129/2022. NVB határozat - a dr. Dorosz Dávid képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

129/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. Dorosz Dávid (a továbbiakban: Beadványozó) képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 4 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság Pest Megye 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 12/2022. (II.25.) számú határozatát megváltoztatja és a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1] Kifogástevő 2022. február 24. napján 12 óra 13 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be Pest megye 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságához (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdésének a), c) és e) pontjaiban foglalt alapelvek, továbbá az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 1. § (1) bekezdésének és 2. § (6) bekezdésének, valamint 7. § (1) bekezdésének megsértésére hivatkozással.

[2] A kifogásban foglaltak alátámasztására kifogásához csatolta a Zöld Terasz Alapítvány bírósági nyilvántartási lapját, valamint Dorosz Dávid országgyűlési képviselőjelölt facebook-hirdetéseinek print-screenjét is.

[3] Kifogástevő előadta, hogy Dorosz Dávid, Pest Megye 5. számú választókerületében nyilvántartásba vett képviselőjelölt Facebook oldalán a kifogáshoz mellékelt hirdetések láthatóak, amelyet a Zöld Terasz Alapítvány finanszírozott.

[4] Kifejtette, hogy véleménye szerint a Zöld Terasz Alapítvány nem maga a jelölt és nem minősül nyilvántartásba vett jelölő szervezetnek sem. Előadta továbbá, hogy a hirdetések közül egy jelenleg is aktív (2022. február 21-től), kettő pedig már a kampányidőszakban aktív volt (2022. február 21-től 2022. február 22-ig).

[5] Kifogástevő álláspontja szerint ezek a hirdetések – figyelemmel a Ve. 140. §-ában szereplő példálózó felsorolásra tekintettel – kampányeszköznek minősülnek és mint ilyenek, alkalmasak a választói akarat befolyásolására, vagy annak megkísérlésére.

[6] Előadta továbbá, hogy az ilyen politikai hirdetés jellegű tartalmak kampányidőszakban történő használata kampánytevékenységnek minősül. Megítélése szerint emiatt a Ve. kampányeszközökre és kampánytevékenységre vonatkozó előírásait a közösségi médiában a kampányidőszakban megjelenő, politikai hirdetés jellegű tartalmak esetében is alkalmazni kell.

[7] Hivatkozott a Kftv. rendelkezéseire is, amelynek alapján a kampányidőszak alatt, a választási kampánytevékenységgel összefüggő kiadások finanszírozására csak a jelölt vagy a jelölő szervezet költhet, minden más, a fentiektől eltérő entitás által eszközölt ráfordítás tiltott.

[8] Hozzáfűzte, hogy tekintettel arra, hogy a szóban forgó, Dorosz Dávid jelölt fentiekben hivatkozott Facebook-hirdetéseit nem a jelölt, de nem is a jelölő szervezet, hanem egy alapítvány finanszírozta, meglátása szerint egyértelműen sérülnek a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjaiban foglalt alapelvek. Álláspontja szerint a Ve.-ben és a Kftv.-ben a kampányfinanszírozás átláthatóságára vonatkozó elvi szintű szabályok kerülnek kijátszásra.

[9] Továbbá részletesen kifejtette, hogy mivel a rendelkezésre álló adatok alapján az nem kétséges, hogy a kifogásában sérelmezett, Dorosz Dávid közösségi oldalán szereplő hirdetéseket egy alapítvány finanszírozta, ellenkező bizonyításig azt kell vélelmezni, hogy a finanszírozás a jelöltön és a jelölő szervezeten kívüli személy által történt, amely véleménye szerint egyértelműen tiltott.

[10] Mindezekre figyelemmel kérte az OEVBT-t, hogy a kifogásnak adjon helyt és a Ve. 218. §-ának (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a jogszabálysértés tényét Dorosz Dávid jelölt, illetve a Zöld Terasz Alapítvány vonatkozásában állapítsa meg, nevezetteket mint jogsértőket a további jogszabálysértéstől tiltsa el, valamint Dorosz Dávid jelölttel szemben szabjon ki bírságot.

[11] Hangsúlyozta, hogy a bírság kiszabását véleménye szerint az indokolja, hogy a tárgyban azonos tényállás mellett Pest Megye 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4/2022. (II.21.) számon már elmarasztaló határozatot hozott, ennek ellenére a jelölt továbbra is folytatja a jogszabályba ütköző módon finanszírozott hirdetéseit.

[12] Az OEVB 12/2022. (II.24.) számú határozatában a kifogásnak helyt adott és megállapította, hogy Dorosz Dávid, valamint a Zöld Terasz Alapítvány megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és c) és e) pontjaiban foglalt alapelveket, valamint a Kftv. 1. § (1) bekezdés, a 2. § (6) bekezdés és 7. § (1) bekezdésében foglaltakat. Nevezetteket a további jogsértéstől az OEVB határozatában eltiltotta, egyebekben a kifogást elutasította.

[13] Az OEVB a hatáskörét a Ve. 214. §-ának (1) bekezdésére alapozta.

[14] Határozatának indokolásában az OEVB kifejtette, hogy a kifogásban szereplő hirdetések a jelölt politikai szempontú népszerűsítése érdekében feladott kampányhirdetések, amelyek a Ve. 141. §-a alapján kampánytevékenységnek minősülnek. Az OEVB kifejtette, hogy a csatolt dokumentum azt is minden kétséget kizáróan igazolja, hogy finanszírozóként a Zöld Terasz Alapítvány került megjelölésre, amely alapján pedig nem kétséges, hogy a politikai hirdetést az említett alapítvány fizette ki.

[15] Az OEVB indokolásában továbbá azt is rögzítette, hogy a Kftv. 7. § (1) bekezdés korlátozza a képviselőjelölt által kampánycélokra fordítható kiadások összegét. Álláspontja szerint ebből nyilvánvalóan következik, hogy a kampánykiadásokat ellenőrizhető módon kizárólag a jelölt, vagy a jelölőszervezet finanszírozhatja, különben nem állapítható meg a Kftv. hivatkozott rendelkezésének megtartása. Az OEVB kifejtette, hogy nem kétséges, hogy a kampánykiadások harmadik személy által történő finanszírozása sérti a Kftv. 7. § (1) bekezdését, ezért ez a magatartás jogellenes és egyben sérti a Ve. 2. § (1) bekezdésének a), c) és e) pontjaiban megfogalmazott választási eljárási alapelveket is. Az a magatartás, amely a jelölt érdekében - rajta és a jelölő szervezeten kívüli - bámely más természetes vagy jogi személy politikai hirdetést vagy kampánykiadást finanszíroz, akkor az egyfelől a Kftv. megszegését jelenti, másfelől a választás tisztaságának megóvása, az esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás Ve.-ben előírt alapelvi követelményét is sérti. Az OEVB hozzáfűzte, hogy kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértése alapján kell elbírálni. Az OEVB álláspontja szerint nem kétséges, hogy a Kftv. is választásra irányadó jogszabály, ezért ennek megsértése is jogellenes.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[16] Beadványozó 2022. február 28-án 13 óra 32 perckor személyesen eljárva fellebbezést nyújtott be az OEVB 12/2022. (II.25.) számú, a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.

[17] Beadványozó fellebbezésében előadta, hogy a sérelmezett határozat a Kftv. 1. § (1) bekezdésének és 2. § (6) bekezdésének, valamint 7. § (1) bekezdésének sérelmét állapítja meg a személyével, valamint a Zöld Terasz Alapítvánnyal összefüggésben – ebből levezetve a Ve. 2. § (1) bekezdésének a) és c) és e) pontjaiban nevesített választási alapelvek sérelmét -, amelyért az OEVB határozatában mind Beadványozót, mind a Zöld Terasz Alapítványt eltiltotta a további jogsértésektől.

[18] Fellebbezésében rögzítette, hogy álláspontja szerint a Kftv. hivatkozott rendelkezései kivétel nélkül csak a jelöltek tekintetében fogalmaznak meg kötelezettségeket. Hozzáfűzte, hogy meglátása szerint a Zöld Terasz Alapítvány nem tud megsérteni egy olyan jogszabályt, amely rá nézve kötelezettségeket nem állapít meg.

[19] A továbbiakban ismertette a Kftv. 1.§ (1) bekezdésének, a 2. § (6) bekezdésének, továbbá a 7. § (1) bekezdésének tartalmát, majd személyével összefüggésben vitatta azok sérelmének megállapíthatóságát.

[20] Álláspontja szerint a Ve. alapelvi sérelme sem a Zöld Terasz Alapítvány, sem az ő személye vonatkozásában nem állapítható meg. Hozzáfűzte, hogy a Kftv. rendelkezéseinek megsértése hiányában pedig a kifejezetten arra alapított alapelvi sérelem megállapítására sincs lehetőség.

[21] Beadványozó továbbiakban hivatkozott a Nemzeti Választási Bizottság 98/2022. számú határozatának indokolásában foglaltakra, amely alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítani.

[22] Előadta továbbá, hogy álláspontja szerint az OEVB hibásan mérlegelte a körülményeket, hibás következtetést vont le a jogszabálysértésre vonatkozóan és ezek alapján jogsértő döntést hozott.

[23] Mindezekre figyelemmel kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az OEVB 12/2022. (II.24.) határozatát változtassa meg és a kifogást mint alaptalant utasítsa el.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[24] A Nemzeti Választási Bizottság figyelemmel arra, hogy 98/2022. NVB számú határozatában ugyanezen tényállás alapján eljárva már érdemi döntést hozott, amely ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet a Kúria Kvk. I.39.246/2022/2. számú végzésében érdemi vizsgálat nélkül utasított el, ezért a Bizottság fenntartja a fent nevezett határozatában foglaltakat és jelen ügy elbírálása kapcsán annak tartalmát veszi alapul.

[25] A fentiekre figyelemmel a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[26] A Ve. 208. §-ának alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[27] A Ve. 212. § (2) bekezdése alapján a kifogásnak tartalmaznia kell a

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

[28] A Ve. 215. §-a szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha

a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,

b) az elkésett

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy,

d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.

[29] A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Kifogástevő által hivatkozott Kftv. rendelkezik a választási kampány költségeinek elszámolásáról és ellenőrzéséről.

[30] A szóban forgó jogszabály 8. §-ának (1) bekezdése alapján a jelöltnek – ha a 2. § szerint a kincstárral megállapodást köt – az országgyűlési képviselők egyéni választókerületi eredményének jogerőre emelkedését követő 15 napon belül elszámolást kell benyújtania a kincstárhoz, amelyhez csatolnia kell az összes kifizetést igazoló bizonylat másolatát az 1. § szerinti támogatás összegének felhasználásáról.

[31] A Kftv. 8.§-ának (2) bekezdése továbbá akként rendelkezik, hogy a kincstár az elszámolás ellenőrzése során az 1. §-ban és a 2. §-ban foglaltak szabályszerű teljesítését, ezen belül is különösen azt ellenőrzi, hogy

  1. a kiadás az államháztartás szabályozása szerint a dologi kiadások körébe tartozik-e,
  2. a kiadás bizonylatolása megfelel-e a számvitelről szóló törvény és az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak,
  3. a kiadás kifizetése a kampányidőszak alatt, de legkésőbb a kampányidőszak végét követő harmadik munkanapon kincstári kártyával vagy átutalással történt-e.

[32] A fentiekre tekintettel a Bizottság megállapítja, hogy a választási kampány költségeinek elszámolása és ellenőrzése tekintetében kizárólag a Magyar Államkincstár (MÁK) jogosult eljárni.

[33] A Nemzeti Választási Bizottság a Kftv. hatálya alá tartozó személyi kör vizsgálata kapcsán megállapítja, hogy a szóban forgó jogszabály az országgyűlési képviselők választási eljárásában a jelöltek, jelölő szervezetek részére nevesít jogosultságokat és kötelezettségeket, emellett a Ve. 3. § 15. pontja értelmében választási szervnek nem minősülő, közpénzügyi ellenőrzést végző Állami Számvevőszék (ÁSZ) és a Magyar Államkincstár (MÁK) részére állapít meg számos feladat- és hatáskört.

[34] A Bizottság továbbá rögzíti, hogy a Kftv. a választási szervek részéről kizárólag a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda számára határoz meg feladat- és hatáskört. E két központi választási szerven kívül a Kftv. azonban más választási szerv részére – így például az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság részére – semmilyen feladatot vagy hatáskört nem állapít meg.

[35] A Kftv. a Nemzeti Választási Iroda részére adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő. Ennek keretében az NVI a központi költségvetésből juttatott támogatás folyósításához szükséges, a pártlistát állító párt által állított jelöltek számáról a) a pártlista nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedését követő napon, b) a párt összes egyéni választókerületi jelöltjeinek a nyilvántartásba vételére irányuló eljárás jogerőre emelkedését követő napon értesíti a Magyar Államkincstárt (MÁK).

[36] A Nemzeti Választási Bizottság részére pedig kizárólag szűk körben, az országgyűlési képviselők általános választásán nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása kapcsán állapít meg a Kftv. feladat-és hatáskört.

[37] A fent kifejtettekre tekintettel a Bizottság megállapítja, hogy a választási kampány költségeinek elszámolása és ellenőrzése tekintetében a Kftv. egyetlen választási bizottság részére sem állapít meg hatáskört. Emellett pedig önmagában az a tény sem teremt eljárási jogosultságot a választási bizottságok részére, hogy Kifogástevő kifogásában választási eljárási alapelvek sérelmét hívja fel, mert valójában a Kftv. szabályainak megsértését állítja.

[38] A Ve. 231. § (4) bekezdése alapján a fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem alapján a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság, illetve a bíróság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja.

[39] E körben a Bizottság rögzíti, hogy téves álláspontra helyezkedett az OEVB akkor, amikor Kifogástevő kifogását a Kftv. 8. § (2) bekezdésének tételes rendelkezése ellenére saját hatáskörben vizsgálta, erre a kifogásban hivatkozott alapelvek sem adnak lehetőséget.

[40] Mindezekre figyelemmel a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás tárgyát képező ügyben az OEVB hatáskör hiányában járt el és hozott érdemi döntést. A tárgyi ügy elbírálása ugyanis nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem, ezért a Nemzeti Választási Bizottság az OEVB 12/2022. (II. 25.) számú határozatát megváltoztatja és a kifogást hatáskör hiányában a Ve. 215. § d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[41] A határozat a Ve. 208. §-án, 212. §-án, 215. §-án, a Kftv.-n, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 3.

 

 

Dr. Bozsóki Éva

a Nemzeti Választási Bizottság

elnökhelyettese