130/2013. OVB határozat - B. Z. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
130/2013. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2013. július 31-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva B. Z. magánszemély (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Beadványozó 2013. július 3-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy dohányterméket forgalmazó üzlet ne működhessen olyan oktatási intézmény 600 méteres körzetén belül, ahol 18 évnél fiatalabbakat is oktatnak?”
 
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) B) cikk (1) bekezdése szerint Magyarország független, demokratikus jogállam. A demokratikus jogállam egyik fő jellemzője a jogbiztonság, és annak érvényesülése. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint azonban a kérdésben megtartásra kerülő eredményes és érvényes népszavazás jogbizonytalanságot okozna azzal, hogy új oktatási intézmény létesítése a már korábban jogszerű működési engedéllyel üzemelő dohányterméket forgalmazó üzletek működését utólagosan megtiltaná.
Az Alaptörvény XIII. cikke alapján a tulajdonhoz való jog alkotmányos védelmet élvez, korlátozására csak közérdekből, olyan módon kerülhet sor, hogy a korlátozás mértéke arányban álljon a jogalkotási cél fontosságával. A Bizottság álláspontja szerint a kezdeményezésben szereplő – az üzlet tulajdonosát terhelő – kötelezettség, mely egy oktatási intézmény utólagos létesítésével keletkezne, és vagy az üzlet megszüntetését vagy annak áthelyezését eredményezné, csak távoli kapcsolatban áll a közérdekű célokkal és így e kötelezettség aránytalan.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdésben megtartásra kerülő eredményes országos népszavazásnak az Országgyűlés csak úgy tudna eleget tenni, ha az Alaptörvényben meghatározott alkotmányos jogokat – így a demokratikus jogállam részét képező jogbiztonság elvét, valamint a tulajdonjoghoz való jogot – korlátozná, amely az Alaptörvény módosítását tenné szükségessé, ami viszont az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján tiltott tárgykör, így a kérdésben nem tartható népszavazás.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelműségi követelménynek sem felel meg. Az egyértelműség követelménye azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelműen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelműen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen legyen értelmezhető, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a kérdés nem egyértelmű, ugyanis nem állapítható meg pontosan, hogy a 600 méteres távolságot közterületen mérve vagy légvonalban kell megállapítani, illetve nem egyértelmű az sem, hogy az adott oktatási épület mely részétől kellene számítani a távolságot.
 
Fentiek alapján az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § b) és c) pontja alapján, mivel a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani, illetve a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
II.
 
A határozat az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésén, XIII. cikkén, 8. cikk (3) bekezdés a) pontján, az Nsztv. 2. §-án, 10. § b) és c) pontjain és a 13. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke