1278/2014. NVB határozat - a Civilek a Kerületért Egyesület jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1278/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Civilek a Kerületért Egyesület (1238 Budapest, Templom utca 110.) jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Civilek a Kerületért Egyesületet, mint jelölő szervezetet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán nyilvántartásba veszi.
A Nemzeti Választási Bizottság a jelölő szervezet által használni kívánt CIVILEK rövidített név használatát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választási eljárásában nem engedélyezi.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 1-jén 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Civilek a Kerületért Egyesület 2014. augusztus 28-án, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán.
A jelölő szervezet képviselője az egyesület bejelentésére szolgáló, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 10. számú melléklete (a továbbiakban: P3 jelű formanyomtatvány) szerinti formanyomtatványon a szervezet rövidített neveként a CIVILEK nevet tüntette fel.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 134. §-a a jelölő szervezetek által a választási eljárásban használható rövidített névvel kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik.
„A jelölő szervezet rövidített neve a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő rövidített név, ennek hiányában a jelölő szervezet bejelentésekor megjelölt egyéb rövidített név, amely azonban nem lehet azonos más szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába vagy a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásába már bejegyzett nevével vagy rövidített nevével.”
A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet 1. §-a értelmében 2015. január 1-jéig a civil szervezetek nyilvántartása a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 2012. július 23-án hatályos 99. §-a szerinti adatokat tartalmazza, melynek körében nem szerepel a rövidített név.
A civil szervezetek nyilvántartásának tehát jelenleg nem része a civil szervezetek rövidített neve, az kizárólag akkor tartalmazza, ha a 2011. évi CLXXXI. törvény 20. § (4) bekezdése alapján a szervezet nyilvántartásba vételi eljárása során a kérelmező kifejezetten a rövidített elnevezés bejegyzését is kérelmezte. Mindezek alapján 2015. január 1-jéig a bejelentett szervezetek rövidített nevének a civil szervezetek nyilvántartásában való ellenőrzésére a választási szerveknek nincs lehetőségük, ezért a Ve. 134. § második fordulatában írt szabályt kell alkalmazniuk.
A Nemzeti Választási Iroda a Ve. 133. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a Civilek a Kerületért Egyesület létezésének és a bejelentkezés során megadott adatok hitelességének ellenőrzése céljából megkereséssel fordult a szervezetet nyilvántartásba vevő Fővárosi Törvényszékhez.
A Fővárosi Törvényszék 2014. augusztus 28-án kelt válaszában rögzítette, hogy a civil szervezetek nyilvántartásának a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján nem része a rövidített név, és az egyesület hatályos alapszabályában sem jelölt meg rövidített nevet.
A Nemzeti Választási Bizottság 2014. augusztus 15-én kelt, 1226/2014. számú NVB határozatával vette jelölő szervezetként nyilvántartásba a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán a Civil Mozgalom Egyesületet, CIVILEK rövidített névvel. Az egyesületet nyilvántartásba vevő Fővárosi Törvényszék közlése szerint a szervezet bejegyzett rövidített névvel nem rendelkezik.
Tekintettel arra, hogy a Civilek a Kerületért Egyesület által a bejelentéskor megjelölt rövidített név azonos egy a jelölő szervezetek nyilvántartásában már bejegyzett rövidített névvel, ezért a Nemzeti Választási Bizottság, figyelemmel a Ve. 134. § második fordulatában foglaltakra megállapítja, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választási eljárásában a CIVILEK rövidített elnevezés használatára a Civilek a Kerületért Egyesület nem jogosult, arra kizárólag – a már jogerősen nyilvántartásba vett – Civil Mozgalom Egyesület jogosult.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a szervezet a P3 jelű formanyomtatványon a szervezet bírósági nyilvántartási száma helyett országos nyilvántartásbeli azonosítóját tüntette fel. Tekintettel arra, hogy a P3 jelű formanyomtatvány a bejelentkezés kötelező elemeként a jelölő szervezet bírósági nyilvántartási számának feltüntetését írja elő, a Nemzeti Választási Bizottság az egyesületet a Fővárosi Törvényszék 2014. augusztus 28-án kelt, Pk.60540/2010. számú kivonatában szereplő nyilvántartási számmal – 14009 – veszi nyilvántartásba.
A fent leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Civilek a Kerületért Egyesületet jelölő szervezetként nyilvántartásba veszi azzal, hogy az általa megjelölt rövidített név használatát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választási eljárásában nem engedélyezi.
II.
A határozat a Ve. 3. § 3. pontján, a 119. §-án, a 132. §-án, a 133. §-án, a 134. §-án, a 307/D. §-án, a P3 jelű formanyomtatványon, a civil szervezetek nyilvántartása a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 20. § (4) bekezdésén, a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet 1. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. augusztus 29.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke