1295/2014. NVB határozat - az Arménia Népe Kulturális Egyesület, a Kilikia Kulturális Egyesület és az Örmény Ifjúsági Egyesület által az örmény országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán állított közös országos lista nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1295/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Arménia Népe Kulturális Egyesület (1056 Budapest, Váci utca 78-80. IV/8.), a Kilikia Kulturális Egyesület (1033 Budapest, Vajda János utca 14.) és az Örmény Ifjúsági Egyesület (1105 Budapest, Kápolna utca 1. 6. em. 43.) által az örmény országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán állított közös országos lista nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az Arménia Népe Kulturális Egyesület, a Kilikia Kulturális Egyesület és az Örmény Ifjúsági Egyesület által – az örmény országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán – állított közös országos listát nyilvántartásba veszi.
A Nemzeti Választási Bizottság a közös országos listán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az Arménia Népe Kulturális Egyesület, a Kilikia Kulturális Egyesület és az Örmény Ifjúsági Egyesület, mint jelölő szervezetek az örmény országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán állított közös országos listájukat 2014. szeptember 5-én 15 fő jelölttel bejelentették.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 60. § (2) bekezdése szerint az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását összegyűjtötte. Kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választás hiányában bármely nemzetiségi szervezet állíthat listát. A Nektv. 61. § (1) bekezdése szerint két vagy több nemzetiségi szervezet közös egyéni jelöltek alapján - ugyanazon szervezetek részvételével - közös listát állíthat.
A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. július 29-én meghozott, 1128/2014. számú határozatában tűzte ki – a Nektv. szerinti 13 nemzetiség vonatkozásában – a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását és egyidejűleg – nemzetiségenként – megállapította az országos lista állításához szükséges ajánlások számát is.
A Bizottság az 1128/2014. számú NVB határozat 6. számú mellékletében az örmény települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 33 településen tűzte ki. Mindezek alapján, figyelemmel a Nektv. 60. § (2) bekezdés első fordulatának és a 61. § (1) bekezdésének rendelkezéseire, az örmény országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán közös országos listát azok a jelölő szervezetek állíthatnak, amelyek legalább 4 településen közös egyéni jelöltet állítottak. A Bizottság hivatkozott határozatában továbbá akként rendelkezett, hogy az országos lista állításához szükséges érvényes ajánlások száma 13.
A Ve. 319. § (2) és a 320. § (1) bekezdései az országos lista nyilvántartásba vételével kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket tartalmazzák.
Az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. A lista állításánál a jelölő szervezet – a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett – települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjeinek számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét a helyi választási bizottság elutasította.
A Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezetek legkevesebb 22 településen összesen 65 bejelentett, illetve nyilvántartásba vett közös települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet állítottak, mely megfelel a Nektv. 60. § (2) és 61. § (1) bekezdésében foglalt, a közös listaállítás feltételül szabott törvényi feltételeknek.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a jelölő szervezetek által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma eléri az országos lista állításához szükséges számot.
A Nemzeti Választási Bizottság fentiek alapján megállapítja, hogy a jelölő szervezetek közös országos listájának bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, ezért azt a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba veszi.
II.
A határozat a Nektv. 54. §-án, 60. § (2) bekezdésén, 61. §-án, a Ve. 82. § (2) bekezdésén és 101. §-án, a 127. § (2)-(3) bekezdésein, a 129. §-án, a 130. §-án, a 132. §-án, a 133. § (1) bekezdésén, a 308. §-án, 319-320. §-ain, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. szeptember 8.
 
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke