1294/2014. NVB határozat - a Magyarországi Grádistyei Horvátok Egyesülete, az Országos Magyar-Horvát Baráti Társaság és a Muramenti Horvátok Egyesülete által a horvát országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán állított közös országos lista nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1294/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Grádistyei Horvátok Egyesülete (9495 Kópháza, Fő út 15.), az Országos Magyar-Horvát Baráti Társaság (7400 Kaposvár Szent Imre u. 14.) és a Muramenti Horvátok Egyesülete (8865 Tótszentmárton Felszabadulás tér 5.) által a horvát országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán állított közös országos lista nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Grádistyei Horvátok Egyesülete, az Országos Magyar-Horvát Baráti Társaság és a Muramenti Horvátok Egyesülete által – a horvát országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán – állított közös országos listát 26 fő jelölttel nyilvántartásba veszi.
A Nemzeti Választási Bizottság a közös országos listán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
 
 
Indokolás
I.
A Magyarországi Grádistyei Horvátok Egyesülete, az Országos Magyar-Horvát Baráti Társaság és a Muramenti Horvátok Egyesülete, mint jelölő szervezetek a horvát országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán állított közös országos listájukat 2014. szeptember 5-én 29 fő jelölttel bejelentették.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 60. § (2) bekezdése szerint az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását összegyűjtötte. Kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választás hiányában bármely nemzetiségi szervezet állíthat listát. A Nektv. 61. § (1) bekezdése szerint két vagy több nemzetiségi szervezet közös egyéni jelöltek alapján - ugyanazon szervezetek részvételével - közös listát állíthat.
A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. július 29-én meghozott, 1128/2014. számú határozatában tűzte ki – a Nektv. szerinti 13 nemzetiség vonatkozásában – a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását és egyidejűleg – nemzetiségenként – megállapította az országos lista állításához szükséges ajánlások számát is.
A Bizottság az 1128/2014. számú NVB határozat 3. számú mellékletében a horvát települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 136 településen tűzte ki. Mindezek alapján, figyelemmel a Nektv. 60. § (2) bekezdés első fordulatának és a 61. § (1) bekezdésének rendelkezéseire, a horvát országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán közös országos listát azok a jelölő szervezetek állíthatnak, amelyek legalább 14 településen közös egyéni jelöltet állítottak. A Bizottság hivatkozott határozatában továbbá akként rendelkezett, hogy az országos lista állításához szükséges érvényes ajánlások száma 145.
A Ve. 319. § (2) és a 320. § (1) bekezdései az országos lista nyilvántartásba vételével kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket tartalmazzák.
Az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. A lista állításánál a jelölő szervezet – a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett – települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjeinek számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét a helyi választási bizottság elutasította.
A Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezetek legkevesebb 24 településen összesen 86 bejelentett, illetve nyilvántartásba vett közös települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet állítottak, mely megfelel a Nektv. 60. § (2) és 61. § (1) bekezdésében foglalt, a közös listaállítás feltételül szabott törvényi feltételeknek.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a jelölő szervezetek által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma eléri az országos lista állításához szükséges számot.
A Nektv. 54. §-a rögzíti, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán passzív választójoggal, vagyis a választhatóság jogával az rendelkezik, akit kérelmére az adott nemzetiség névjegyzékébe felvettek és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható.
A Ve. 82. § (2) bekezdése szerint a valamely választáson – így a helyi önkormányzati képviselők választásán is – választójoggal rendelkező személyek adatait a központi névjegyzék tartalmazza. A Ve. 101. §-a alapján, a központi névjegyzékből elállított szavazóköri névjegyzék az adott választáson, jelen esetben a horvát nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán választójoggal rendelkező választópolgárok adatait tartalmazza.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a közös lista 17. helyén bejelentett személy a lista bejelentésére szolgáló, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. számú melléklete (a továbbiakban: L8 jelű formanyomtatvány) és 23. melléklete szerinti formanyomtatványokon feltüntetett adatok alapján nem szerepel a központi névjegyzékben, melyből következően a horvát nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának szavazóköri névjegyzékében sem. Tekintettel arra, hogy a nevezett személy a horvát nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nem rendelkezik passzív választójoggal, így jelölése a Nektv. 54. §-ába ütközik, melyre tekintettel nyilvántartásba vételét a Nemzeti Választási Bizottság visszautasítja.
A Ve. 129. § (1) bekezdése szerint, mely a 308. § alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán is alkalmazandó, a lista bejelentésének többek között tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy a jelölést elfogadja, valamint azt, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén arról lemond.
A listán szereplő jelöltek a Ve. 129. § (1) és a 318. § (3) bekezdésében foglalt jognyilatkozatokat a Rendelet 23. melléklete szerinti formanyomtatványon, az úgynevezett személyi lapon teszik meg. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a bejelentett közös lista 16. és 27. sorszám alatti jelöltjeinek személyi lapja nem tartalmazza a jelöltek arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a horvát országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán mely jelölő szervezetek által állított országos listán fogadják el a jelölést. Tekintettel arra, hogy a közös lista 16. és 27. sorszám alatt bejelentett jelöltjeinek a jelöltség elfogadásáról szóló jognyilatkozatai nem felelnek meg a Ve. 129. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, ezért a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vételüket visszautasítja.
A Bizottság, figyelemmel a Ve. 130. § (2) bekezdésében foglaltakra megállapítja, hogy a bejelentett lista 16., 17. és 27. sorszám alatti, kiesett jelöltek helyére a közös listán soron következő jelöltek lépnek, és a további jelöltek sorszáma is ennek megfelelően változik.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy egyebekben a jelölő szervezetek közös országos listájának bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, ezért azt a rendelkező részben foglaltak szerint – 26 fő jelölttel – nyilvántartásba veszi.
II.
A határozat a Nektv. 54. §-án, 60. § (2) bekezdésén, 61. §-án, a Ve. 82. § (2) bekezdésén és 101. §-án, a 127. § (2)-(3) bekezdésein, a 129. §-án, a 130. §-án, a 132. §-án, a 133. § (1) bekezdésén, a 308. §-án, 319-320. §-ain, az IM rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. szeptember 8.
 
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke