1312/2014. számú NVB határozat a Sámsonházai Nemzetiségi Szövetség szervezet által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1312/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Sámsonházai Nemzetiségi Szövetség (3074 Sámsonháza, Rákóczi út 2.) szervezet (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Nógrád Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) 11/2014. (IX. 8) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A TVB 11/2014. (IX. 8.) számú határozatával a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója-Szövetsége és a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet által a szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők Nógrád megyei választásán benyújtott közös listát nyilvántartásba vette. A TVB álláspontja szerint a közös lista megfelel a nyilvántartásba vétel kapcsán előírt törvényi követelményeknek.
A TVB határozata ellen beadványozó 2014. szeptember 10-én fellebbezést nyújtott be, amelyben előadta, hogy a jelöltállító közgyűlésen a beadványozó által megjelölt személy jelöltként szerepelt a jelölő szervezetek közös jelöltlistáján, ennek ellenére a jelölő szervezetek vezetői nem vették fel a közös listára.
II
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell annak megjelölését - mint a kérelem alapját -, hogy az első fokon eljárt választási bizottság határozata milyen okból tekinthető jogszabálysértőnek. Beadványozó fellebbezése nem tartalmazza, hogy a szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a közös lista nyilvántartásba vételére a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (Nektv.), illetve a Ve. mely rendelkezéseinek sérelmével került sor. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a fellebbezés tartalmazza ugyan a szervezet nyilvántartásba vételéről rendelkező bírósági határozat számát, azonban a Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja által kötelező tartalmi elemként megjelölt bírósági nyilvántartásba-vételi szám nem szerepel benne. A Nemzeti Választási Bizottság a fentieken túl megjegyzi, hogy beadványozó állításai alátámasztására bizonyítékot sem csatolt.
A fent megjelölt kötelező tartalmi elemek hiánya esetén a Ve 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas, ezért azt érdemi vizsgálat nélküli el kell utasítani.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a beadványozó által a fellebbezésben előadott, a jelölő szervezet törvényes működésével kapcsolatos kifogás nem minősül választási ügynek, így annak vizsgálatára a Bizottságnak érdemi elbírálás esetén sem lenne lehetősége.
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezési kérelem második részét a 1296/2014. számú NVB határozat elleni bírósági felülvizsgálati kérelemnek tekintette, így azt jelen eljárásban nem vizsgálta.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján - mely szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 224.§ (3) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. szeptember 12.
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke