1286/2014. NVB határozat - C.-né K. K. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
      1286/2014. számú határozata      
 
A Nemzeti Választási Bizottság C.-né K. K. magánszemély (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) 18/2014. (VIII. 26.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 1-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. augusztus 23-án kifogást nyújtott be a TVB-hez választási kampánycsend megsértése miatt, mivel 2014. augusztus 22-én szórólapok elhelyezésére került sor Kazincbarcika város területén. Erre hivatkozással kérte a TVB-től az ügy kivizsgálását. Beadványához csatolta a hivatkozott szórólapok egy példányáról készült fényképfelvételt.
A TVB a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította, hivatkozva a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 215. § c) pontjára, mivel az nem tartalmazta a kifogás Ve. 212. § (2) bekezdése szerinti kötelező tartalmi elemeit.
II.
Beadványozó 2014. augusztus 27-én fellebbezést nyújtott be a TVB határozata ellen, amelyben megadta a személyes adatait, valamint kifejtette azon álláspontját, hogy tudomása szerint legelőször a szavazás napja előtt 50 nappal van lehetőség kampánytevékenység végzésére, ezért a szórólapok elhelyezésére nem a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban került sor.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell annak megjelölését - mint a kérelem alapját -, hogy az első fokon eljárt választási bizottság határozata milyen okból tekinthető jogszabálysértőnek. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fenti kötelező tartalmi elem hiánya esetén a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Beadványozó fellebbezése tartalmazza ugyan, hogy a kifogásolt cselekménnyel - álláspontja szerint - milyen jogszabálysértés elkövetésére került sor, azonban arra utaló adatot, hogy a TVB első fokon hozott, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasító határozata milyen okból jogszabálysértő, nem tartalmaz. A fentiek alapján a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján - mely szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. augusztus 29.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke