126/2016. NVB határozat - K. R. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

126/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság K. R. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. október 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

Beadványozó elektronikus úton 2016. szeptember 29-én 13 óra 2 perckor kifogást nyújtott be a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján az Átányi Helyi Választási Bizottsághoz, mely a kifogást a Ve. 213. § (1) bekezdésére tekintettel áttette a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

Beadványozó kifogásában előadta, hogy Gönczi Mihály, Átány polgármestere közreműködik a FIDESZ kvóta ellenes kampányában, szórólapon egy nem létező uniós tervre hivatkozva önállóságunkért, függetlenségünkért kampányol. Sérelmezi azt is, hogy a polgármester a kifogásolt szórólapot közmunkásokkal hordatja szét. Kifogásában megküldte a kifogásolt szórólap elektronikus képét.

II.

A Ve. 1. § e) pontja szerint a Ve.-t kell alkalmazni abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli. Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve. Általános részét - az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel - kell alkalmazni.

A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

A Ve. 208. §-a szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

Az Nsztv. 79. §-a és a Ve. 209. § (1) bekezdése alapján a kifogás benyújtására és rendelkezésre álló határidő öt nap. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított ötödik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le. A Ve. 10. §-a rögzíti, hogy a törvényben meghatározott határidők jogvesztők.

A Ve. 212. § (2) bekezdése rögzíti a kifogás kötelező tartalmi elemeit, melyek megléte az érdemi vizsgálat lefolytatásának feltétele.

A Ve 212. § (2) bekezdése szerint a kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát.

 

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás nem tartalmaz arra vonatkozó információt, hogy a bizonyítékként csatolt szórólapot mikor és hogyan juttatták el Bedványozó részére, ebből kifolyólag pedig nem lehet megállapítani, hogy az Nsztv. 79. §-ában foglalt jogvesztő, a jogsértés elkövetésétől számított öt napon belül lett-e benyújtva a kifogás.

 

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja azt is, hogy Beadványozó elmulasztotta megjelölni, hogy a kifogásban sérelmezett magatartás a Ve., illetve az Nsztv. mely rendelkezéseinek sérelmével jár. A választásra, illetve a népszavazásra irányadó jogszabályt a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével lehet pontosan felhívni. Ennek a követelménynek azonban Beadványozó jogorvoslati kérelme nem tett eleget.

A kifogás érdemi elbírálásának feltétele továbbá, hogy Beadványozó kifogásában feltüntesse személyi azonosítóját.

„A Ve. 215. §-a szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha

a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,

b) elkésett,

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy

d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.”

 

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy mivel a kifogás elkésett, valamint nem tartalmazza a jogsértés megjelölését, illetve Beadványozó személyi azonosítóját, melyek a Ve. 212. § (2) bekezdés a) és d) pontja szerint annak kötelező tartalmi elemei, ezért a Ve. 215. § b) és c) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

III.

 

A határozat az Nsztv. 1. §-án, a Ve. 208. §-án, 212. §-án, 215. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2016. október 2.

 

 

 

 

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke