127/2022. NVB határozat -  az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának kampányidőszakában a nemzetiségi listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató RTL KLUB elnevezésű médiaszolgáltatásában való közzététele időtartamának meghatározása tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

127/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának kampányidőszakában a nemzetiségi listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a Magyar RTL Televízió Zrt. (1222 Budapest, Nagytétényi út 29.) médiaszolgáltató RTL KLUB elnevezésű médiaszolgáltatásában való közzététele időtartamának meghatározása tárgyában 6 igen és 0 nem szavazattal meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választását megelőző kampányidőszakban a nemzetiségi listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató RTL KLUB elnevezésű országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásában való közzétételére rendelkezésre álló időtartam nemzetiségi listánként 5 perc 25 másodperc.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 147/F. §-a alapján az általános választást megelőző kampányidőszakban a 147/A-147/E. § szabályozása alá nem tartozó, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató és a kizárólag interneten elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató - a politikai reklám közlésére szolgáló országos lineáris médiaszolgáltatásának vagy médiaszolgáltatásainak megjelölésével - legkésőbb a választást megelőző ötvenedik napon közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét. Amennyiben a határidőig nem nyilatkozik, politikai reklámot nem tehet közzé.
 2. A politikai reklám közzétételére a Ve. 147/A-147/E. § rendelkezéseit - a 147/A. § (3) bekezdése kivételével - kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az országgyűlési képviselők általános választásán, a politikai reklámok közzétételére szánt, az egy médiaszolgáltatásra eső időtartamot a médiaszolgáltató határozza meg, de az nem lehet kevesebb, mint a közszolgálati médiaszolgáltatóra eső időtartam fele, a médiaszolgáltatónak a bejelentésben a politikai reklám közzétételére szánt időtartamot is meg kell jelölnie.
 3. Amennyiben a médiaszolgáltató által közölt időtartam eltér a közszolgálati médiaszolgáltatóra eső időtartamtól, a Nemzeti Választási Bizottság az egyes jelölő szervezetek rendelkezésére álló időtartamot arányosan csökkentett, illetve megnövelt mértékben állapítja meg.
 4. Az országgyűlési képviselők általános választásán a Ve. 147/A. § (2) bekezdése alapján a közszolgálati médiaszolgáltató a pártlistát állító pártok politikai reklámjait összesen 470 percben, a nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok politikai reklámjait összesen 130 percben köteles közzétenni.
 5. A Ve. 3. § (1) bekezdés 10. pontja szerint az országosan elérhető médiaszolgáltatás az a médiaszolgáltatás, amely Magyarország lakosságának legalább ötven százaléka számára elérhető.
 6. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 203. § 36. pontja szerint a lineáris médiaszolgáltatás a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend alapján történő egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását lehetővé tevő médiaszolgáltatás.
 7. A kampányidőszak a Ve. 139. § (1) bekezdése alapján a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő - választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 1/2022. (I. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 27. §-a rögzíti, hogy a választási kampányidőszak 2022. február 12-étől 2022. április 3-án 19.00 óráig tart.
 8. Az IM rendelet 29. § (2) bekezdése szerint, a Ve. 147/A-147/E. §-ának szabályozása alá nem tartozó, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató legkésőbb 2022. február 12-én 16.00 óráig közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét.
 9. A Magyar RTL Televízió Zrt. – a jogszabályban előírt határidőn belül - 2022. február 3-án jelentette be a Nemzeti Választási Bizottságnál, hogy az RTL KLUB. elnevezésű országos lineáris médiaszolgáltatásában a választási kampány időszakában biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét, összességében 300 perc időtartamban, melyből 65 percet a nemzetiségi listát állító jelölő szervezetek részére kíván biztosítani.
 10.  A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hivatalos oldalán található, Bejelentés alapján működő országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások elnevezésű nyilvántartás rögzíti, hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. által nyújtott RTL KLUB elnevezésű médiaszolgáltatás országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás.
 11. A Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett nemzetiségi listák száma 12. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása kampányidőszakában a 12 nemzetiségi listát állító jelölő szervezet - a Bolgár Országos Önkormányzat, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata, az Országos Horvát Önkormányzat, az Országos Lengyel Önkormányzat, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, az Országos Örmény Önkormányzat, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, az Országos Ruszin Önkormányzat, a Szerb Országos Önkormányzat, az Országos Szlovák Önkormányzat, az Országos Szlovén Önkormányzat és az Ukrán Országos Önkormányzat - egyenként 5 perc 25 másodperc időtartamban jogosult közzétenni politikai reklámját a Magyar RTL Televízió Zrt. által nyújtott RTL KLUB elnevezésű országos lineáris médiaszolgáltatásban.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 3. § (1) bekezdés 10. pontján, a 139. §-án, a 147/A. – 147/E. §-án, a 147/F. §-án, az Mttv. a 203. § 36. pontján, az IM rendelet 27. §-án és a 29. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 2.

 

 

Dr. Bozsóki Éva

a Nemzeti Választási Bizottság

elnökhelyettese