1283/2014. NVB határozat - „A Harmadik Évezred a Liberálisoké” Egyesület roma nemzetiségi szervezet jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1283/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság „A Harmadik Évezred a Liberálisoké” Egyesület (1141 Budapest, Szugló u. 164.) jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság „A Harmadik Évezred a Liberálisoké” Egyesületnek a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelmét visszautasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 1-jén 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
„A Harmadik Évezred a Liberálisoké” Egyesület roma nemzetiségi szervezetként kezdeményezte 2014. augusztus 29-én jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán.
Az egyesület képviselője a bejelentkezéshez csatolta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 11. számú melléklete (a továbbiakban: P4 jelű formanyomtatvány) szerinti formanyomtatványt és a szervezet hatályos alapszabályának másolatát.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. §-ának 3. pontja és 308. §-a alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán jelölő szervezet kizárólag az a nemzetiségi szervezet lehet, amely a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szerepelt, feltéve, hogy valamelyik területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette. A nemzetiségi szervezet fogalmát a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 2. §-ának 14. pontja az alábbiak szerint határozza meg: nemzetiségi szervezet a párt és a szakszervezet kivételével a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő olyan egyesület, amelynek alapszabályában rögzített célja a Nektv. szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete. A Nektv. szerinti nemzetiség a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.
Az egyesület hatályos alapszabálya az egyesület céljaként az alábbiakat rögzíti: „Az Egyesület célja, tevékenysége: a XIII. kerület napi problémáinak megoldásában való részvétel és a távlati programjának fejlesztése”. E fő célkitűzés egyik alcéljaként szerepel „(..) a roma kisebbséghez tartozók gondjainak enyhítése (..)”. A szervezet alapszabálya egyéb, a roma nemzetiség képviseletére vonatkozó konkrét célt, vagy az egyesület céljának megvalósítása érdekében végzett olyan tevékenységet, mely egyben a roma nemzetiség képviseletét is érintené, nem tartalmaz.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint „A Harmadik Évezred a Liberálisoké” Egyesület hatályos alapszabályában megjelölt célok között szereplő, fentiekben idézett kitétel nem tekinthető a roma nemzetiség képviseletére irányuló célkitűzésnek, hiszen az alapszabály csak a XIII. kerület problémáinak megoldása, mint elsődleges cél keretén belül utal a romák gondjainak enyhítésére.
A szervezet hatályos alapszabálya így nem igazolja a Nektv. szerinti nemzetiségi szervezettel szemben támasztott követelményeknek való megfelelést, és a szervezet neve sem utal egyetlen nemzetiségre sem.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy „A Harmadik Évezred a Liberálisoké” Egyesület nem minősül a Nektv. 2. § 14. pontja szerinti nemzetiségi szervezetnek.
Tekintettel arra, hogy a Ve. 3. § 3. pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán jelölő szervezet kizárólag nemzetiségi szervezet lehet, a Nemzeti Választási Bizottság „A Harmadik Évezred a Liberálisoké” Egyesület nyilvántartásba vétel iránti kérelmét a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján visszautasítja.
II.
A határozat a Nektv. 2. § 14. pontján, a Ve. 3. § 3. pontján, a 119. §-án, a 133. §-án, a 307/D. §-án, a 308. §-án, a P4 jelű formanyomtatványon, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. augusztus 29.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke