1285/2014. NVB határozat - a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1285/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület (2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 17.) jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesületnek a szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelmét visszautasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 1-jén 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület, mint szlovák nemzetiségi szervezet kezdeményezte jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét 2014. augusztus 29-én a szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán.
Az egyesület képviselője a bejelentkezéshez csatolta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 11. számú melléklete (a továbbiakban: P4 jelű formanyomtatvány) szerinti formanyomtatványt és a szervezet 2008. november 10-én kelt eredeti, a törvényes képviselő aláírásával ellátott alapszabályát.
A szervezet képviselője által benyújtott alapszabály II. fejezetének 1.) pontja rendelkezik az Egyesület céljáról, mellyel kapcsolatban az alábbiakat tartalmazza:
„1.) Az Egyesület célja:
-      a Pilisszentkereszten és környékén élő szlovákok, valamint a magyarországi szlovákság kulturális, vallási és nemzetiségi identitásának ápolása, fenntartása, átörökítése, a közösségi élet fejlesztése,
-      a Pilisszentkereszten élők kultúrájának, anyanyelvének, hagyományainak ápolása, történet- és társadalomtudományi kutatása,
-      a határokon átívelő kulturális párbeszéd megteremtése.”
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 133. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Iroda a Nemzeti Választási Bizottságnál bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában ellenőrzi.
Fenti törvényi kötelezettségének eleget téve, a Nemzeti Választási Iroda 2014. augusztus 28-án írásban kereste meg a szervezetet nyilvántartásba vevő Budapest Környéki Törvényszéket a szervezet hatályos nyilvántartási adatait tartalmazó kivonat, valamint a szervezet hatályos alapszabályának megküldését kérve. A Törvényszék az adatkérés teljesítése alkalmával a szervezet hatályos alapszabályaként annak 2008. november 10-én kelt létesítő okiratát küldte meg.
A Törvényszék által megküldött, hatályos alapszabályban az egyesület céljaként az alábbiak szerepelnek:
„1.) Az Egyesület célja
-      a Pilisszentkereszten és környékén élők kulturális, vallási és nemzetiségi identitásának ápolása, fenntartása, átörökítése, a közösségi élet fejlesztése,
-      a Pilisszentkereszten élők kultúrájának, anyanyelvének, hagyományainak ápolása, történet- és társadalomtudományi kutatása,
-      a határokon átívelő kulturális párbeszéd megteremtése.”
Fentiek alapján megállapítható, hogy a szervezet képviselője által csatolt és a Törvényszék által nyilvántartott hatályos alapszabály kelte azonos, azonban azok tartalmában, az egyesületi célok között jelentős eltérés van.
A Ve. 3. §-ának 3. pontja és 308. §-a alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán jelölő szervezet kizárólag az a nemzetiségi szervezet lehet, amely a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szerepelt, feltéve, hogy valamelyik területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette. A nemzetiségi szervezet fogalmát a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 2. §-ának 14. pontja az alábbiak szerint határozza meg: nemzetiségi szervezet a párt és a szakszervezet kivételével a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő olyan egyesület, amelynek alapszabályában rögzített célja a Nektv. szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete. A Nektv. szerinti nemzetiség a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 4. § (2) bekezdés és 13. § (1) bekezdése szerint az egyesület jogi személy, amely a törvényszék által történő nyilvántartásba vétellel jön létre. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 2. § e) pontja és a 4. § a) pontja szerint a bíróság tartja nyilván az Ectv. alapján létrehozott egyesületet, valamint vezeti a civil szervezetek bírósági nyilvántartását. Tekintettel arra, hogy a 2011. évi CLXXXI. törvény 21. § (1) bekezdés a) pontja és a 24. § (3) bekezdése szerint az egyesület nyilvántartásba vétel iránti kérelméhez csatolni kell létesítő okiratát és annak változásait a nyilvántartásba vételi eljárást végző illetékes törvényszéknek meg kell küldeni, az egyesület hatályos alapszabálya az azt nyilvántartásba vevő törvényszék által nyilvántartott alapszabály.
A Ve. 307/D. § (2) bekezdése szerint, mely a 308. § alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán is alkalmazandó, a nemzetiségi szervezet bejelentéséhez csatolni kell az alapszabályát, amely bizonyítja, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségi szervezettel szemben a Nektv.-ben támasztott követelményeknek.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület bejelentkezéséhez nem a Budapest Környéki Törvényszék által hatályos alapszabályaként nyilvántartott alapszabályát csatolta, vagyis az egyesület a Ve. által, a bejelentkezés alkalmával előírt törvényi kötelezettségének nem a jogszabályban foglaltaknak megfelelően tett eleget.
Fentiek alapján, hivatkozva a Ve. 133. § (2) bekezdésében foglaltakra, mivel az egyesület bejelentkezése a törvényes feltételeknek nem felel meg, a Nemzeti Választási Bizottság a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesületnek a szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét visszautasítja.
A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy az egyesület hatályos, a Törvényszék által nyilvántartott alapszabályában megjelölt célok között egyetlen, a Nektv. szerinti nemzetiség képviselete sem szerepel.
II.
A határozat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2. § 14. pontján, 1. mellékletén, a Ve. 3. § 3. pontján, a 119. §-án, a 132. §-án, 133. §-án, a 307/D. §-án, a 308. §-án, az Ectv. 4. § (2) és a 13. § (1) bekezdésén, a 2011. évi CLXXXI. törvény 21. § (1) bekezdés a) pontján és a 24. § (3) bekezdésén, a P4 jelű formanyomtatványon, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. augusztus 29.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke