1293/2014. NVB határozat - dr. H. Gy. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1293/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. H. Gy. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 29/2014. (IX. 2.) számú határozatát – az alábbi indokolással – helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. szeptember 2-án a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TVB-hez, melyben a „Miskolci Napló” című kiadvány 2014. augusztus 30-án megjelent, 35. számának tartalmát kifogásolta. Kifogást tevő előadta, hogy a Miskolci Napló ezen számában Dr. Kriza Ákos a FIDESZ-KDNP polgármesterjelöltje – a politikai hirdetést nem számolva – az 1., a 2., a 3., a 4., az 5., a 7., a 8., a 9., a 11. és a 12. oldalon szerepel, összesen 22 helyen, ebből 5 helyen fényképen is. Ezen kívül a kiadvány címoldala a FIDESZ-KDNP reklámjainak, plakátjainak szín- és formavilágával egyezik, és ezek szlogenjei köszönnek vissza. A kifogást tevő álláspontja szerint a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet, illetve jelöltjének ilyen formában és módon történő népszerűsítése sérti a jelöltek és „az esélyegyenlőség jelölő szervezetek között” és „a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás” választási eljárási alapelvét. Beadványozó kifogásában meghivatkozott a Kúria Kvk.IV.37.359/2014/2. számú és Kvk.III.37.328/2014/6. végzésére, idézve annak egyes részeit. A kifogás benyújtója kérte a jogszabálysértés tényének megállapítását, és a MIKOM Nonprofit Kft. eltiltását a további jogszabálysértéstől.
A TVB a 2014. szeptember 2-án kelt, 29/2014. (IX. 2.) számú határozatával a kifogást elutasította. A TVB megállapította, hogy a kifogásolt tartalommal kapcsolatban nem állapítható meg a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontjában nevesített „esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között”, továbbá a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt „jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás” választási eljárási alapelvek sérelme. A TVB megállapította, hogy a beadványozó által 2014. augusztus 25-én benyújtott hasonló tartalmú kifogás tárgyában meghozott 17/2014. (VIII.26.) határozatában foglalt indokolását jelen ügyben is fenntartja.
II.
Fellebbező 2014. szeptember 5-én fellebbezést nyújtott be, melyben előadta, hogy álláspontja szerint a TVB határozata jogszabálysértő, ugyanis az nem tartalmazza a Ve. 46. §-ban foglalt tartalmi és formai kellékeket. Fellebbező szerint téves a TVB álláspontja, miszerint a kiadványban megjelenő dr. Kriza Ákos beszédeit és programját tartalmazó cikkek nem lennének alkalmasak a választói akarat befolyásolására. Fellebbező szerint a „Miskolci Napló” egyértelműen kampánykiadványnak minősül és dr. Kriza Ákos szereplése bármely lapszámban és bármely formában (írásban, fényképen) a kampányidőszak alatt alkalmas a választói akart befolyásolására.
A fellebbező szerint a „Miskolci Napló” tartalma a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 12. §, 181. § (3) bekezdése és az (5)–(6) bekezdései alapján a kiegyensúlyozott tájékoztatás törvényi rendelkezéseibe ütközik.
Fellebbező kifogásolta, hogy dr. Kriza Ákos jelenlegi polgármester nemcsak a jelenleg betöltött közjogi tisztsége kapcsán kerül bemutatásra, hanem fizetett hirdetésekben is megjelenik, ezzel szemben más polgármester-jelöltek tevékenységéről nem ad tájékoztatást a „Miskolci Napló”. Fellebbező hivatkozott tovább arra, hogy kifogásolt lapszámban lévő színezés nem csupán az egyetlen bizonyíték a Ve. alapelvi sérelmére, hiszen dr. Kriza Ákos polgármesterjelölt megjelenésének mennyisége már több annál, mint az állampolgárok számára szóló kommunikációs üzenet.
 
III.
A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos.
A Nemzeti Választási Bizottság megtekintette a bizonyítékként csatolt „Miskolci Napló” című kiadvány 2014. augusztus 30-én megjelent számát, különös tekintettel annak kifogásolt oldalaira.
A Mttv. 203. § 60. pontja szerinti a kiadvány sajtótermék. A Ve. 146. § b) pontja értelmében politikai hirdetés „az ellenérték fejében közzétett, valamely jelölő szervezet vagy független jelölt népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, sajtótermékben közzétett médiatartalom vagy filmszínházban közzétett audiovizuális tartalom.”
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy valamely sajtómegjelenés „politikai hirdetés” jellege csak akkor állapítható meg, ha azt rendelésre, ellenérték fejében közlik. Erre vonatkozó bizonyítékot a magánszemély nem jelölt meg, a Nemzeti Választási Bizottság a becsatolt bizonyíték alapján nem látta igazoltnak sem a hirdetési, sem a politikai hirdetési jelleget.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogással érintett sajtótermék 1., 3., 5., 7., 8., 9., 11. és 12., oldalán olvasható tudósítások, cikkek azon oknál fogva sem felelnek meg a Ve. 146. § b) pontja által meghatározott politikai hirdetésekkel szemben támasztott követelménynek, mivel azok egy-egy megtörtént közéleti eseményről tudósítanak, melyek Miskolc város és a helyi önkormányzat életében jelentősek és közérdeklődésre tarthatnak számot. A kifogásolt sajtótartalmakkal kapcsolatban egyértelműen megállapítható, hogy azokban dr. Kriza Ákos, mint Miskolc város polgármestere jelenik meg.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy az önkormányzati feladatok ellátására vonatkozó kötelezettséget a választási kampány és annak menete nem függeszti fel, és a „Miskolci Napló” című sajtótermékben bemutatott valós és megtörtént eseményekről pedig egyértelműen megállapítható, hogy azok szervesen kapcsolódnak a helyi önkormányzat életéhez és az általa ellátott feladatokhoz is.
A Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség elvét. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja a Ve. esélyegyenlőségi elvének alkalmazhatósága kapcsán, hogy a helyi önkormányzatok kiadványaiban a települések prominens, közjogi tisztséget viselő személyeinek megjelenítése általános jelleggel nem kifogásolható.
A Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, az esélyegyenlőségre vonatkozó alapelvi szabályainak a sajtótermékek összességét illetően kell érvényesülnie. A Nemzeti Választási Bizottság jogelődje, az Országos Választási Bizottság és Kúria több eseti döntésével összhangban a Nemzeti Választási Bizottság rámutat arra, hogy a meghatározott tartalmú sajtóterméket az adott ügy szempontjából irányadó teljes időszakban és összességében kell vizsgálni. Az Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában megfogalmazott követelmény érvényesülésének vizsgálata során nem járhat el egyes lapszámokat kiragadva, és figyelemmel kell lennie valamennyi, a választásokkal kapcsolatba hozható tartalmú cikkre.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a „Miskolci Napló” 2. és 4. oldalán a „Közélet/választás” címszó alatt kiemelten foglakozik a 2014. évi önkormányzati választásokkal. Ezen oldalakon a FIDESZ-KDNP jelölő szervezettel összefüggő cikkek mellett megjelenik a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció és a Miskolci Lokálpatrióta Egyesület által támogatott közös polgármester-jelölt Pásztor Albert, továbbá a Lehet Más a Politikával, a Jobbikkal, az MSZP-frakcióval és a Magyar Liberális Párttal kapcsolatos írások, tudósítások olvashatók és fényképek láthatók.
Tekintettel arra, hogy a kifogástevő indítványa egy lapszámban közölt írásokkal és az abban megjelent fényképekkel kapcsolatban hozott fel bizonyítékot az esélyegyenlőség sérelmére vonatkozóan, a Nemzeti Választási Bizottság a fent kifejtett indokok alapján a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alapelvi sérelmet nem találta megalapozottnak.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a fellebbező által hivatkozott Kvk.IV.37.359/2014/2. végzésében kifejtetteket nem tartotta ezen ügyben irányadónak, arra tekintettel mert az abban megállapított tényállást eltérő jellegűnek ítélte. E kúriai döntés a Nyíregyházi Napló vitatott számában összesen 4 oldalon közölt, a jelölő szervezetek és jelölt választásokhoz kapcsolódó programjáról tudósítást, illetve olyan üzenetet, amelynek képi megjelenése - színvilága - választási kampány idején ugyanazon jelölő szervezetekhez volt köthető. A Nemzeti Választási Bizottság kiemeli, hogy a fellebbező által hivatkozott Kúria döntésben rámutatott, hogy akkor bomlik meg a választási versengésbeli esélyegyenlőség, ha valamely jelölő szervezet vagy jelölt a kampány időszakában olyan támogatásban részesül, olyan segítséget kap, amely őt ésszerű indok nélkül privilegizálja más szervezetekhez és jelöltekhez képest.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekre tekintettel kiemeli, hogy a „Miskolci Napló” című lapban megjelent tudósítások, hírek és cikkek – az 1. oldalon olvasható politikai hirdetést és a kifejezetten választási híreket tartalmazó 2. és 4. oldalon közölt tartalmon kívül – név szerint kifejezetten egyelten pártot vagy jelölő szervezetet sem említenek, jelölő szervezetre utaló szín vagy szimbólum sem található ezeken oldalon. A Bizottság álláspontja szerint mindezek alapján a „Miskolci Napló” című sajtótermék 2014. augusztus 30-án megjelent számában bemutatott és a településen megtörtént közéleti eseményekről szóló hírek, tudósítások nem biztosítottak indokolatlan előnyt egyetlen jelölt vagy jelölő szervezet részére sem.
A Ve. 151. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság dönt a médiaszolgáltatók és a sajtó, illetve a filmszínházak választási kampányban való részvételével kapcsolatos kifogásról. A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a fellebbezésben szereplő az Mttv-ben rögzített, kiegyensúlyozott tájékoztatás törvényi követelményének vizsgálatára nem rendelkezik hatáskörrel.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a beadványozó által hivatkozott Kvk. III. 37.328/2014/6 számú végzés jelen ügy által érintett kérdéskörtől eltérően politikai reklám közzétételére vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket, ezért a fellebbezés elbírálása során annak figyelembe vételét mellőzte.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti továbbá, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás sérelmét nem látta indokolnak.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
IV.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontján, a 146. §-án, 151. § (1) bekezdés, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, az Mttv. 203. §. 60. pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. szeptember 8.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke