1292/2014. NVB határozat - Rosta Ferenc, a Nemzeti Fórum kiskunfélegyházi elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1292/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Rosta Ferenc, a Nemzeti Fórum kiskunfélegyházi elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 21/2014. (IX.03.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Huszka Zsolt, a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje 2014. szeptember 1-jén kifogást nyújtott be Kiskunfélegyháza Város Helyi Választási Bizottságához (a továbbiakban: HVB). Huszka Zsolt képviselőjelölt kifogását 2014. szeptember 2-án kiegészítette. Kifogásában előadta, hogy a Félegyházi Közlöny XXIII. évf. 15. szám 5. oldalán, a Nemzeti Fórum képviselőjelöltjei között Bense Zoltánt, a FIDESZ önkormányzati képviselőjeként tünteti fel. Bense Zoltán azonban „nem Fideszes önkormányzati képviselő”. Kifogást tevő álláspontja szerint ezzel a Nemzeti Fórum, mint jelölő szervezet és képviselőjelöltje, Bense Zoltán megsértették a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét azzal, hogy a választópolgárok megtévesztésére alkalmas valótlan állítást tettek.
Tóth László, a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje 2014. szeptember 1-jén kifogást nyújtott be Kiskunfélegyháza Város Helyi Választási Bizottságához. Tóth László képviselőjelölt kifogását 2014. szeptember 2-án kiegészítette. Kifogásában előadta, hogy a Félegyházi Közlöny XXIII. évf. 15. szám 5. oldalán, a Nemzeti Fórum képviselőjelöltjei között Horváth Gábort, mint a FIDESZ önkormányzati képviselőjét tünteti fel. Horváth Gábor azonban „nem Fideszes önkormányzati képviselő”. Kifogás tevő álláspontja szerint ezzel a Nemzeti Fórum, mint jelölő szervezet és képviselőjelöltje, Horváth Gábor megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét azzal, hogy a választópolgárok megtévesztésére alkalmas valótlan állítást tettek.
Kissné Kovács Ilona, a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje 2014. szeptember 1-jén kifogást nyújtott be Kiskunfélegyháza Város Helyi Választási Bizottságához. Kissné Kovács Ilona képviselőjelölt kifogását 2014. szeptember 2-án kiegészítette. Kifogásában előadta, hogy a Félegyházi Közlöny XXIII. évf. 15. szám 5. oldalán, a Nemzeti Fórum képviselőjelöltjei között Szamosi Endrét a FIDESZ „félegyházi alelnökeként és önkormányzati képviselőjeként” tünteti fel. Kifogást tevő szerint Szamosi Endre képviselő – megszegve a FIDESZ alapszabályát – a Nemzeti Fórum színeiben kíván az őszi önkormányzati választáson indulni, ezzel automatikusan megszűnt a képviselő FIDESZ tagsága. Kifogás tevő álláspontja szerint a Nemzeti Fórum, mint jelölő szervezet és képviselőjelöltje, Szamosi Endre megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét azzal, hogy a választópolgárok megtévesztésére alkalmas valótlan állítást tettek.
Retkes Illés, a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje 2014. szeptember 1-jén kifogást nyújtott be Kiskunfélegyháza Város Helyi Választási Bizottságához. Retkes Illés képviselőjelölt kifogását 2014. szeptember 2-án kiegészítette. Kifogásában előadta, hogy a Félegyházi Közlöny XXIII. évf. 15. szám 5. oldalán, a Nemzeti Fórum képviselőjelöltjei közt Gyenes Attilát a KDNP kiskunfélegyházi elnökeként, a FIDESZ megyei és félegyházi önkormányzati képviselőjeként tünteti fel. Gyenes Attila képviselő megszegve a FIDESZ alapszabályát, a Nemzeti Fórum színeiben kíván az őszi önkormányzati választáson indulni, ezzel automatikusan megszűnt a képviselő FIDESZ tagsága. Kifogást tevő vélelmezi, hogy egyúttal a képviselő KDNP tagsága is megszűnt. Kifogás tevő álláspontja szerint a Nemzeti Fórum, mint jelölő szervezet és képviselőjelöltje, Gyenes Attila megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét azzal, hogy a választópolgárok megtévesztésére alkalmas valótlan állítást tettek.
A fent hivatkozott valamennyi kifogást a HVB a Ve. 151. § (1) bekezdése alapján átette a TVB-hez. A TVB – a Ve. 217. § (1) bekezdése alapján – elrendelte az ügyek egyesítését tekintettel arra, hogy valamennyi kifogás a Félegyházi Közlöny XXIII. évf. 15. szám 5. oldalán lévő politikai hirdetésben foglaltakat tartja jogszabálysértőnek.
A TVB a 21/2014. (IX.03.) számú határozatában a kifogásoknak helyt adott és megállapította, hogy „a Nemzeti Fórum a Félegyházi Közlöny XXIII. évf. 15. szám 5. oldalán lévő politikai hirdetésben megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt választás tisztaságának megóvása alapelvét, valamint a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét” az abban megjelenő utalásokkal. A TVB álláspontja szerint a kifogásolt politikai hirdetés alkalmas arra, hogy „a választópolgárokat elbizonytalanítsa, megtévessze abban, hogy Bense Zoltánt, Horváth Gábort, Szamosi Endrét, valamint Gyenes Attilát tulajdonképpen melyik jelölő szervezet állítja képviselőjelöltként.”
II.
Beadványozó 2014. szeptember 5-én a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújtott be, amelyben előadta, hogy a TVB 21/2014. (IX.03.) számú határozatában tett megállapítások „nem alaposak, tekintettel arra, hogy a sajtótájékoztató időpontjában, amiről a Félegyházi Közlönyben megjelent összefoglaló szól, a nevezett és kifogásolt személyek a Fidesz helyi alapszervezetének tagjai és felsorolt minőségükben tisztségviselői voltak”, ezért a megjelent dokumentum nem tartalmaz valótlan információt. Mindezek alapján beadványozó kéri a megalapozatlan határozat megsemmisítését.
III.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, székhelyét és - ha a székhelyétől eltér - postai értesítési címét,
c) jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést lehet benyújtani
a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés formai vizsgálata eredményeként megállapítja, hogy az nem tartalmazza a kérelem – Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti – jogalapját.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a beadványozó a Nemzeti Fórum képviselőjeként nyújtotta be a jogorvoslati kérelmet. Mindezek alapján, a Ve. 224. § (3) bekezdés b) és c) pontja szerint a kérelemben a jelölő szervezet székhelyének és bírósági nyilvántartásba-vételi számának megjelölése kötelező törvényi feltétel. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a jogorvoslati kérelemben a beadványozó nem jelölte meg a Ve. fent hivatkozott rendelkezésében megjelölt adatokat.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
IV.
A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén, a 231 § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. szeptember 8.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke