125/2022. NVB határozat - az országgyűlési képviselők 2022. április 3. napjára kitűzött általános választásának kampányidőszakában a nemzetiségi listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban való közzététele időtartamának meghatározása tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

125/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2022. április 3. napjára kitűzött általános választásának kampányidőszakában a nemzetiségi listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban való közzététele időtartamának meghatározása tárgyában 6 igen és 0 nem szavazattal meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választását megelőző kampányidőszakban a nemzetiségi listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság lineáris médiaszolgáltatásaiban való közzétételére rendelkezésre álló időtartam nemzetiségi listánként 10 perc 50 másodperc.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 147/A. § (1) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők általános választását megelőző kampányidőszakban a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban a Nemzeti Választási Bizottság által – valamennyi országos lista jogerős nyilvántartásba vételét követően – a 147/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint meghatározott időtartamban köteles közzétenni az országos listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjait.
 2. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 7. §-a szerint az országgyűlési képviselők választásán országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható.
 3. A Ve. 147/A. § (2) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők általános választását megelőző kampányidőszakban a nemzetiségi listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak közzétételére rendelkezésre álló időtartam százharminc (130) perc. A jelölő szervezetek rendelkezésére álló időtartamot az egyes nemzetiségi listák között egyenlő arányban kell felosztani.
 4. A politikai reklámot a közszolgálati médiaszolgáltató a legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal bíró lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatásában, egyenlő arányban megosztva teszi közzé.
 5. A közzététel egyéb szabályait a 147/A. § (4)-(6) bekezdései és a 147/E. §-a rögzítik.
 6. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 84. § (1) bekezdése és 203. § 32. pontja szerint a közszolgálati médiaszolgáltató a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (a továbbiakban: Közszolgálati Médiaszolgáltató).
 7. Az Mttv. 203. § 36. pontja szerint a lineáris médiaszolgáltatás a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend alapján történő egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását lehetővé tevő médiaszolgáltatás.
 8. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hivatalos oldalán található „Közszolgálati médiaszolgáltató által nyújtott lineáris médiaszolgáltatások” elnevezésű nyilvántartás rögzíti a Közszolgálati Médiaszolgáltató által nyújtott lineáris médiaszolgáltatásokat.
 9. A kampányidőszak a Ve. 139. § (1) bekezdése alapján a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő - választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 1/2022. (I. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 27. §-a rögzíti, hogy a választási kampányidőszak 2022. február 12-étől 2022. április 3-án 19.00 óráig tart.
 10. A Nemzeti Választási Bizottság a Bolgár Országos Önkormányzat, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata, az Országos Horvát Önkormányzat, az Országos Lengyel Önkormányzat, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, az Országos Örmény Önkormányzat, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, az Országos Ruszin Önkormányzat, a Szerb Országos Önkormányzat, az Országos Szlovák Önkormányzat, az Országos Szlovén Önkormányzat és az Ukrán Országos Önkormányzat nemzetiségi listáját vette jogerősen nyilvántartásba.
 11. Fentiek alapján a Bizottság megállapítja, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának kampányidőszakában, az előző bekezdésben hivatkozott, nemzetiségi listát állító jelölő szervezetek nemzetiségi listánként 10 perc 50 másodperc időtartamban jogosultak közzétenni politikai reklámjaikat a Közszolgálati Médiaszolgáltató médiaszolgáltatásaiban.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Vjt. 7. §-án, a Ve. 139. §-án, 147/A. §-án, az Mttv. 84. § (1) bekezdésén és a 203. § 32. és 36. pontján, az IM rendelet 27. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2022. március 2.

 

Dr. Bozsóki Éva

a Nemzeti Választási Bizottság

elnökhelyettese