125/2010. OVB határozat - a P. I. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
125/2010. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – a 2010. február 19. napján tartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva a P. I. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogást elutasítja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. február 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.
 
Indokolás
 
I.
A beadványozó 2010. február 17-én kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottsághoz a www.valasztas.hu honlap kiadója és felelős szerkesztője ellen. Kifogásában előadta, hogy a honlapon nincs feltüntetve az impresszum, mely miatt sérülnek a Ve. 3. § a), d) és e) pontjaiban foglalt alapelvek. A beadványozó szerint az impresszum hiánya továbbá sérti a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény (a továbbiakban: Sajtótv.) 16. § (1) bekezdésében és a 17. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezéseket. A kifogástevő idézte továbbá a Sajtótv. 18. § (1) bekezdésének rendelkezését. A leírtak alapján kérte az Országos Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg a jogsértést, kötelezze a honlap üzemeltetőjét a törvénysértés megszüntetésére és az impresszum adatainak feltüntetésére.
 
II.
 
A Ve. 77. § (1) bekezdése szerint kifogást választásra irányadó jogszabály illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozva lehet benyújtani.
A Bizottság álláspontja szerint a www.valasztas.hu honlap kifogással érintett tartalma nem tartozik a Ve. hatálya alá, ezért az nem ütközik választásra irányadó jogszabályba vagy választási eljárási alapelvbe.
A testület álláspontja szerint a kifogásban foglaltak olyan sajtóigazgatási kérdésnek tekintendők, amelynek elbírálására nincs hatásköre az Országos Választási Bizottságnak.
Minderre tekintettel az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
III.
 
A határozat a Ve. 77. § (1) bekezdésén, a 78. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. § (1) bekezdésén alapul.
 
 
 
 
Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke