128/2014. NVB határozat - Sz. Zs. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
128/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Sz. Zs. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést elutasítja és a Budapest 13. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 2/2014. (II. 21.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Magánszemély 2014. február 20-án kifogást nyújtott be a Budapest 13. számú OEVB-hez jogsértő módon elhelyezett választási plakát tárgyában. A kifogást tevő előadta, hogy 2014. február 19. napján a Budapest 13. számú egyéni választókerületben a Sashalmi piac területén, a Sasvár út mellett elhelyezkedő villanyoszlopon a választókerületben induló Karácsony Gergely egyéni képviselőjelölt plakátja látható. A kifogást tevő kérte a jogsértés megállapítását és azt, hogy tiltsák el a jogsértőt a további jogsértéstől.
Az OEVB a kifogás mellékleteként csatolt fénykép alapján 2/2014. számú határozatában megállapította, hogy Karácsony Gergely képviselőjelölt plakátját egy villanyoszlopra helyezték ki, mely a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 12. § (3b) bekezdése, valamint a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint tilos. Az OEVB határozatában a kifogásnak helyt adott, megállapította a jogszabálysértés tényét és a jogsértőt eltiltotta a további jogszabálysértéstől.
II.
Beadványozó 2014. február 24-én fellebbezést nyújtott be az OEVB fent hivatkozott határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz, melyben kérte az OEVB határozat megváltoztatását, a jogsértés megállapításának és a jogsértéstől való eltiltásnak a mellőzését. Indokolásában előadta, hogy álláspontja szerint az OEVB határozatában hivatkozott Kkt., valamint Korm. rendelet nem minősül választásra irányadó jogszabálynak, ezért ezek nem alapozhatják meg jogsértés megállapítását. Előadta továbbá, hogy a fenti Korm. rendelet reklám célú berendezésre és nem a plakátokra vonatkozik. Álláspontja szerint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. §-a nem tiltja a villanyoszlopra történő plakát elhelyezését, e szakasz (4) bekezdése kizárólag az önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint óriásplakátok vonatkozásában rendeli alkalmazni a közterület-használatról szóló jogszabályokat.
III.
A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos.
A fellebbezésben foglaltaktól eltérően a Kkt. és a Korm. rendelet OEVB határozatban hivatkozott szabályai – az alábbiak szerint – választási ügyben is alkalmazandók.
A Kkt. 12. § (3) bekezdés szerint a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút területén, a felett és mellett - a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott területen belül - nem lehet olyan jel, jelzés, egyéb tárgy és berendezés, amely a közúti jelzésekkel - azok alakjával, színével - összetéveszthető, a láthatóságot akadályozza, alkalmas arra, hogy a közlekedők figyelmét elterelje, vagy a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyezteti.
A Kkt. 12. § (3b) bekezdése kimondja, hogy nem lehet továbbá reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés a közvilágítási-, villany-, telefonoszlopon, függetlenül attól, hogy a közvilágítási-, villany-, és telefonoszlop a közút úttesten kívüli burkolatlan területén, járdán, gyalogúton vagy kerékpárúton helyezkedik el.
A fenti szabályok végrehajtásával összefüggő rendelkezéseket a 224/2011. (X.21.) Korm. rendelet tartalmazza. A Korm. rendelet szerint reklám célú berendezésnek minősül a Ve. 144. §-a szerinti plakát is.
A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy jogellenes azon reklám célú berendezés a kihelyezés időpontjától függetlenül, amely közvilágítási-, villany- és telefonoszlopon került elhelyezésre, tekintet nélkül azok közúthoz viszonyított helyzetére.
Mivel a Korm. rendelet 1. §-a reklámcélú berendezésként kifejezetten nevesíti a Ve. 144. §-a szerinti választási plakátot, ezért egyértelműen megállapítható, hogy a Kkt. 12. § (3b) bekezdésében és a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjában rögzített tilalom a választási plakátokra is vonatkozik.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB helyesen hivatkozott arra, hogy a Kkt. és a Korm. rendelet idézett szabályait a Ve. 144. §-ában szabályozott plakátok esetében is alkalmazni kell, továbbá helyesen állapította meg, hogy a kifogásolt plakát kihelyezésére jogsértő módon került sor.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiek alapján - hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
IV.
A határozat a Ve. 144. §-án, 231. § (5) bekezdés a) pontján, Kkt. 12. § (3) és (3b) bekezdésén, Korm. rendelet 1. §-án, a 3. § (2) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. február 27.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke