131/2022. NVB határozat - a Hegedüs Péter képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában 

 

A Nemzeti Választási Bizottság

131/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Hegedüs Péter (a továbbiakban: Beadványozó) képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 3 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Hajdú-Bihar Megye 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 10/2022. (II. 25.) számú határozatát – jelen határozatban foglalt indokolással – helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1] Dr. Tiba István Csaba (a továbbiakban: Kifogástevő) mint a Hajdú-Bihar megye 6. számú választókerületben (a továbbiakban OEVK) induló, a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni képviselőjelöltje, 2022. február 24-én 13 óra 59 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Hajdú-Bihar Megye 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt a választás tisztaságának megóvása, c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, és e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvek megsértése miatt.

[2] Kifogásában rögzítette, hogy 2022. február 15-én 9 óra 19 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be az OEVB-hez a Balmazújváros elnevezésű, Balmazújváros Város Önkormányzat közszolgálati lapban megjelent, Hegedüs Péter által írt „Lássuk tisztán a városi sportéletet” című cikk tartalma miatt, amely kifogásnak az OEVB az 5/2022. (II. 18.) számú határozatával helyt adott.

[3] Kifogásában előadta, hogy 2022. február 23-án szerzett tudomást arról, hogy Hegedüs Péter hivatalos Facebook oldalán is szerepel ezen „Lássuk tisztán a városi sportéletet” című cikk, amely Kifogástevő meglátása szerint kizárólag az „ellenfele befeketítése céljából íródott valótlan tartalmú írás”.

[4] Előadta, hogy a cikkben helytelenül szerepel, hogy a gazdasági szereplők által nyújtott sporttámogatás Balmazújvárosban nagyon alacsony. Kifogástevő álláspontja szerint a Balmazújváros Sport Kft. több, mint másfél milliárd forint összegű támogatást kapott a vállalkozásoktól, amely adat megtalálható az említett kft. és az önkormányzat honlapján is. Előadta továbbá, hogy a nevezett cikk valótlan állítást tartalmaz az önkormányzati apport mértékéről is, az ugyanis a cikk szerint 400.000.000 forint, a valóságban azonban 192.900.000 forint.

[5] Előadta továbbá, hogy valótlan a cikknek az az állítása is, hogy „törvénytelen eszközökkel két magáncég szerezte meg a közpénzen létrehozott vagyont”. Ennek körében rögzítette, hogy a Balmazújvárosi Football Club – mint egyesület – vett részt a Balmazújváros Sport Kft. felszámolója által kiírt nyilvános pályázaton, ahol 198.000.000 forintért vásárolta meg a Balmazújváros Sport Kft. vagyonát. Kifogástevő hangsúlyozta, hogy az említett egyesületnek egyesületi tagjai vannak és alapító okirata, illetve a törvényszéki nyilvántartásból lekérhető kivonata egyértelműen rögzíti, hogy nem magáncég és nem magáncélokra létrejött szervezet, hanem a köz javára ténykedik.

[6] Sérelmezte továbbá, hogy a bejegyzés Kifogástevőről, illetve egy másik személyről további valótlanságot állít azáltal, hogy azt tartalmazza, fiktív bérleti szerződést kötöttek a sportlétesítményre. E körben azt hangsúlyozta, hogy a közel 8 hónapnyi önkormányzati finanszírozás elmaradása miatt csak az egyesület tudta működtetni, fenntartani a létesítményt, úgy, hogy az állami vagyon megóvása, karbantartása és a kötelező fenntartás, működtetés megvalósuljon. Közölte továbbá, hogy a 255/2014. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat a cikk állításával ellentétben csak az önkormányzat képviseletére hatalmazta fel Kifogástevőt, döntéshozatalra azonban nem.

[7] Meglátása szerint e sérelmezett Facebook bejegyzéssel Hegedüs Péter választási esélyei növelése érdekében valótlanságot állít, valótlan tartalmú tényállításokat rögzít és mivel nagy nyilvánosság elé tárta, sérti a Ve. 2 § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglaltakat.

[8] Meglátása szerint a választás tisztaságának „teljes sárba tiprása és a törvényesség teljes elutasítása” az, hogy a 2022. február 18. napján az OEVB az 5/2022. (II.18) számú határozatában már elmarasztalta Hegedűs Pétert a Balmazújváros elnevezésű közszolgálati lapban megjelent ugyanezen tartalmú cikke miatt, és kötelezte a határozat rendelkező részének közzétételére, ennek ellenére Hegedüs Péter a mellékelt poszt szerint a döntés napján a jogszabálysértő cikket ismét nagy nyilvánosság elé tárta, a döntés ellenére kitette a hivatalos Facebook oldalára, ezzel figyelmen kívül hagyva az OEVB döntését.

[9] Kifogásához mellékelt három fényképet, amely a Hegedüs Péter Facebook oldalán megjelent sérelmezett cikkekről készült képernyőfotókat tartalmazza, az önkormányzati lap első és harmadik oldalát, a Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 255/2014 (XI. 19.) számú határozatát, a 254/2019. (VIII. 05.) számú határozatát, 136/2019. (V. 03.) számú határozatát, a Balmazújváros Város Önkormányzata és a Balmazújváros Sport Korlátolt Felelősségű Társaság között 2019. szeptember 4-én létrejött megállapodást, Balmazújvárosi Football Club szervezet törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól szóló kivonatot, a „Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért” egyesületnek a szervezet törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól szóló kivonatot, valamint a Balmazújváros Sport Kft. és a Balmazújvárosi Football Club között 2021. március 17-én létrejött adásvételi szerződést.

[10] Mindezekre tekintettel arra kérte az OEVB-t, hogy kifogásának adjon helyt, a Ve. 218. §-ban meghatározott jogkörében eljárva állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, a jogsértőt tiltsa el a további jogszabálysértéstől, és kötelezze a jogszabálysértőt nagy nyilvánosság előtt Hegedüs Pétert a Facebook oldalán önálló bejegyzésben bocsánatkérésre.

[11] Az OEVB a 10/2022. (II. 25.) számú határozatában a kifogásnak helyt adott és megállapította, hogy Facebook közösségi oldalon megjelent Hegedüs Péter hivatalos Facebook oldalán „Állami támogatással aprópénzért sportinfrastruktúra” tárgyú poszt sérti a Ve. 2 § (1) bekezdés a), c) és e) pontjait, amelyre tekintettel eltiltotta a jogsértőt a további jogszabálysértéstől, figyelemmel a Facebook közösségi oldal sajátosságára oly módon, hogy a határozat közlését követően kötelezi a poszt haladéktalanul történő közlésére.

[12] Az OEVB megállapította, hogy hogy a Hegedüs Péter Facebook oldalán közzétett „Állami támogatással aprópénzért sportinfrastruktúra” tárgyú poszt a tartalmát tekintve megegyezik a „Balmazújváros” című Balmazújváros Város Önkormányzat Közszolgálati Lapjának 1. és 3. oldalán megjelent „Lássuk tisztán a városi sportéletet” című cikk tartalmával. Erre tekintettel hivatkozott az 5/2022. (II. 18) számú határozatára, amelyben az OEVB megállapította, hogy a „Lássuk tisztán a városi sportéletet” című cikk sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjait és kötelezte a „Balmazújváros” című Balmazújváros Város Önkormányzat Közszolgálati Lapjának szerkesztőségét, hogy a határozat rendelkező részét a legközelebbi számban, a jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé.

[13] Az OEVB 10/2022. (II. 25.) számú határozatában a csatolt bizonyítékok alapján megállapította, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága nem adhat teret valótlan tényállításokra alapulva más személyre vonatkozóan valótlan tények közlésére, mivel pedig a sérelmezett Facebook bejegyzés valótlan tartalmú állításokat tartalmaz, bejegyzést író és közzétevő Hegedüs Péter megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjaiban foglalt alapelveket.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[14] Beadványozó az OEVB határozata ellen 2022. február 28-án 11 óra perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Ve. 221. § (1) bekezdésére hivatkozással, a Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott okból, amely fellebbezést a Hajdú-Bihar Megyei 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetője 2022. február 28-án 12 óra 58 perckor elektronikus úton felterjesztett a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

[15] Beadványozó álláspontja szerint az OEVB hiányosan megállapított tényállásból téves következtetések levonását követően jutott megalapozatlan jogi álláspontra és állapította meg, hogy Beadványozó megsértette a Ve. 2.§ (1) bekezdés a), c.), és e.) pontjaiban foglalt alapelveket.

[16] Meglátása szerint ugyanis az OEVB a Beadványozó által közzétett Facebook bejegyzés teljes terjedelmű ismerete nélkül hozta meg döntését, ami „sérti a tényállásfeltárás jogszabályi kötelezettségét”, amely abban is tetten érhető, hogy véleménye szerint az OEVB tényleges bizonyítékértékelést nem végzett.

[17] Előadta továbbá, hogy az OEVB részleteiben hivatkozik a kifogásban foglaltakra, a jogsértést megalapozó értékelési tevékenységének azonban „nyoma sem található”, a kifogáshoz mellékelt bizonyítékokra pedig úgy hivatkozik, hogy nem jelöli meg egzakt módon, mely állításokat tekint jogsértőnek.

[18] Beadványozó meglátása szerint a teljes Facebook bejegyzés elolvasását követően egyértelművé válik, hogy az abban szereplő állítások nem tényállítások, hanem véleményként kerültek rögzítésre.

[19] Előadta, hogy az általa mellékelt megállapodás igazolja, hogy a tényleges apport 400.000.000 forint volt, a haszonélvezeti jog ellenértékét - amely a jövőbeli használat lehetőségét biztosítja az Önkormányzat számára - nem lehet és megítélése szerint nem lehetett volna leszámítani a tényleges vagyoncsökkenés meghatározásakor.

[20] Előadta továbbá, hogy Kifogástevő a sportfinanszírozás körében a társasági adóból származó bevétel és a gazdálkodó szervezetek szponzorációs vagy más jogcímen történő juttatásai közé egyenlőségjelet tesz, amely Beadványozó szerint nem lehetséges, ugyanis a társasági adó közpénz, amely a központi költségvetés részét képezi.

[21] Meglátása szerint Kifogástevő a 255/2014. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozatra hivatkozással a rá vonatkozó kötelezettségeket kívánja jelentéktelennek beállítani, ugyanis meglátása szerint a hivatkozott képviselő-testületi határozattal dr. Tiba István Csabára ruházott képviseleti jog, amely alapján dr. Tiba István Csaba a Balmazújváros Sport Kft-ben Balmazújváros Önkormányzatát képviseli, nem valósult meg, viszont azt eredményezte, hogy mintegy „600.000.000,- Ft. önkormányzati forrás került átcsoportosításra és felemésztésre részben a „profi" sport oltárán”, amely meglátása szerint a gazdálkodó szervezet beszámolóiból megismerhető közérdekű adat.

[22] Előadta, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság tulajdonába került mintegy kétmilliárd forint értékű vagyont a sportegyesület a Kifogástevő által hivatkozott 197.750.000,-Ft. megfizetése ellenében vásárolta meg, amely ellenértéket egyedi kormányhatározattal biztosított forrásból teljesített a Kifogástevő elnöklete mellett működő társadalmi szervezet.

[23] Véleménye szerint mindezek alapján megállapítható, hogy az általa közzétett, Kifogástevő által sérelmezett bejegyzés nem állításokat, hanem véleménynyilvánításokat foglal magában a sérelmezett kifejezések kapcsán, így Kifogástevő kifogása megalapozatlan, amelyet az OEVB-nek el kellett volna utasítania.

[24] Fellebbezéséhez mellékelte az általa közzétett Facebook bejegyzés tartalmát és a Balmazújváros Város Önkormányzata és a Balmazújváros Sport Korlátolt Felelősségű Társaság között 2019. szeptember 4-én létrejött megállapodást.

[25] Mindezek alapján arra kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az OEVB 10/2022. (II. 25.) számú határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján változtassa meg, és a kifogást a Ve. 220. §-a alapján utasítsa el.

III.

[A Nemzeti választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[26] A fellebbezés nem alapos.

[27] A Ve. 221. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság elsőfokú határozata ellen fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[28] Az Alkotmánybíróság a 3081/2014. (IV.1.) AB számú, a 3082/2014. (IV.1.) AB számú és a 3097/2014. (IV.11.) AB számú végzéseiben az érintettségre vonatkozóan hangsúlyozta: „[a] Ve. a jogorvoslat szabályai között az adott ügyben való érintettség fogalmát nem határozza meg, az érintettség fogalom használatával az eljárásban részes felekhez képest más résztvevői körre utal, mely elvi síkon lehet többek között, akár akinek jogát, jogos érdekét, jogi helyzetét az ügy érinti, ezt azonban mindig az adott ügyben, esetről esetre a jogorvoslati kérelmet elbíráló szerv dönti el.”

[29] A Kúria a Kvk.VI.38.250/2019/4. számú határozatában és a Kvk.VI.38.006/2019/2. számú végzésben is rögzített egységes gyakorlatra hivatkozva megállapította, hogy „az ügyben való érintettség akkor áll fenn, ha a választási ügy, illetve a választási bizottság határozata nyilvánvalóan befolyással van a kérelmező saját jogi helyzetére, közvetlen hatással bír jogaira, kötelezettségeire. A választási eljárás jogszerűségéhez, az alapelvek érvényesüléséhez, továbbá a tételes rendelkezések haladéktalan betartásához valamennyi választópolgárnak érdeke fűződik, ezért az erre való általános hivatkozás – konkrét, egyedi jogi kapcsolat hiányában – a kérelmező érintettségét nem alapozza meg. Az érintettségnek kimutathatónak, közvetlennek és nyilvánvalónak kell lennie (…)”.

[30] A Bizottság megállapította, hogy Beadványozó érintettségének indokaként azt jelölte meg, hogy a Ve. 221. § (1) bekezdése szerinti érintett, a jogszabályhely megjelölésén kívül azonban fellebbezése semmifajta érvelést nem tartalmazott arra vonatkozóan, hogy az érintettsége minek okán áll fenn. Tekintettel azonban arra, hogy a fellebbezést Hegedüs Péter nyújtotta be, az OEVB fellebbezéssel sérelmezett határozata pedig kifejezetten Hegedüs Péterre vonatkozóan tartalmazott kötelezést, így Beadványozó érintettsége az ügyben egyértelműen megállapítható.

[31] A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával.

[32] A Bizottságnak a fellebbezés, illetve az azt megelőző eljárás kapcsán, tekintettel arra a közegre, amelyben a kifogásolt bejegyzés közzétételre került – Hegedüs Péternek a képviselőjelölti minőségét feltüntető Facebook oldala –, abban kellett állást foglalnia, hogy a közlés értékelhető-e a Ve. 141. §-a szerint kampánytevékenységként, azaz a fellebbezéssel sérelmezett Facebook bejegyzés alkalmas-e a választói akarat befolyásolására.

[33] A Bizottság rögzíti, hogy mind a Kifogástevő, mind Beadványozó a Hajdú-Bihar Megye 06. számú országgyűlési egyéni választókerületben az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán induló képviselőjelöltek. Mivel a sérelmezett Facebook bejegyzés – amely 2022. február 18. napján került közzétételre, tehát a kampányidőszak kezdetét követően – konkrétan nevesíti dr. Tiba István Csabát, rá nézve állítja – többek között – azt, hogy „hazugság az, hogy Tiba István megmentette a város sportját”, ezért a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a sérelmezett Facebook bejegyzés a Ve. 141. §-a szerinti kampánytevékenységnek minősül, mivel alkalmas a választópolgárok akaratának befolyásolására.

[34] A választási eljárási alapelvek érintettségének vizsgálata során a Nemzeti Választási Bizottság az Alkotmánybíróságnak azon korábbi döntéseire hivatkozik, amelyeknek tárgya a véleménynyilvánítási szabadság kampánytevékenység során érvényesülő korlátai. Az AB döntéseiben a választási eljárás legfontosabb résztvevői, a jelöltek egymás közötti versengése kapcsán fogalmazta meg a véleménynyilvánítás szabadságának határaival kapcsolatos álláspontját. A Nemzeti Választási Bizottság jelen eljárásban azért tartja alkalmazhatónak ezeket az alapvetően az Alaptörvény és a Ve. szabályait értelmező döntéseket, mert az Alkotmánybíróság ezen döntéseiben a politikai vitákban megtehető kijelentésekről foglalt állást, amelyeket a választópolgári szavazatokért versengő, a választópolgárok támogatását elnyerni törekvő jelöltek, jelölő szervezetek képviselői fogalmaztak meg.

[35] Az Alkotmánybíróság az 5/2015. (II. 25.) AB határozatában általános érvénnyel mondta ki, hogy „az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésében elismert véleménynyilvánítási szabadság kiterjed a választási kampány során a jelöltek és a jelölő szervezetek által folytatott kampánytevékenységre.” Az AB hivatkozott döntésében rámutatott továbbá arra, hogy „[v]álasztási kampányban tipikusan a közszereplők egymás közti kontextusában kell értelmezni és megítélni a véleménynyilvánítási szabadságot, illetve annak korlátait. Ez mindenekelőtt annyit jelent, hogy az egymással versengő jelöltek igyekeznek előnyt szerezni, s ennek elérése érdekében nyíltan és akár kendőzetlenül is megnyilvánulhatnak.” (ABH 2015, 136, 141-142)

[36] A Nemzeti Választási Bizottság a sérelmezett közlések kapcsán megállapítja, hogy azok kifejezetten Balmazújváros városához, egész pontosan a város sportéletéhez és Kifogástevőnek az ebben betöltött szerepéhez, Beadványozó által vitatott gazdasági döntésekben való közreműködéséhez kötődnek.

[37] A Nemzeti Választási Bizottság a vitatott közlések mikénti értékelése kapcsán az Alkotmánybíróság 3100/2017. (V. 8.) AB határozatban kimunkált követelményekre is figyelemmel volt. Az Alkotmánybíróság az említett döntésében – a 9/2015. (IV. 23.) AB határozatban foglaltak megerősítésével – úgy foglalt állást, hogy akkor fogadja el a választási kampányban a másik jelöltet negatív színben feltüntető kijelentéseket a véleménynyilvánítási szabadság körébe tartozónak, ha a vitatott kijelentések a választópolgárok döntési lehetőségét kívánják elősegíteni. Megállapította továbbá, hogy a választójog szabadságának gyakorlása abban áll, hogy a választópolgár a rendeltetésszerű joggyakorlásnak megfelelő tájékoztatás alapján jogosult eldönteni, hogy gyakorolja-e a választójogát vagy sem, illetve, hogy kire adja le szavazatát. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint jelen ügyben a közzétett tartalom nem az országgyűlési választásokon való induló jelöltnek az alkalmasságát vagy alkalmatlanságát középpontba állító véleménynyilvánítás. {vesd össze: 3100/2017. (V. 8.) AB határozat, Indokolás [37])}.

[38] A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a sérelmezett Facebook bejegyzés tartalma meghaladja a fentiekben részletesen kifejtett véleménynyilvánítási szabadság alaptörvényi korlátját, amikor arra utaló kijelentéseket tartalmaz, hogy dr. Tiba István Csaba és a bejegyzésben megnevezett másik személy „törvénytelen eszközökkel, fiktív szerződésekkel fillérekért átjátszották a több százmilliót érő eszközparkot a Balmazújváros Football Club és a Kalmár Zoltán Diáksportért Egyesület számára”, ezen állításának alátámasztására pedig semmifajta bizonyítékot nem mellékelt sem a sérelmezett bejegyzéséhez, sem pedig fellebbezéséhez. Ezen alá nem támasztott tényállítás pedig alkalmas a választópolgárok megtévesztésére.

[39] A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy Fellebbező arra is hivatkozik, hogy a „gyanúnk szerint” kitétel egyértelműen véleménynyilvánításra történő utalásként értelmezhető. Majd azzal zárja a bejegyzését, hogy "A Sport Kft. körüli zavaros ügyekkel kapcsolatos gyanúnkat megosztottuk a nyomozó hatósággal is." Mindez azt jelenti, hogy Fellebbező vélhetőleg büntető feljelentést tett. Márpedig büntető feljelentést nem vélemény alapján lehet tenni, hanem a tényeket (tényállást) kell közölni a hatósággal és megjelölni a bizonyítékokat.

[40] A Bizottság meglátása szerint tehát fellebbező fentiekben részletezett magatartása sérti a Ve. 2. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt választás tisztaságának megóvása, c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölőszervezetek között, illetve e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveit.

[41] Mindezekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a Hajdú-Bihar Megye 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 10/2022. (II. 25.) számú határozatát a fentiekben kifejtett indokolással helybenhagyja.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[42] A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjain, a 221. § (1) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 3.

 

 

Dr. Bozsóki Éva

a Nemzeti Választási Bizottság

elnökhelyettese