1311/2014. számú NVB határozat a dr. Thürmer Gyula a Magyar Munkáspárt elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1311/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. Thürmer Gyula (1082 Budapest, Baross u. 61.) a Magyar Munkáspárt elnöke (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Fővárosi Választási Bizottság 43/2014. (IX. 9.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Fővárosi Választási Bizottság (továbbiakban: FVB) helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán dr. Thürmer Gyula főpolgármester-jelölti bejelentését a 43/2014. (IX.9.) számú határozattal visszautasította.
Az FVB megállapította, hogy dr. Thürmer Gyula a Fővárosi Választási Iroda ellenőrzését követően 855 db ajánlóíven összesen 4824 érvényes és 1222 db érvénytelen ajánlást adott le. Az FVI az ellenőrzés során 6312 db ajánlást rögzített, ebből 266 db ajánlás a többszörös ajánlás miatt, 1222 db pedig egyéb okból nem volt elfogadható, így az érvényes ajánlások száma nem érte el a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (4) bekezdésében előírt 5000-et, ezért a főpolgármester-jelölti bejelentést az FVB a fenti számú határozatával visszautasította.
Beadványozó 2014. szeptember 10-én 15 óra 52 perckor személyesen fellebbezést nyújtott be az FVB határozata ellen, amelyben az ajánlások újbóli számlálását kérte, tekintettel arra, hogy a törvényben előírt 5000-hez képest a hiányzó 180 db érvényes ajánlás olyan kismértékű (2,78 %-os hibahatáron belüli eltérést mutat), mely felveti az újraszámlálás mérlegelésének szükségességét.
II.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban: Ve.) 231. § (4) bekezdése szerint a fellebbezés alapján a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja.
A Ve. 125. § (1) bekezdése szerint a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi.
A Ve. 125. § (2) bekezdése kimondja, hogy az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot.
E törvényi rendelkezéseknek megfelelően a Nemzeti Választási Iroda az elsőfokú eljárás vizsgálata során, az elsőfokú bizottság által érvénytelennek minősített 1222 darab – a Ve. 125. § (2) bekezdése szerint kitöltött és a Ve. 122. § (6) bekezdése alapján aláírásgyűjtő személy nevét és aláírását tartalmazó – ajánlást egyenként és tételesen ellenőrizte.
A Nemzeti Választási Iroda a tételes felülvizsgálatot a Ve. fentiekben hivatkozott rendelkezéseinek, illetve a Nemzeti Választási Bizottságnak az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásában foglaltaknak megfelelően – egyezően a Kúria 2014. március 18-án kelt Kvk.III.37.327/2014/5. számú határozatával is megerősített eljárási rendnek megfelelően – végezte el.
A Nemzeti Választási Iroda az érvénytelen ajánlások vizsgálatának eredményeként arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy dr. Thürmer Gyula főpolgármester-jelölt által leadott ajánlóíveken 4848 db érvényes és 271 db többszörös ajánlás miatt érvénytelen és 1194 db egyéb okból érvénytelen ajánlás szerepel, így továbbra sem teljesül az Övjt. 9. § (4) bekezdésében – a főpolgármester-jelölt nyilvántartásba vételhez szükséges – azon feltétel, hogy a jelöltnek legalább 5000 érvényes ajánlással kell rendelkeznie.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Ve. 122. §-án, a 125. §-án, a 224. § (3) bekezdésén, 231. §-án, az Övjt. 9. § (4) bekezdésén, a Kúria Kvk.III.37.327/2014/5. számú határozatán, az NVB 5/2014. NVB iránymutatásán, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. szeptember 12.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke