13/2018. NVB határozat - a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

13/2018. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt (1092 Budapest, Kinizsi utca 22.) nyilvántartásba vételének tárgyában – 6 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Pártot mint jelölő szervezetet az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. január 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

[1] A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt 2018. január 12-én mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán. A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[2] A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 119. §-án, 132. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) bekezdésén, (2) bekezdésén és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. január 16.

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke