1289/2014. számú NVB határozat a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület, a Görög Ifjúsági Egyesület, a „KARIATIDÁK” Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete és a Helidonaki Görög Hagyományőrző Egyesület által a görög országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán állított közös országos lista nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1289/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület (1088 Budapest, Baross utca 41.), a Görög Ifjúsági Egyesület (1221 Budapest, Katona utca 2.), a „KARIATIDÁK” Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete (1225 Budapest, Nagytétényi út 234/B. 3. em. 10.) és a Helidonaki Görög Hagyományőrző Egyesület (1054 Budapest, Vécsey u. 5.) által a görög országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán állított közös országos lista nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület, a Görög Ifjúsági Egyesület, a „KARIATIDÁK” Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete és a Helidonaki Görög Hagyományőrző Egyesület által – a görög országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán – állított közös országos listát 17 fő jelölttel nyilvántartásba veszi.
A Nemzeti Választási Bizottság a közös országos listán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
 
Indokolás
I.
A Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület, a Görög Ifjúsági Egyesület, a „KARIATIDÁK” Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete és a Helidonaki Görög Hagyományőrző Egyesület, mint jelölő szervezetek a görög országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán állított közös országos listájukat 2014. szeptember 4-én 18 fő jelölttel bejelentették.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 60. § (2) bekezdése szerint az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását összegyűjtötte. Kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választás hiányában bármely nemzetiségi szervezet állíthat listát. A Nektv. 61. § (1) bekezdése szerint két vagy több nemzetiségi szervezet közös egyéni jelöltek alapján - ugyanazon szervezetek részvételével - közös listát állíthat.
A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. július 29-én meghozott, 1128/2014. számú határozatában tűzte ki – a Nektv. szerinti 13 nemzetiség vonatkozásában – a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását és egyidejűleg - nemzetiségenként - megállapította az országos lista állításához szükséges ajánlások számát is.
A Bizottság az 1128/2014. számú NVB határozat 2. számú mellékletében a görög települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 36 településen tűzte ki.  Mindezek alapján, figyelemmel a Nektv. 60. § (2) bekezdés első fordulatának és a 61. § (1) bekezdésének rendelkezéseire, a görög országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán közös országos listát azok a jelölő szervezetek állíthatnak, amelyek legalább 4 településen közös egyéni jelöltet állítottak. A Bizottság hivatkozott határozatában továbbá akként rendelkezett, hogy az országos lista állításához szükséges érvényes ajánlások száma 14.
A Ve. 319. § (2) és a 320. § (1) bekezdései az országos lista nyilvántartásba vételével kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket tartalmazzák.
Az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. A lista állításánál a jelölő szervezet – a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett – települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjeinek számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét a helyi választási bizottság elutasította.
A Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezetek legkevesebb 12 településen összesen 42 bejelentett, illetve nyilvántartásba vett közös települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet állítottak, mely megfelel a Nektv. 60. § (2) és 61. § (1) bekezdésében foglalt, a közös listaállítás feltételül szabott törvényi feltételeknek.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a jelölő szervezetek által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma eléri az országos lista állításához szükséges számot.
A Ve. 129. § (1) bekezdése szerint, mely a 308. § alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán is alkalmazandó, a lista bejelentésének többek között tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy a jelölést elfogadja, valamint azt, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén arról lemond.
A listán szereplő jelöltek a Ve. 129. § (1) és a 318. § (3) bekezdésében foglalt jognyilatkozatokat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 23. melléklete szerinti formanyomtatványon (a továbbiakban: személyi lap) teszik meg. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a bejelentett közös lista 17. sorszám alatti jelöltjének személyi lapja nem tartalmazza a jelölt arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy mely nemzetiségi önkormányzati választáson, illetve, hogy mely jelölő szervezetek által állított országos listán fogadja el a jelölést. Tekintettel arra, hogy a közös lista 17. sorszám alatt bejelentett jelöltjének a jelöltség elfogadásáról szóló jognyilatkozata nem felel meg a Ve. 129. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, ezért a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vételét visszautasítja. A Bizottság, figyelemmel a Ve. 130. § (2) bekezdésében foglaltakra megállapítja, hogy a kiesett jelölt helyére a közös listán soron következő jelölt lép akinek sorszáma is ennek megfelelően változik.  
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy egyebekben a jelölő szervezetek közös országos listájának bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, ezért azt a rendelkező részben foglaltak szerint - 17 fő jelölttel - nyilvántartásba veszi.
II.
A határozat a Nektv. 60. § (2) bekezdésén, 61. §-án, a Ve. a 127. § (2)-(3) bekezdésein, a 129. §-án, a 130. §-án, a 132. §-án, a 133. § (1) bekezdésén, a 308. §-án, 319-320. §-ain, az IM rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. szeptember 5.
 
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke