125/2015. NVB határozat - Vajda Zoltán Tamás által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
125/2015. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Vajda Zoltán Tamás (a továbbiakban: Szervező) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában - 8 igen és 0 nem szavazattal - meghozza a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az
„Egyetért-e Ön azzal, hogy törvény ne korlátozza a kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzlet nyitvatartási idejét?”
kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.
 
A határozat ellen annak a választások hivatalos honlapján való közzétételét követő 15 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. augusztus 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A népszavazási kezdeményezés Szervezője 2015. július 1-én 8 óra 11 perckor személyesen összesen 26 támogató választópolgár adatait és aláírását tartalmazó aláírásgyűjtő ívet nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 3. § (1) bekezdése szerinti hitelesítés céljából. A benyújtott támogató aláírások közül 23 felelt meg az Nsztv. 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak.
A Szervező az Nsztv. 4. § (2) bekezdésében rögzített előzetes feltétel meglétének igazolására az aláírásgyűjtő ívek mellé csatolta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) NAIH-86611/2015. számú, 2015. június 9-én kelt határozatát, melyben a Hatóság Vajda Zoltán Tamást az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 68. § (6) bekezdésében foglaltak szerint, mint adatkezelőt nyilvántartásba vette.
A Nemzeti Választási Iroda elnöke az Nsztv. 10. §-ában rögzített hatáskörében eljárva a kérdés benyújtásától számított 5 napon belül elvégezte a kezdeményezés előzetes formai és tartalmi vizsgálatát, és mivel az a jogszabályi követelményeknek megfelelt, azt a Nemzeti Választási Bizottság elé terjesztette.
II.
Wodicska Zoltán 2015. június 30-án 16 óra 30 perckor 43 támogató választópolgár adatait és aláírását tartalmazó aláírásgyűjtő íven az „Egyet ért ön azzal, hogy mindenki számára pihenőnap legyen a vasárnap és az üzletek zárva tartsanak?” kérdést nyújtotta be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 3. § (1) bekezdése szerinti hitelesítés céljából.
A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: Iroda) elnöke az Nsztv. 10. §-ában rögzített hatáskörében eljárva a kérdés benyújtásától számított öt napon belül elvégezte a kezdeményezés előzetes formai és tartalmi vizsgálatát, és 2015. július 5-én kelt, 28/2015. Nsz. számú határozatában a népszavazásra javasolt kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ívet elutasította és nem terjesztette a Nemzeti Választási Bizottság elé.
Az Iroda elnökének határozata megállapította, hogy a Wodicska Zoltán által benyújtott kezdeményezés azonos tárgyú a Magyar Munkáspárt képviselője, dr. Thürmer Gyula által benyújtott „Egyetért Ön azzal, hogy az Alaptörvény biztosítsa a vasárnapi pihenőnaphoz való jogot?" kérdéssel. A határozat megállapította, hogy a dr. Thürmer Gyula által benyújtott kérdés hitelesítését megtagadó 78/2015. számú NVB határozatot helybenhagyó Knk.IV.37.435/2015/4. számú kúriai végzés 2015. június 30-án 18 óra 11 perckor került közzétételre a Kúria hivatalos honlapján, a www.kuria-birosag.hu oldalon. Az Iroda elnökének álláspontja szerint a kérdés hitelesítését megtagadó döntés jogerőre emelkedésének időpontja - amennyiben a Nemzeti Választási Bizottság határozata a Kúria döntése által válik jogerőssé - a Kúria döntésének hivatalos honlapján (www.kuria-birosag.hu) való közzététele függetlenül attól, hogy a Kúria végzése a www.valasztas.hu honlapon már 16 óra 5 perckor közzétételre került. Mindezek alapján az Iroda elnöke a 28/2015. Nsz. számú határozatában megállapította, hogy a 2015. június 30-án 16 óra 30 perckor Wodicska Zoltán által benyújtott népszavazási kezdeményezés a 78/2015. NVB határozat jogerőre emelkedését megelőzően került benyújtásra, így az az Nsztv. 8. § (1) bekezdés b) pontjába ütközött.
 
Az Iroda elnöke ugyanezen álláspontot képviselve járt el a Lukács Zoltán Géza magánszemély által azonos tárgykörben 2015. június 30-án 16 óra 15 perckor benyújtott „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés semmisítse meg a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényt?” kérdés esetében is. E kezdeményezés kapcsán az Iroda elnöke a 27/2015. Nsz. számú határozatban megállapította, hogy annak benyújtására is a Kúria fent hivatkozott döntésének közzététele előtt került sor.
 
Az Nsztv. 10. § (2) bekezdése rögzíti, hogy „[a] Nemzeti Választási Iroda elnökének határozata ellen jogorvoslatnak helye nincs, de a szervező a kérdést ismételten benyújthatja”. Wodicska Zoltán magánszemély a kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ívet 2015. július 9-én ismételten benyújtotta, így a kérdés hitelesítését a Nemzeti Választási Bizottság 2015. július 20-i ülésén napirendre tűzte. A Nemzeti Választási Bizottság a kérdés tárgyában – tekintettel a 71. és 72. számú jegyzőkönyvi döntésére – 124/2015. számon határozatot hozott, mellyel a kérdés hitelesítését megtagadta. A Bizottság 71. számú jegyzőkönyvi döntésében – az Iroda álláspontjával ellentétben – úgy ítélte meg, hogy a Kúria a Knk.IV.37.435/2015/4. számú végzésének a választások hivatalos honlapján való, a Kúria saját honlapján való közzétételét megelőző közzététele alkalmas volt arra, hogy a népszavazás kezdeményezésére jogosultak felé közvetítse azt az információt, miszerint az „Egyetért Ön azzal, hogy az Alaptörvény biztosítsa a vasárnapi pihenőnaphoz való jogot?" kérdés hitelesítését megtagadó 78/2015. NVB határozat jogerőre emelkedett, hiszen a Kúria döntése megszületett. Mivel ez a tájékoztatás a választások hivatalos honlapján jelent meg, mely tartalmazza a már jogerősen lezárult és a folyamatban lévő országos népszavazási kezdeményezésekkel kapcsolatos valamennyi releváns információt, ezért ez a közzététel alkalmas volt joghatás kiváltására. Ebből kifolyólag a Nemzeti Választási Bizottság a 78/2015. NVB határozattal elbírált népszavazási kérdés tárgyköre tekintetében a párhuzamossági moratórium megszűnésének időpontjaként a Kúria Knk.IV.37.435/2015/4. számú végzésének a népszavazás kezdeményezésére jogosultak tekintetében hiteles közzététel első időpontját, vagyis a valasztas.hu oldalon való közzététel időpontját tekinti. A Bizottság álláspontja szerint e közzétételt követően nyílt meg az Nsztv. 2. § (1) bekezdésében és az 5. §-ban nevesített alanyi kör számára az a jogosultság, hogy a 78/2015. NVB határozattal elbírált népszavazási kérdéssel azonos tárgyú kérdést nyújthassanak be.
Wodicska Zoltán beadványával 2015. június 30-án 16 óra 12 perckor érkezett meg a Nemzeti Választási Iroda székházába. A Lukács Zoltán Géza által benyújtott kezdeményezést átadó dr. Litresits András, a Nemzeti Választási Bizottság Magyar Szocialista Párt által megbízott tagja – aki bizottsági tagságából kifolyólag belépőkártyával rendelkezik – ennél később, 2015. június 30-án 16 óra 14 perckor érkezett meg a Nemzeti Választási Iroda székházába. Tekintettel arra, hogy dr. Litresits András rendelkezett belépőkártyával, az Iroda munkatársai részére kezdeményezést 2015. június 30-án 16 óra 15 perckor tudta átadni. Wodicska Zoltán – mivel beléptetésére adminisztratív okokból később került sor – 2015. június 30-án 16 óra 30 perckor tudta csak átadni beadványát az Iroda munkatársai részére. A Bizottság álláspontja szerint az a tény, hogy Wodicska Zoltán beléptetése több időt vett igénybe, nem eredményezheti azt, hogy alkotmányos alapjoga gyakorlásában, így a népszavazásra feltenni kívánt kérdése benyújtásában őt indokolatlan hátrány érje. Ezen okból a Bizottság a 72. számú jegyzőkönyvi döntésében a benyújtás időpontjának az Iroda székházába történő belépés időpontját tekintette, és a Wodicska Zoltán által benyújtott kérdést vizsgálta érdemben. A Bizottság 124/2015. számú határozatával az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadta, mivel az nem felelt meg az Nsztv. 9. § (1) bekezdésében foglalt egyértelműségi követelménynek.
III.
Az Nsztv. 11. §-a szerint a Nemzeti Választási Bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha az az Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfelel. A szervező által benyújtott kérdés csak abban az esetben hitelesíthető, ha az aláírásgyűjtő ív is megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.
Az Nsztv. 8. § (1) bekezdés b) pontja szerint a népszavazásra javasolt kérdés benyújtását követően nem nyújtható be azonos tárgyú kérdés az elsőként benyújtott népszavazási kérdés hitelesítését megtagadó döntés jogerőre emelkedéséig.
Az Nsztv. 8. § (3) bekezdése szerint két kérdés abban az esetben tekinthető azonos tárgyúnak, ha azok – akár részben – azonos vagy egymást kizáró kötelezettséget rónának az Országgyűlésre.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelen eljárás tárgyát képező kezdeményezés célja, hogy a kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletek nyitva tartása ne essen törvényi korlátozás hatálya alá. A Nemzeti Választási Bizottság által érdemben elbírált, Wodicska Zoltán által benyújtott kérdés a vasárnaphoz mint pihenőnaphoz való jog biztosítására, és az üzletek azon a napon történő zárva tartására irányul. Ennélfogva a jelen eljárás tárgyát képező kezdeményezés a Wodicska Zoltán által benyújtott kezdeményezéssel ellentétes tartalmú.
A Kúria Knk.IV.37.234/2015/2. számú határozatában kifejtette, hogy az Nsztv. 8. §-ának alkalmazásával a Nemzeti Választási Bizottság a népszavazáshoz való jog zavartalan gyakorlását biztosítja. A teljes vagy a részbeni azonos, egymást kizáró jogalkotói kötelezettség lényegében a jogalkotói egyértelműség követelményének vizsgálatát jelenti arra az esetre, amennyiben a két népszavazási kezdeményezés alapján érvényes és eredményes népszavazás megtartására kerülne sor. E követelmény nem teljesül akkor, ha a kérdések tárgyukat tekintve legalább részben azonosságot mutatnak, avagy azzal éppen ellentétesen, egymást kizáró tartalmúak.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Wodicska Zoltán által először 2015. június 30-án, majd 2015. július 9-én ismételten benyújtott, az „Egyet ért ön azzal, hogy mindenki számára pihenőnap legyen a vasárnap és az üzletek zárva tartsanak?” kérdést tartalmazó, és a – jelen eljárás tárgyát képező – 2015. július 1-én 8 óra 11 perckor benyújtott kezdeményezések azonos tárgyúnak tekinthetők, ugyanis mindkét népszavazási kezdeményezés – az Nsztv. 8. § (3) bekezdésben foglaltak szerint – azonos tárgykörre vonatkozik.
Az Nsztv. 29. § (1) bekezdése alapján a 124/2015. NVB határozat legkorábban – amennyiben jogorvoslati kérelem nem kerül benyújtásra - 15 napon belül, 2015. augusztus 4. napján 16 órakor emelkedik jogerőre. Az érintett tárgykörben – jogorvoslat hiányában - legkorábban ezen időpontot követően van lehetőség népszavazási kezdeményezés benyújtására.
IV.
Tekintettel arra, hogy a Wodicska Zoltán által 2015. június 30-án benyújtott, a vasárnaphoz mint pihenőnaphoz való jog bevezetését, és az ezen a napon az üzletek zárva tartását indítványozó kérdés és a jelen eljárás tárgyát képező kezdeményezés azonos tárgyúnak tekinthetők, így az „Egyetért-e Ön azzal, hogy törvény ne korlátozza a kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzlet nyitvatartási idejét?” kérdést tartalmazó kezdeményezéssel kapcsolatban a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az az Nsztv. 8. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt követelménynek nem felel meg, ezért az Nsztv. 11. §-a alapján a Nemzeti Választási Bizottság a kérdés hitelesítését megtagadta.
V.
A határozat az Nsztv. 1. § (1) bekezdésén, a 3. § (1) bekezdésén, 8. §-án, a 9. § (1) bekezdésén, 11. §-án, 29. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 29. §-ának (1) bekezdésén és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223-225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2015. július 20.
 
 
Prof. Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke