1291/2014. NVB határozat - P. V. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1291/2014. számú határozata      

 
A Nemzeti Választási Bizottság a P. V. magánszemély (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) 81/2014. (IX. 04) számú határozatát megváltoztatja, és a Magyar-Német Baráti Társaság Egyesülete szervezetnek a német nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásán német nemzetiségi jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét visszautasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A TVB 81/2014. (IX. 04.) számú határozatával a Magyar-Német Baráti Társaság Egyesülete szervezetet a német nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásán jelölő szervezetként nyilvántartásba vette, mivel az álláspontja szerint annak kérelme megfelelt a nyilvántartásba vétel tárgyában előírt jogszabályi követelményeknek.
Beadványozó 2014. szeptember 5-én fellebbezést nyújtott be a TVB határozata ellen. Álláspontja szerint a szervezet nyilvántartásba vételére jogszabálysértő módon került sor, mivel a szervezet nem felelt meg a jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételhez előírt jogszabályi követelményeknek. Előadta, hogy a szervezet alapszabályában nem szerepel német nemzetiségi kulturális tevékenység, ami a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/D §-a , valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.) 2. § 15. pontja értelmében feltétele a nyilvántartásba vételnek. Állítása szerint a szervezet Ráckeve német testvérvárosával, Caldennel történő kapcsolattartásra jött létre, német nemzetiségi kulturális tevékenységet nem folytat, különös tekintettel arra, hogy tudomása szerint Ráckevén nem található számottevő német nemzetiség illetve német nemzetiségi önkormányzat. A fentiekre hivatkozással kérte a TVB határozatának megsemmisítését, és a szervezet törlését a német nemzetiségi jelölő szervezetek nyilvántartásából.
II.
A Nektv. 58. § (1) bekezdése, valamint 60. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán jelöltet és listát nemzetiségi szervezet állíthat. A Nektv. 2. § 14. pontja alapján nemzetiségi szervezet a párt és a szakszervezet kivételével a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő olyan egyesület, amelynek alapszabályában rögzített célja az e törvény szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete.
A Ve. 3. § 3. pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán jelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő nemzetiségi szervezet, ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.
 
A Ve. 132. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon nyilvántartásba vesz. A Ve. 133. § (2) bekezdése szerint választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.
 
A Ve. 307/D. § (1) bekezdése szerint – melyet a Ve. 308. §-a alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására is alkalmazni kell - a jelölő szervezetet a területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság - amelynél a jelölő szervezetet bejelentették - veszi nyilvántartásba. Ugyanezen § (2) bekezdése előírja, hogy a nemzetiségi szervezet bejelentéséhez csatolni kell az alapszabályát, amely bizonyítja, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségi szervezetekkel szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek.
A Nemzeti Választási Bizottság a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán kizárólag olyan szervezet vehető nyilvántartásba, amely alapszabályában rögzített alapvető célja valamely konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete. A Magyar-Német Baráti Társaság Egyesülete alapszabályát megvizsgálva arra a megállapításra jutott, hogy abban az egyesület céljaként kizárólag Ráckeve és német testvérvárosa, Calden közötti kapcsolatok előmozdítása, valamint a helyi német kisebbséggel történő kapcsolattartás szerepel. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az alapszabályban megjelölt „helyi német kisebbséggel történő kapcsolattartás” cél önmagában nem teljesíti a Nektv. 2. § 14. pontja által előírt feltételt.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a szervezet által megjelölt célok között nem szerepel a német nemzetiség képviselete, ezért a német nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán német nemzetiségi jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételére nincs lehetőség.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Nektv. 2. § 14. pontján, 58. § (1) bekezdésén, 60. § (1) és (2) bekezdésén, a Ve. 3. § 3. pontján, 132. § (1) bekezdésén, 133. § (2) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés b) pontján, 307/D. (1) és (2) bekezdésén, 308. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. szeptember 8.
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke