1309/2014. NVB határozat - az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött választásán állított listák sorsolása tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1309/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött választásán állított listák sorsolása tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán bejelentett és nyilvántartásba vett listák sorrendjét kisorsolta. A Bizottság a sorsolás eredményét a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.) 1. számú mellékletében felsorolt tizenhárom nemzetiség tekintetében nemzetiségenként, jelen határozat 1-től 13-ig terjedő mellékletei szerint állapítja meg.
A Nemzeti Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a listák sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.
I.
Indokolás
A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.
 
A Nektv. 58. § (1), valamint a 60. § (2) bekezdései értelmében az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán országos listát nemzetiségi szervezet állíthat. Két vagy több szervezet közös egyéni jelöltek alapján közös listát állíthat.
 
A Ve. 319. § (1) bekezdése szerint, az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.
A 2014. október 12. napjára kitűzött nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló5/2014. (VII. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 30. § (3) bekezdése szerint, a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 160. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán bejelentett listák – annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 9-én, 16.00 óra után végzi el.
 
A Nemzeti Választási Bizottság az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött választásán bejelentett és a már nyilvántartásba vett listák sorsolását nemzetiségenként elvégezte. A kisorsolt országos listák sorszámát – nemzetiségenként – jelen határozat 1-13-ig terjedő számozású mellékletei tartalmazzák.
 
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy azon nemzetiségek esetében (bolgár, német, szerb, szlovén, ukrán), ahol a Ve. 319. § (1) bekezdésében foglalt törvényes határidőig egy országos nemzetiségi lista került bejelentésre, a sorsolást mellőzte. E nemzetiségek vonatkozásában a Bizottság jelen határozatának 1., 5., 10., 12. és 13. számú mellékletei tartalmazzák, hogy a bejelentett, illetve a már nyilvántartásba vett lista az 1-es sorszámot kapja.
 
II.
A határozat a Nektv. 58. § (1) bekezdésén, 60. § (2) bekezdésén, 1. számú mellékletén, a Ve. 160. § (2) bekezdésén, a 308. §-án, a 321. § (1) bekezdésén, az IM rendelet 30. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.
Budapest, 2014. szeptember 9.
 
 
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke