131/2014. NVB határozat - G. P. Gy. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

 
A Nemzeti Választási Bizottság
131/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság G. P. Gy. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezésnek helyt ad és a Budapest 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 14-H/2014. (II.24.) számú határozatát megváltoztatja úgy, hogy dr. Kertész Károly választási bizottsági tag megbízását a Magyar Szocialista Párt mellett az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelölő szervezetekkel kiegészítve fogadja el.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek képviseletében eljáró Hiszékeny Dezső képviselőjelölt 2014. február 24-én a Budapest 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) dr. Kertész Károly választási bizottsági tag megbízását jelentette be. A bejelentés mellé csatolta a képviseleti jogosultságát igazoló meghatalmazást.
Az OEVB 2014. február 24-én kelt, 14-H/2014. (II.24.) számú határozatában dr. Kertész Károly megbízását elfogadta, viszont megbízóként csak a Magyar Szocialista Pártot tüntette fel.
Beadványozó 2014. február 25-én 16 óra 14 perckor fellebbezést nyújtott be az OEVB 14-H/2014. (II.24.) számú határozata ellen, melyben kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy változtassa meg a határozatot, és dr. Kertész Károly megbízását utasítsa vissza vagy egészítse ki valamennyi jelölő szervezet nevével.
Budapest 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetője felterjesztő levelében kifejtette, hogy a dr. Kertész Károly választási bizottsági taggá történő megbízását az OEVB elfogadta. A határozat rendelkező részében és indokolásában viszont tévesen csak a Magyar Szocialista Párt neve szerepel, a határozat megváltoztatását indokoltnak tartja.
II.
A fellebbezés az alábbiak indokok szerint alapos.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 29. § (1) bekezdése szerint közös jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak a választási bizottság tagjának megbízására. A Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek együttesen dr. Kertész Károlyt bízták meg választási bizottsági tagsággal.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB határozatának rendelkező részében és indokolásában dr. Kertész Károly neve mellett tévesen csak a Magyar Szocialista Párt neve került feltüntetésre, ezért – a Ve. 235. § (5) bekezdés b) pontja alapján – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A Ve. 32. § (1) bekezdése szerint, ha a választási bizottsági tag megbízása nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek, a választási bizottság elnöke a választási bizottság elé terjeszti az ügyet. A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a választási bizottsági tag megbízásának elfogadásáról nem kell külön, alakszerű határozatot hozni, ez csak abban az esetben kötelező, ha a megbízás nem a törvényben foglaltaknak megfelelően történt.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a Ve. 231. § (5) bekezdése alapján nincs mód az első fokú határozat megsemmisítésére, ezért a választási jogszabályoknak megfelelő helyes állapotot a határozat megváltoztatásával tudja helyreállítani.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 29. § (1) bekezdésén, 32. § (1) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, 235. § (5) bekezdés b) pont az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. február 27.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke