13/2001. (XII. 11.) OVB határozat - a Magyar Szocialista Párt kérelmének tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
13/2001. (XII. 11.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt kérelmére - amelyben országos népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezés aláírásgyűjtő íve mintapéldányának, illetve az azon szereplő kérdés hitelesítését kérte - az Alkotmánybíróság 52/2001. (XI. 29.) AB határozatával elrendelt új eljárásban meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen a Magyar Közlönyben való közzétételétől számított 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál.

INDOKOLÁS

Az Országos Választási Bizottság 5/2001. (VIII. 21.) OVB határozatával hitelesítette a Magyar Szocialista Párt által benyújtott országos népszavazás elrendelésére irányuló aláírásgyűjtő ívet és az azon szereplő kérdést:

"Akarja-e Ön, hogy a Munka Törvénykönyve a munkavállalóknak ismét heti két teljes pihenőnapot biztosítson úgy, hogy ezek egyike vasárnap legyen és a vasárnap vagy más pihenőnapon végzett munkáért kiemelt díjazás járjon?"

Az Országos Választási Bizottság határozata ellen benyújtott kifogásokat az Alkotmánybíróság 52/2001. (XI. 29.) AB határozatában bírálta el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 5/2001. (VIII. 21.) OVB határozatát megsemmisítette és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasította.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a népszavazásra bocsátandó kérdésre nem lehet egyértelműen válaszolni.

Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) az Alkotmánybíróság eljárásának közös szabályai között a 27. § (2) bekezdésében kimondja, hogy "Az Alkotmánybíróság határozata mindenkire nézve kötelező." Ezért az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A határozat az Nsztv. 10. § c) pontján és 13. § (1) bekezdésén, a Ve. 117. §-án, az Abtv. 27. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2001. december 11.
 

Dr. Máthé Gábor
az Országos Választási Bizottság
elnöke