1314/2014. számú NVB határozat az Együtt – a Korszakváltók Pártja képviseletében eljáró Szigetvári Viktor társelnök által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1314/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Együtt – a Korszakváltók Pártja (1123 Budapest, Alkotás utca 17-19.) képviseletében eljáró Szigetvári Viktor társelnök (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Fővárosi Választási Bizottság 42/2014. (IX. 9.) FVB számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) 42/2014. (IX. 9.) FVB számú határozatában a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán dr. Magyar Györgyöt, mint független főpolgármester-jelöltet nyilvántartásba vette. Az FVB határozatában rögzítette, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelelt, és az ajánlásellenőrzés eredményeképp megállapította, hogy a jelölt rendelkezik a nyilvántartásba vételhez szükséges számú, érvényes ajánlással.
Az FVB határozata ellen a beadványozó 2014. szeptember 12-én 10 óra 31 perckor fellebbezést nyújtott be arra való hivatkozással, hogy az FVB határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjába, a 122. § (2) bekezdésébe, a 125. § (2) bekezdésébe és 126. § c) pontjába, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (4) bekezdésébe ütközik.
A beadványozó álláspontja szerint az FVB úgy vette nyilvántartásba dr. Magyar György főpolgármester-jelöltet, hogy az ajánlások ellenőrzése során az ajánló választópolgárok aláírása sajátkezűségének vizsgálatára nem került sor, ami megítélése szerint sérti a Ve. 125. § (2) bekezdését. A fellebbező rögzítette, hogy az általa írt ellenőrzés elmaradása arra vezetett, hogy nem az ajánló választópolgártól származó aláírással rendelkező ajánlásokat is érvényesnek fogadott el az FVB, ez pedig sérti a Ve. 126. § c) pontjában és a Ve. 122. § (2) bekezdésében foglaltakat. Megítélése szerint az általa leírtak azt eredményezik, hogy nem állapítható meg, hogy a jelölt rendelkezett-e az Övjt. 9. § (4) bekezdésében megkövetelt számú érvényes ajánlással.
A fellebbező, hivatkozva a Ve. 125. § (3) bekezdésében foglaltakra, rögzítette, hogy tudomása van arról, hogy a központi névjegyzék az aláírásképet nem tartalmazza, azonban megítélése szerint a Ve. 125. § (2) bekezdése nem csak a választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását követeli meg az ajánlások ellenőrzése során, hanem a Ve. 122. §-ának való megfelelés vizsgálatát is. Mindezek alapján a választási irodának szemrevételezéssel minden ajánlóívet meg kell vizsgálna annak érdekében, hogy láthatóan azonos kéztől származó, egymást követő sorokban szereplő aláírásokat ne fogadjon el az ajánló választópolgártól származó aláírásként.
A fellebbező hivatkozott továbbá a 2014. évi országgyűlési választásokon az ajánlásgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra.
A beadványozó kérte, hogy „a Ve. 125. § (2) bekezdésének érvényesülése érdekében a Nemzeti Választási Bizottság szemrevételezéssel vizsgálja meg a fellebbezéssel érintett döntésben érvényesnek elfogadott ajánlásokat abból a szempontból, hogy tapasztal-e másolásra utaló körülményeket, ez alapján a láthatóan egy kéztől származó, másolt aláírással rendelkező ajánlásokat minősítse érvénytelennek, ennek eredményeként pedig - ha azt Övjt. 9. § (4) bekezdése szerinti számú érvényes ajánlással a jelölt nem rendelkezett- a támadott határozatot úgy változtassa meg, hogy a jelölt nyilvántartásba vételét utasítsa vissza.”
II.
A fellebbezés nem alapos.
A Ve. 122. § (2) bekezdése taxatíve felsorolja azt, hogy az ajánlás során az ajánló választópolgárnak milyen adatait kell rávezetni az ajánlóívre, illetve azt is rögzíti, hogy az ajánló választópolgár ajánlási szándéka kinyilvánítása érdekében az ajánlóívet saját kezű aláírásával látja el.
A Ve. 125. § (2) bekezdése meghatározza az ajánlásellenőrzés, mint eljárási cselekmény tartalmát. Az ajánlásellenőrzés magában foglalja a Ve. 122. §-ában foglalt követelmények ellenőrzését, valamint a választópolgár azonosítását, melyet a Ve. 125. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell elvégezni. A Ve. 122. §-ában foglalt követelmények, ezen belül a (2) bekezdésben foglaltak vizsgálata – a jogszabály nyelvtani értelmezése és az ajánlásellenőrzésre vonatkozó, a Ve. 125-126. §-aiban foglalt rendelkezéseinek egybevetése alapján – azt jelenti, hogy a választási iroda megbizonyosodik arról, hogy az ajánlóíven az ajánlást adó választópolgárra vonatkozó adatsor teljeskerűen ki van töltve, valamint, hogy az adatsor végén szerepel aláírása. Az aláírás meglétének ellenőrzése során a választási irodának vélelmeznie kell, hogy az a választópolgártól származik. Ezen eljárást követően kerül sor a választópolgár azonosítására a Ve. 125. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazásával.
Amennyiben a választási iroda az ajánlásellenőrzés során valamilyen törvénysértést tapasztal, úgy a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján a hatáskörrel rendelkező szerv eljárását kezdeményezi. A választási bizottság ezen jogkörét a Ve. 44. § (2) bekezdése rögzíti, mely szerint, a választási bizottság a tudomására jutott törvénysértés esetén - jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel - kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv eljárását.
A fellebbező beadványában az alábbiakat rögzíti: „a Fővárosi Választási Bizottság úgy vette nyilvántartásba a jelöltet, hogy az ajánlások ellenőrzése során az ajánló választópolgárok aláírása sajátkezűségének vizsgálatára nem került sor (..). Az ellenőrzés elmaradása arra vezetett, hogy nem az ajánló választópolgártól származó aláírással rendelkező ajánlásokat is érvényesnek fogadott el a Fővárosi Választási Bizottság, (..), ami azt eredményezi, hogy nem állapítható meg, hogy a jelölt rendelkezett-e az Övjt. 9. § (4) bekezdésében megkövetelt számú érvényes ajánlással.”
A Nemzeti Választási Bizottság következetesen alkalmazott joggyakorlata szerint a fellebbezés benyújtásakor a bizonyítási teher a kérelmezőt terheli. A beadványozó a fellebbezésében foglalt, fentiekben idézett állítását semmilyen bizonyítékkal, jogi okfejtéssel nem támasztotta alá, csupán hivatkozott a 2014. évi országgyűlési képviselő választáson az ajánlásokkal összefüggő tapasztalataira. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy jelen eljárás keretében is szükséges, hogy a fellebbező az általa valószínűsített jogsértést eljárásjogi lehetősége keretei között bizonyítsa. A bizonyítás eszközeit a Ve. 43. § (2) bekezdése tartalmazza. A Bizottság megítélése szerint nem tekinthető elegendő, illetve figyelembe vehető bizonyítéknak a fellebbezőnek a 2014. évi országgyűlési választások kapcsán tett kijelentése, valamint azon állítása, mely szerint az FVB úgy vette nyilvántartása dr. Magyar György független főpolgármester-jelöltet, hogy vélelmezhetően nem rendelkezett az Övjt. 9. § (4) bekezdésében meghatározott számú érvényes ajánlással.
A leírt indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva megállapítja, hogy a fellebbezés nem alapos, és az FVB 42/2014. (IX. 9.) FVB számú határozatát helybenhagyja
A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a Kúria Kvk.IV.37.359/2014/2. számú végzésében rögzítette, hogy „a rendeltetésszerű joggyakorlás a joggal való visszaélés törvényi tilalmát rögzítő polgári jogi szabályozásból kiindulva az egész jogrendszert átható követelmény. Azt jelenti, hogy a jogintézményekkel célhoz és tartalomhoz kötötten élhetnek annak címzettjei. Csak az a joggyakorlás élvez törvényi védelmet és elismerést, amelyben a jogosultság formális előírásain túl annak valódi tartalma is felismerhető. Ezért a Kúria álláspontja értelmében a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme több a jogsértés megállapíthatóságánál: abban felismerhetően meg kell nyilvánulnia annak a szándéknak, amely a formális jogkövetés égisze alatt a jogintézményben rejlő tartalom kihasználására irányul.”
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás sérelmét veti fel az, hogy a fellebbező jogorvoslati kérelme előterjesztése során érintettség igazolása, bizonyíték és részletes jogi okfejtés nélkül állítja, hogy az FVB úgy vett nyilvántartásba egy főpolgármester-jelöltet, hogy „nem az ajánló választópolgártól származó aláírással rendelkező ajánlásokat is érvényesnek fogadott el”.
III.
A határozat a Ve. 43. § (2) bekezdésén, a 122. §-án, 125-128. §-ain, 231. § (5) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. szeptember 12.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke