1281/2014. NVB határozat - a Magyar Demokráciáért és Hazáért Párt jelölő szervezetként nyilvántartásba vett adatai módosítása tárgyában előterjesztett kérelme alapján

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1281/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Demokráciáért és Hazáért Párt (1165 Budapest, Dóra tér 5. I/2.) jelölő szervezetként nyilvántartásba vett adatai módosítása tárgyában előterjesztett kérelme alapján meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Demokráciáért és Hazáért Pártnak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán az MDHP az INFO PÁRT rövidített név nyilvántartásba vételére irányuló kérelmét visszautasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 1-jén 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Magyar Demokráciáért és Hazáért Párt 2014. augusztus 15-én, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán. A pártot kérelme alapján a Nemzeti Választási Bizottság 1235/2014. számú határozatában jelölő szervezetként nyilvántartásba vette.
A nyilvántartásba vételt követően a jelölő szervezet képviselője 2014. augusztus 27-én a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 10. melléklete szerinti nyomtatványnak (a továbbiakban: P3-es nyomtatvány) a Nemzeti Választási Bizottsághoz való benyújtásával kezdeményezte korábbi, nyilvántartásba vett „MDHP” rövidített nevének „MDHP az INFO Párt”-ra történő módosítását.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) a jelölő szervezetek által a választási eljárásban használható rövidített névvel kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik:
„A jelölő szervezet rövidített neve a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő rövidített név, ennek hiányában a jelölő szervezet bejelentésekor megjelölt egyéb rövidített név, amely azonban nem lehet azonos más szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába vagy a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásába már bejegyzett nevével vagy rövidített nevével.”
A Nemzeti Választási Bizottság – hivatkozva korábbi, hasonló ügyekben hozott 1006/2014. számú döntésére és a 43/2014. számú, a Kúria Kvk.II.37.110./2014/2. számú végzésével is jóváhagyott határozatára, valamint a Kúria végzésére, – megállapítja, hogy a Ve. 134. §-ában használt „egyéb rövidített név” kifejezés azt jelenti, hogy amennyiben a szervezet nem rendelkezik a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában bejegyzett rövidített névvel, úgy a választási eljárásban olyan rövidített nevet használhat, mely egyértelmű nyelvtani kapcsolatban áll a nyilvántartott teljes névvel (pl. annak csak egy szava, nyelvtani szabályok szerinti rövidítése, betűiből, egyes elemeiből alkotott mozaikszó, stb.). E szabályozásnak értelemszerűen a rövidített név egészével szemben érvényre kell jutnia. Mindez a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvéből is következik.
A Bizottság és a Kúria hivatkozott döntéseiben az is rögzítésre került, hogy amennyiben a rövidített név a jelölő szervezet tevékenységével, céljával egyértelmű és nyilvánvaló logikai kapcsolatba hozható, akkor egyedi mérlegelés alapján elfogadható az ilyen rövidített név választások során való használata is.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezet által bejelentett új rövidített név, a korábban nyilvántartásba vett rövidített név kiegészítése „az INFO PÁRT” szövegrésszel. Tekintettel arra, hogy ez a kiegészítés nem szerepel sem a civil szervezetek nyilvántartásában, sem a párt alapszabályában, illetve nincs nyelvtani kapcsolatban a párt teljes nevével és az nem hozható egyértelmű logikai összefüggésbe a szervezet bírósági nyilvántartásban szereplő céljával sem, ezért az „MDHP az INFO Párt” rövidített név nyilvántartásba vételét a Nemzeti Választási Bizottság visszautasítja.
II.
A határozat a Ve. 3. § 3. pontján, a 119. §-án, a 133. § (2) bekezdésén, a 134. §-án, a 301. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. augusztus 29.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke