124/2022. NVB határozat - az országgyűlési képviselők 2022. április 3. napjára kitűzött általános választásának kampányidőszakában a pártlistát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban való közzététele időtartamának meghatározása tárgyában 

 

A Nemzeti Választási Bizottság

124/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2022. április 3. napjára kitűzött általános választásának kampányidőszakában a pártlistát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban való közzététele időtartamának meghatározása tárgyában 6 igen és 0 nem szavazattal meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választását megelőző kampányidőszakban a pártlistát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság lineáris médiaszolgáltatásaiban való közzétételére rendelkezésre álló időtartam pártlistánként 78 perc 20 másodperc.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 5 - én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 147/A. § (1) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők általános választását megelőző kampányidőszakban a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban a Nemzeti Választási Bizottság által – valamennyi országos lista jogerős nyilvántartásba vételét követően – a 147/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint meghatározott időtartamban köteles közzétenni az országos listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjait.
 2. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 7. §-a szerint az országgyűlési képviselők választásán országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható.
 3. A Ve. 147/A. § (2) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők általános választását megelőző kampányidőszakban a pártlistát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak közzétételére rendelkezésre álló időtartam négyszázhetven perc. A jelölő szervezetek rendelkezésére álló időtartamot az egyes pártlisták között egyenlő arányban kell felosztani.
 4. A politikai reklámot a közszolgálati médiaszolgáltató a legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal bíró lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatásában, egyenlő arányban megosztva teszi közzé.
 5. A közzététel egyéb szabályait a 147/A. § (4)-(6) bekezdései és a 147/E. §-a rögzítik.
 6. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 84. § (1) bekezdése és 203. § 32. pontja szerint a közszolgálati médiaszolgáltató a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (a továbbiakban: Közszolgálati Médiaszolgáltató).
 7. Az Mttv. 203. § 36. pontja szerint a lineáris médiaszolgáltatás a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend alapján történő egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását lehetővé tevő médiaszolgáltatás.
 8. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hivatalos oldalán található „Közszolgálati médiaszolgáltató által nyújtott lineáris médiaszolgáltatások” elnevezésű nyilvántartás rögzíti a Közszolgálati Médiaszolgáltató által nyújtott lineáris médiaszolgáltatásokat.
 9. A kampányidőszak a Ve. 139. § (1) bekezdése alapján a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő - választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 1/2022. (I. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 27. §-a rögzíti, hogy a választási kampányidőszak 2022. február 12-étől 2022. április 3-án 19.00 óráig tart.
 10. A Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett pártlisták – abc rendben - az alábbiak: DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ - JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM - MOMENTUM MOZGALOM - MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT - LMP- MAGYARORSZÁG ZÖLD PÁRTJA - PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT; FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG - KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT; MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT; MEGOLDÁS MOZGALOM; MI HAZÁNK MOZGALOM és NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA.
 11. Fentiek alapján a Bizottság megállapítja, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának kampányidőszakában, az előző bekezdésben hivatkozott, pártlistát állító jelölő szervezetek pártlistánként 78 perc 20 másodperc időtartamban jogosultak közzétenni politikai reklámjaikat a Közszolgálati Médiaszolgáltató médiaszolgáltatásaiban.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Vjt. 7. §-án, a Ve. 139. §-án, 147/A. §-án, az Mttv. 84. § (1) bekezdésén és a 203. § 32. és 36. pontján, az IM rendelet 27. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2022. március 2.

 

Dr. Bozsóki Éva

a Nemzeti Választási Bizottság

elnökhelyettese