128/2018. NVB határozat - az Európai Független-Centrum Párt nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

128/2018. számú határozata

 

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Független-Centrum Párt (1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1/2.) nyilvántartásba vételének tárgyában – 5 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Független-Centrum Pártnak az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelmét visszautasítja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. február 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

  1. Az Európai Független-Centrum Párt postai úton 2018. február 20-án mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.
  2. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § 3. pontja szerint jelölő szervezet az a párt, illetve országos nemzetiségi önkormányzat lehet, amely a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szerepelt, és amelyet a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvett.
  3. A Ve. 133. § (1) bekezdése alapján a nyilvántartásba-vételi eljárás során a választási iroda a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában ellenőrzi.
  4. Fenti kötelezettségének eleget téve, a Nemzeti Választási Iroda 2018. február 20-án levélben kereste meg a Fővárosi Törvényszéket a jelölő szervezet által bejelentett adatok hitelességének ellenőrzése céljából. A Fővárosi Törvényszék 2018. február 20-án megküldött válaszában rögzítette, hogy az „Európai Független-Centrum Párt nyilvántartásba vételéről 2018. január 29-én rendelkezett, a határozat még nem emelkedett jogerőre”.
  5. A Köztársasági Elnök az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása időpontjának kitűzéséről szóló 2/2018. (I. 11.) KE határozatával 2018. január 11-én tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását.
  6. Tekintettel arra, hogy a jelölő szervezet nyilvántartásba vételét elrendelő végzés a mai napig nem emelkedett jogerőre, a szervezet 2018. január 11-én, a választás kitűzésekor nem szerepelt jogerősen nyilvántartásba vett pártként a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában.
  7. A Kúria a Kvk.V.37.834/2014/2. számú határozatában – megerősítve a Nemzeti Választási Bizottság 1192/2014. számú határozatában kifejtetteket – kimondta, hogy nem vehető fel a jelölő szervezetek nyilvántartásába az szervezet, amely a választás kitűzésekor jogerősen nem szerepelt a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában.
  8. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, mivel a nyilvántartásba vételi kérelmet benyújtó szervezet nem szerepelt a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, így az Európai Független-Centrum Párt bejelentése nem felel meg az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán a jelölő szervezetekkel szemben a Ve. 3. § 3. pontjában rögzített törvényi feltételeknek, ennél fogva a Nemzeti Választási Bizottság a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet – a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján – visszautasítja.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Ve. 3. § 3. pontján, a 119. §-án, 133. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) bekezdésén, (2) bekezdésén és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. február 23.

 

 

                                                                                                   Prof. Dr. Patyi András

                                                                                            a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                                 elnöke