választási Iroda a pártlistán szereplő jelöltek adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi.
 7. A Ve. 3. § 5. pontja szerint a magyarországi lakcím a bejelentett magyarországi lakóhely címe, a sem magyarországi, sem külföldi bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy esetében a bejelentett magyarországi tartózkodási hely címe.
 8. A Nemzeti Választási Bizottság a bejelentett közös pártlista azon jelöltjeit, akiknek a személyi lapján (SZ1 lap) feltüntetett lakcím kismértékű eltérést mutat a jelöltnek a központi névjegyzékben szereplő lakcímétől, de azonosításuk nevük és személyi azonosítójuk alapján elvégezhető volt, a központi névjegyzék szerinti lakcímmel veszi nyilvántartásba (a közös pártlista 56., 59., 83., 91., 117., 136.,148., 167., 177., 179., 219. sorszám alatti jelöltjei).
 9. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy egyebekben a közös pártlista bejelentése megfelel a Vjt.-ben és a Ve.-ben foglalt feltételeknek, ezért annak nyilvántartásba vételéről döntött.

II.

[A központi költségvetési támogatásra való jogosultság feltételei]

 1. Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 3 § (1) és (2) bekezdéseinek rendelkezése szerint az országgyűlési képviselők általános választásán minden pártlistát állító párt az egyéni választókerületekben állított jelöltek számának függvényében a központi költségvetésből – az 5. § szerinti összegnek az (1) bekezdés a), b), c) vagy d) pontjában meghatározott mértékű – támogatásra jogosult. A közös pártlistát állító pártok a fentiek vonatkozásában egy pártnak tekintendők.
 2. A Kktv. 6. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság a pártlista nyilvántartásba vételére vonatkozó határozatában megállapítja a 3. § szerinti támogatásra vonatkozó jogosultságot.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1.  A határozat a Kktv. 3. §-ának (1) és (2) bekezdésén, 6. § (2) bekezdésén, a Ve. 3. § 5. pontján, 129. §-án, 132. §-án, 133. § (1) bekezdésén, 253. § (1) és (2) bekezdésén, 254. § (1) bekezdésén, a Vjt. 8. § (1) és (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. február 23.

 

     Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

                  elnöke