130/2010. OVB határozat - T. Z. magánszemély kifogása tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
130/2010. határozata

Az Országos Választási Bizottság – a 2010. február 22. napján tartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (4) bekezdésének d) pontjában megállapított hatáskörében eljárva T. Z. magánszemély kifogása tárgyában meghozta a következő
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. február 25-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.
Indokolás
I.
A beadványozó 2010. február 20-án kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottsághoz.
A beadványozó kifogásában előadta, hogy a 2010. évi országgyűlési képviselők „választási eljárása” törvénysértő, az ellentétes a Ve. 9. § (1) bekezdésével az aránytalan választókerületek kialakítása miatt. A kifogástevő jogszabálysértőként a Magyar Köztársaság Kormányát nevezte meg.
A beadványozó kifogásához bizonyítékként csatolta a www.valasztas.hu oldalon elérhető, az országgyűlési egyéni választókerületekről szóló aktuális kimutatást, az általa készített statisztikai célú ábrákat az országgyűlési egyéni választókerületekről, valamint idézte a Ve. 152. §-át és az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 50. § (2) bekezdését.
A kifogást tevő álláspontja szerint a megfelelő arányok kialakítása a hatályos törvényi rendelkezések szerint megtörténhetett volna.
II.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 77. § (1) bekezdése alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással lehet benyújtani. A Ve. 77. § (2) bekezdése alapján a kifogásnak egyebek mellett tartalmaznia kell a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét és – ha a lakcímétől eltér – postai értesítési címét.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy miután a kifogás benyújtója lakcímét és – ha a lakcímétől eltér – postai értesítési címét nem tüntette fel a beadványban, ezért a testület a kifogást a Ve. 77. § (5) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
III.
A határozat a Ve. 77. §-ának (1)-(2) és (5) bekezdésein, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. §-ának (1) bekezdésén, 83. §-ának (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén alapul.
 
Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke