1279/2014. NVB határozat - az Összefogás Párt jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1279/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Összefogás Párt (4400 Nyíregyháza, Mikszáth Kálmán u. 36. fsz. 11.) jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az Összefogás Pártot, mint jelölő szervezetet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán nyilvántartásba veszi.
A Nemzeti Választási Bizottság a jelölő szervezet által használni kívánt ÖSSZEFOGÁS rövidített név használatát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választási eljárásában nem engedélyezi.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 1-jén 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az Összefogás Párt 2014. augusztus 28-án, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán.
A jelölő szervezet képviselője az egyesület bejelentésére szolgáló, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 10. számú melléklete (a továbbiakban: P3 jelű formanyomtatvány) szerinti formanyomtatványon a szervezet rövidített neveként az ÖSSZEFOGÁS nevet tüntette fel.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 134. §-a a jelölő szervezetek által a választási eljárásban használható rövidített névvel kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik.
„A jelölő szervezet rövidített neve a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő rövidített név, ennek hiányában a jelölő szervezet bejelentésekor megjelölt egyéb rövidített név, amely azonban nem lehet azonos más szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába vagy a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásába már bejegyzett nevével vagy rövidített nevével.”
A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet 1. §-a értelmében 2015. január 1-jéig a civil szervezetek nyilvántartása a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 2012. július 23-án hatályos 99. §-a szerinti adatokat tartalmazza, melynek körében nem szerepel a rövidített név.
A civil szervezetek nyilvántartásának tehát jelenleg nem része a civil szervezetek rövidített neve, az kizárólag akkor tartalmazza, ha a 2011. évi CLXXXI. törvény 20. § (4) bekezdése alapján a szervezet nyilvántartásba vételi eljárása során a kérelmező kifejezetten a rövidített elnevezés bejegyzését is kérelmezte. Mindezek alapján 2015. január 1-jéig a bejelentett szervezetek rövidített nevének a civil szervezetek nyilvántartásában való ellenőrzésére a választási szerveknek nincs lehetőségük, ezért a Ve. 134. § második fordulatában írt szabályt kell alkalmazniuk.
A Nemzeti Választási Iroda a Ve. 133. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az Összefogás Párt létezésének és a bejelentkezés során megadott adatok hitelességének ellenőrzése céljából megkereséssel fordult a szervezetet nyilvántartásba vevő Budapest Környéki Törvényszékhez. A Törvényszék 2014. augusztus 28-án kelt válaszában rögzítette, hogy a párt rövidített elnevezése: ÖP.
2014. augusztus 13-án került jelölő szervezetként nyilvántartásba a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán az Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Felemelkedéséért Egyesület elnevezésű szervezet, ÖSSZEFOGÁS rövidített névvel.
Tekintettel arra, hogy az Összefogás Párt által a bejelentéskor megjelölt rövidített név azonos egy a jelölő szervezetek nyilvántartásában már bejegyzett szervezet rövidített nevével, ezért a Nemzeti Választási Bizottság, figyelemmel a Ve. 134. §-ában foglaltakra megállapítja, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választási eljárásában az ÖSSZEFOGÁS rövidített elnevezés használatára az nem jogosult, arra kizárólag – a már jogerősen nyilvántartásba vett – Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Felemelkedéséért Egyesület jogosult.
A fent leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság az Összefogás Pártot jelölő szervezetként nyilvántartásba veszi azzal, hogy az általa megjelölt rövidített név használatát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választási eljárásában nem engedélyezi.
II.
A határozat a Ve. 3. § 3. pontján, a 119. §-án, a 132. §-án, a 133. §-án, a 134. §-án, a 307/D. §-án, a P3 jelű formanyomtatványon, a civil szervezetek nyilvántartása a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 20. § (4) bekezdésén, a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet 1. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. augusztus 29.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke