1260/2014. NVB határozat - a Magyar Környezetvédők Pártja jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1260/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Környezetvédők Pártja (1149 Budapest, Bíbor utca 5.) jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Környezetvédők Pártját, mint jelölő szervezetet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán nyilvántartásba veszi.
A Nemzeti Választási Bizottság a jelölő szervezet által használni kívánt ZÖLDEK rövidített név használatát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választási eljárásában nem engedélyezi.
A Nemzeti Választási Bizottság a jelölő szervezet által a bejelentkezéshez csatolt, a ZÖLDEK elnevezést is tartalmazó embléma használatát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választási eljárásában nem engedélyezi.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. augusztus 29-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Magyar Környezetvédők Pártja 2014. augusztus 22-én, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán.
A jelölő szervezet képviselője az egyesület bejelentéséhez csatolta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 10. számú melléklete (a továbbiakban: P3 jelű formanyomtatvány) szerinti formanyomtatványt, emblémáját és az M0400677 ügyszámú Védjegy adatlap másolatát, melyen a szervezet által használni kívánt embléma található. A szervezet képviselője a bejelentéshez csatolta továbbá a Fővárosi Bíróság 2002. szeptember 19-én kelt végzését, melyben a bíróság megállapította, hogy a szervezet neve: Magyarországi Zöld Párt, rövidített neve: „Zöldek”, ezen felül a Fővárosi Bíróság 7.Pk.60.790/1989/57. számú, 2011. július 1-jén jogerőre emelkedett végzésének másolatát arról, hogy szervezet korábbi nevét a bíróság, mely a Magyarországi Zöld Párt, törli nyilvántartásából és a szervezet új neve Magyar Környezetvédők Pártja (röviden: MAKÖP).
A jelölő szervezet a P3 jelű formanyomtatványon a szervezet rövidített neveként a Zöldek nevet tüntette fel.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 134. §-a a jelölő szervezetek által a választási eljárásban használható rövidített névvel kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik.
„A jelölő szervezet rövidített neve a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő rövidített név, ennek hiányában a jelölő szervezet bejelentésekor megjelölt egyéb rövidített név, amely azonban nem lehet azonos más szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába vagy a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásába már bejegyzett nevével vagy rövidített nevével.”
A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet 1. §-a értelmében 2015. január 1-jéig a civil szervezetek nyilvántartása a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 2012. július 23-án hatályos 99. §-a szerinti adatokat tartalmazza, melynek körében nem szerepel a rövidített név.
A civil szervezetek nyilvántartásának tehát jelenleg nem része a civil szervezetek rövidített neve, az kizárólag akkor tartalmazza, ha a 2011. évi CLXXXI. törvény 20. § (4) bekezdése alapján a szervezet nyilvántartásba vételi eljárása során a kérelmező kifejezetten a rövidített elnevezés bejegyzését is kérelmezte. Mindezek alapján 2015. január 1-jéig a bejelentett szervezetek rövidített nevének a civil szervezetek nyilvántartásában való ellenőrzésére a választási szerveknek nincs lehetőségük, ezért a Ve. 134. § második fordulatában írt szabályt kell alkalmazniuk.
A Nemzeti Választási Iroda a Ve. 133. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a Magyar Környezetvédők Pártja létezésének és a bejelentkezés során megadott adatok hitelességének ellenőrzése céljából megkereséssel fordult a szervezetet nyilvántartásba vevő Fővárosi Törvényszékhez.
A Fővárosi Törvényszék 2014. augusztus 25-én kelt válaszában rögzítette, hogy bár a civil szervezetek nyilvántartásának a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján nem része a civil szervezetek rövidített neve, azonban az egyesület alapszabályában megjelölt rövidített nevet, melynek közlésére így lehetőség volt. Az egyesületnek a hatályos alapszabályában feltüntetett rövidített neve a Törvényszék közlése szerint MAKÖP.
A Nemzeti Választási Bizottság 2014. augusztus 19-én kelt, 1232/2014. számú NVB határozatával vette jelölő szervezetként nyilvántartásba a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán a Zöldek Pártját, Zöldek rövidített névvel. A pártot nyilvántartásba vevő Gyulai Törvényszék közlése szerint a törvényszéki nyilvántartási adatok között a szervezet rövidített neve nem szerepel, tekintettel arra, hogy ezen adat bejegyzését nem kérelmezték.
A Nemzeti Választási Bizottság a fent leírtakra tekintettel, különös figyelemmel a Ve. 134. § második fordulatában foglaltakra megállapítja, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választási eljárásában a Zöldek rövidített elnevezés használatára kizárólag – a már jogerősen nyilvántartásba vett – Zöldek Pártja jogosult, a Magyar Környezetvédők Pártja nem.
Az emblémával kapcsolatban a Nemzeti Választási Bizottság az alábbiakat állapítja meg.
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elektronikus nyilvántartása szerint a Magyar Környezetvédők Pártja által a választási eljárásban használni kívánt emblémával kapcsolatban a szervezet által kezdeményezett védjegyoltalom megújítása iránti eljárás van folyamatban, mellyel kapcsolatos döntés azonban még nem jogerős.
A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Védjegy tv.) 12. § (1) bekezdése szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára.
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése rögzíti, hogy a kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ
a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel;
b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy
c) a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplőkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét.
Tekintettel arra, hogy a Védjegy tv. rendelkezései alapján a védjegyjogosultak kizárólagos használati joga a védjegyre a gazdasági tevékenységek körében áll fenn, így a Védjegy tv. rendelkezései a választási eljárásban, mint mögöttes jogszabályi rendelkezések nem alkalmazandók, mindezek alapján azt, hogy a szervezet emblémája védjegyoltalom alatt áll, a Nemzeti Választási Bizottságnak nem áll módjában figyelembe venni.
Tekintettel arra, hogy a Magyar Környezetvédők Pártja által a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választási eljárásában használni kívánt emblémája tartalmazza egy már jogerősen nyilvántartásba vett másik jelölő szervezet rövidített nevét, mely alapján az alkalmas lehet a választópolgárok megtévesztésére, annak használatát a Nemzeti Választási Bizottság nem engedélyezi.
A fent leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Környezetvédők Pártját jelölő szervezetként nyilvántartásba veszi, azzal, hogy az általa megjelölt rövidített név és embléma használatát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választási eljárásában nem engedélyezi.
II.
A határozat a Ve. 3. § 3. pontján, a 119. §-án, a 132. §-án, a 133. §-án, a 134. §-án, a 307/D. §-án, a Védjegy tv. 12. §-án, a civil szervezetek nyilvántartása a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 20. § (4) bekezdésén, a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet 1. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. augusztus 26.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke