131/2015. NVB határozat - a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös listáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

 

 
A Nemzeti Választási Bizottság
131/2015. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös listáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 8 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös listáján megüresedett mandátumot Hollik István részére kiadja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. szeptember 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Dr. Papcsák Ferenc, az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt által állított közös pártlistán mandátumot szerzett.
A képviselő 2015. augusztus 5. napján kelt és aznap benyújtott levelében arról tájékoztatta az Országgyűlés elnökét, hogy az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 100. § (1) bekezdése alapján az országgyűlési képviselői megbízatásáról lemond.
Dr. Such György az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója 2015. augusztus 7. napján kelt, a Nemzeti Választási Bizottság elnökének címzett levelével a képviselő lemondó nyilatkozatát megküldte.
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 100. § (1) bekezdése kimondja, hogy a képviselő a házelnökhöz benyújtott írásbeli nyilatkozatával lemondhat megbízatásáról. E § (2) bekezdése szerint a képviselő képviselői megbízatása a lemondás benyújtásával szűnik meg. A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 20. § (1) bekezdése alapján az országos listán mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - az országos listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a párt (közös pártlista esetén az érintett pártok) vagy az országos nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt szerzi meg.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a kimondja, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
Kubatov Gábor és Tóth Józsefné a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség, valamint dr. Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt törvényes képviselői 2015. szeptember 3. napján kelt és 2015. szeptember 4. napján benyújtott, a Nemzeti Választási Bizottság elnökének címzett írásbeli nyilatkozatukban a lemondás okán megüresedett képviselői mandátum betöltésére a közös pártlista 158. helyén szereplő Hollik Istvánt jelölték meg.
Figyelemmel a Vjt., a Ve. és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény idézett és irányadó rendelkezéseire, a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezeteknek az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán, a közös pártlistán megüresedett mandátum betöltésére vonatkozó bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, így a megüresedett mandátumot Hollik István részére kiadja.
 
II.
A határozat a Ve. 207/A. §-án, a Vjt. 20. § (1) bekezdésén, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 100. § (1)-(2) bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2015. szeptember 4.
 
 
 
                                                                     Prof. Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke