1313/2014. számú NVB határozat a Dógi János, az MCF Magyarországi Cigányok Országos Fóruma meghatalmazott képviselője által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1313/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Dógi János, az MCF Magyarországi Cigányok Országos Fóruma (5502 Gyomaendrőd, Táncsics M. út 8/1.) meghatalmazott képviselője (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Békés Megyei Területi Választási Bizottság 46/2014. (IX.09.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Békés Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 46/2014. (IX.09.) számú határozatával az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fórumának nemzetiségi önkormányzati választásra a területi lista nyilvántartásba vételét elutasította. A Területi Választási Iroda ellenőrzése és tájékoztatása alapján a TVB megállapította, hogy az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma jelölő szervezet az 1128/2014. NVB határozatban megállapított, a roma területi önkormányzati listaállításhoz szükséges 34 db érvényes ajánlás helyett, mindösszesen 29 db érvényes ajánlást gyűjtött össze.
Beadványozó 2014. szeptember 11-én fellebbezést nyújtott be a TVB határozatával szemben. Fellebbező előadta, hogy a választási irodától igényelt 10 db ajánlóívből 6 db-ot más személynek átadott, aki ezen íveket a megbeszéltek ellenére nem jutatta vissza számára. A szükséges mennyiségű érvényes ajánlásszámot a szervezet önhibáján kívül ezért nem tudta összegyűjteni. Fellebbező a Gyomaendrődi Rendőrőrsön feljelentést tett ezen ügyben, az erről szóló jegyzőkönyvet is becsatolta.
Arra való tekintettel, hogy a fellebbező önhibáján kívül nem tudta az összes ajánlóívet leadni a választási irodának, kéri a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma megyei lista felállítását engedélyezze.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 224. § (3) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának lakcímét vagy székhelyét. Ugyanezen szakasz c) pontja szerint a fellebbezésnek jelölő szervezet vagy más szervezet esetében tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza sem a jelölő szervezet székhelyét sem a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, mint szükséges törvényi feltételt. A fellebbező a bírósági nyilvántartásba-vételi szám helyett a választási eljárás során bejegyzett jelölő szervezet azonosító kódszámát adta meg.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a fellebbező beadványában konkrét jogszabálysértés megjelölése nélkül kéri a megyei nemzetiségi lista nyilvántartásba vételét, mely alapján a fellebbezés érdemi felülvizsgálatra nem alkalmas.
A Ve. 231. § (1) bekezdés a) és d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
III.
A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén, a 231 § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. szeptember 12.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke