123/2016. NVB határozat - Dr. C. Cs. A. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

123/2016. számú határozata

 

 

A Nemzeti Választási Bizottság Dr. C. Cs. A. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

1. A Nemzeti Választási Bizottság a Veszprém Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 6/2016. (IX. 28.) Veszprém 01. OEVB határozatát részben megváltoztatja és megállapítja, hogy a Szombathelyi 7 Nap c. időszaki lap 2016. szeptember 24-i számának 12. oldalán közzétett politikai hirdetés sérti a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, választás tisztasága alapelvet, mivel tartalma alapján nem állapítható meg, hogy ki volt a megrendelője, és az sem, hogy a népszavazási kampányban kinek a támogatására ösztönöz.

2. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a Szombathelyi 7 Nap c. időszaki lap kiadásáért felelős Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. megsértette az Nsztv. 1. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ve. 148. § (1) bekezdését azzal, hogy a nevezett politikai hirdetést oly módon tette közzé, hogy az nem tett eleget az azonnali felismerhetőség és más médiatartalomtól való megkülönböztethetőség követelményének, egyben a jogsértőt eltiltja a további jogsértő tevékenység folytatásától.

3. A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt kötelezi továbbá, hogy jelen határozat rendelkező részének 2. pontját az időszaki lap soron következő számában, a jogsértő közléshez hasonló módon, annak egy teljes oldalán tegye közzé.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. október 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

 

I.

Beadványozó 2016. szeptember 26-án kifogást nyújtott be a Veszprém Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a Szombathelyi 7 Nap c. időszaki lapot (a továbbiakban: időszaki lap) kiadó Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. (a továbbiakban: Kiadó) választási eljárási alapelveket sértő magatartása miatt.

 

Kifogásában előadta, hogy az időszaki lap 2016. szeptember 24-i száma 12. oldalán „Ne kockáztassuk Magyarország jövőjét!” kezdetű politikai hirdetés jelent meg, azonban azon nem került feltüntetésre annak politikai hirdetés jellege, ezáltal pedig a Kiadó megsértette a Ve. 146. § b) pontjában és a 148. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét, mely szerint a politikai hirdetésnek azonnal felismerhetőnek kell lennie.

 

Beadványozó szerint a Kiadó megsértette továbbá a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjait, azaz a választás tisztasága és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveit is, mivel a választópolgárok egyértelműen nem tudják megállapítani, hogy a politikai hirdetés kinek a támogatására ösztönöz.

 

Beadványozó szerint egyértelműen a Kiadó tevőleges magatartása kellett ahhoz, hogy a nevezett politikai hirdetés a fentiek szerinti törvénysértő formában jelenjen meg az időszaki lapban. Mindezek alapján kérte az OEVB-t, hogy kifogásának adjon helyt, az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint alkalmazandó Ve. 218. § (2) bekezdése alapján a jogszabálysértés tényét állapítsa meg és a kiadót a további jogszabálysértéstől tiltsa el. Indítványozta továbbá a Ve. 152. § (1) bekezdése alapján a határozat rendelkező részének közzétételét az időszaki lap soron következő számában, továbbá a Ve. 152. § (2) bekezdés alapján bírság kiszabását.

 

II.

 

Az OEVB a kifogásnak a 6/2016. (IX. 28.) OEVB határozatában – hivatkozva a Kvk.V.37.849/2016/3. sz. kúriai végzésben és a 84/2016. sz. NVB határozatban rögzített jogi álláspontra – az alábbiak szerint részben helyt adott. Az OEVB megállapította, hogy az időszaki lap szeptember 24-i számának 12. oldalán közzétett politikai hirdetés sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó eljárási alapelvet, mivel a politikai hirdetésből egyértelműen és nyilvánvalóan nem állapítható meg, hogy ki volt a megrendelője és az sem, hogy az kinek a támogatására ösztönöz.

Az OEVB rögzítette továbbá, hogy a jogsértő személye nem állapítható meg, mivel a Beadványozó nem csatolt olyan bizonyítékot, amely alapján megállapítható lenne, hogy a Kiadó magatartása vezetett az időszaki lapban megjelent, kifogással érintett politikai hirdetés alapelvi rendelkezésbe ütköző megjelentetéséhez, ezért a jogsértő eltiltására vonatkozó kérelmek tárgyában nem hozott érdemi döntést.

III.

 

 

Az OEVB határozatával szemben Beadványozó 2016. szeptember 29-én fellebbezést nyújtott be, melyben előadta, hogy az OEVB helytelenül alkalmazta a Ve. 152. § (1) bekezdését és a 218. § (2) bekezdés b) pontját. Beadványozó álláspontja szerint megállapítható, hogy a Kiadó követte el – a nevezett politikai hirdetés közzétételével – a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelvek megsértését, mivel nem került feltüntetésre a hirdetés „politikai hirdetés” jellege. A jogsértést súlyosbítja, hogy a Kiadó a hirdetési árjegyzék szerint 300 000 forintért jelentette meg a nevezett hirdetést.

 

Fentiek szerint Beadványozó kérte az OEVB határozatának alábbiak szerinti, részbeni megváltoztatását. Beadványozó indítványozta annak megállapítását, hogy a Kiadó elkövette a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelvek, illetve a Ve. 146. § b) pontjának és a 148. § (1) bekezdésének megsértését és kérte a Kiadó további jogszabálysértéstől való eltiltását. Indítványozta a határozat rendelkező részének közzétételét, a jogsértő közléshez képest a legközelebbi számban, a jogsértéssel azonos módon, továbbá bírság kiszabását a Ve. 152. § (2) bekezdése alapján.

 

IV.

 

 

A Ve. 1. § e) pontja szerint a Ve.-t kell alkalmazni abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli. Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve. Általános részét – az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni. Az országos népszavazási kampányra vonatkozó szabályokat az Nsztv. 69-70. §-ai és a Ve. Általános része VIII. Fejezetének rendelkezései tartalmazzák.

 

A népszavazási kampányidőszakban közzétehető politikai hirdetésre vonatkozó szabályokat a Ve. tartalmazza. A Ve. 146. § b) pontja rendelkezik a politikai hirdetés fogalmáról, mely szerint politikai hirdetés a sajtótermékben „ellenérték fejében közzétett, valamely jelölő szervezet (…) népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát (…) népszerűsítő (..) médiatartalom”. A Ve. 148. §-a pedig a politikai hirdetés közzétételének szabályairól rendelkezik.  E szerint a sajtótermékben közzétett politikai hirdetésnek azonnal felismerhetőnek és más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie. Politikai hirdetést csak az Állami Számvevőszék által nyilvántartásba vett sajtótermék közölhet.

 

A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. által kiadott Szombathelyi 7 Nap c. sajtótermékben 2016. szeptember 24-i száma 12. oldalán „Ne kockáztassuk Magyarország jövőjét! Szavazzunk nemmel! Október 2.” feliratú hirdetés egyértelműen összefüggésbe hozható a 2016. október 2-i országos népszavazással, hiszen az meghatározott irányú szavazat leadására ösztönöz.

 

A Nemzeti Választási Bizottság első körben a jogorvoslati eljárás azon részét vizsgálta, amely annak eldöntésére irányult, hogy a politikai hirdetésnek tartalmaznia kell-e a megrendelő személyére vonatkozó információt és ha igen, ennek nem megfelelő feltüntetése kinek a felelősségére vezethető vissza a kifogás tárgyává tett hirdetés esetében.

 

A Bizottság álláspontja szerint a nevezett politikai hirdetés értelemszerűen a megrendelő céljának támogatására ösztönöz, ezért abból egyértelműen ki kell tűnnie a megrendelő személyének ahhoz, hogy megfeleljen a jogszabályoknak, az „azonnali felismerhetőség” követelményének. A Bizottság – a hirdetés szemrevételezése útján – megállapítja, hogy a kifogással érintett politikai hirdetés jobb alsó sarkában lévő, a megrendelő személyére vonatkozó szöveg nem olvasható.

 

A Bizottság utal – az OEVB által is helyesen hivatkozott – Kvk.V.37.849/2016/3. számú kúriai határozatra, mely szerint a jog által biztosított eszközöket, így a fizetett politikai hirdetést is, csak a törvényi rendelkezésekkel összhangban állóan lehet használni. A Bizottság egyetért az OEVB – Beadványozó által sem vitatott – jogi álláspontjával, mely szerint nem felel meg a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének az olyan fizetett politikai hirdetés, amelyből magából egyértelműen és nyilvánvalóan nem állapítható meg, hogy ki volt a megrendelője, és az sem, hogy az országos népszavazási kampányban kinek a támogatására ösztönöz. A Bizottság álláspontja szerint azonban – ellentétben az OEVB határozatában foglaltakkal – mindez nem egyeztethető össze a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a népszavazás tisztaságára vonatkozó alapelvi rendelkezéssel sem.

 

A Bizottság rögzíti, hogy a jogorvoslati eljárásban nem áll rendelkezésre olyan bizonyíték, mely alapján megállapítható lenne, hogy mely ok, illetve kinek és milyen magatartása vezetett az időszaki lapban megjelent, kifogással érintett politikai hirdetés fentiekben leírt, alapelvi rendelkezésbe ütköző megjelentetéséhez. Helyesen döntött tehát az OEVB, amikor rögzítette, hogy a jogsértő személye e tekintetben nem állapítható meg, így a jogsértő további jogszabálysértéstől való eltiltásának sincs helye.

 

 

V.

 

A Nemzeti Választási Bizottság továbbá indokoltnak tartotta annak vizsgálatát, hogy a jogorvoslati eljárás tárgyává tett politikai hirdetés eleget tesz-e a Ve. 148. § (1) bekezdésében foglalt, „más médiatartalomtól való megkülönböztethetőség” követelményének.

 

A Nemzeti Választási Bizottság, hivatkozva a 2/2014. NVB iránymutatásában foglaltakra leszögezi, hogy a sajtóterméket semmiféle felelősség nem terheli a politikai hirdetés tartalmát illetően. A sajtótermék ugyanakkor a politikai hirdetést köteles oly módon közzétenni, hogy más médiatartalmaktól megkülönböztethető legyen, és így azonnal fel lehessen ismerni, hogy politikai hirdetésről van szó. A Bizottság álláspontja szerint az eljárás tárgyává tett politikai hirdetés nem tartalmaz utalást annak fizetett politikai hirdetés jellegére vonatkozóan, ezáltal más médiatartalmaktól nem vált egyértelműen megkülönböztethetővé.

 

A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint tehát helytálló a Beadványozó azon érvelése, mely szerint az időszaki lapot kiadó Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. nem a törvényi rendelkezéseknek megfelelően járt el akkor, amikor a Szombathelyi 7 Nap c. sajtótermék 2016. szeptember 24-i száma 12. oldalán szereplő médiatartalom politikai hirdetés jellegét nem tüntette fel, így az nem felel meg a Ve. 148. § (1) bekezdésében foglalt, más médiatartalmaktól való „megkülönböztethetőség” követelményének.

 

Tekintettel arra, hogy a nevezett sajtótermék kiadásáért felelős szervezet magatartása tételes törvényi rendelkezést sért, a Bizottság – a Beadványozó által hivatkozott – alapelvi sérelmeket, a következetes joggyakorlatra tekintettel, a Kiadó vonatkozásában nem találta megalapozottnak.

 

A Ve. népszavazási eljárásban is alkalmazandó, a média kampányban való részvételével kapcsolatos 152. § (1) bekezdése szerint, ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad, kötelezi a médiatartalom-szolgáltatót, hogy határozata rendelkező részét időszaki lap esetében a legközelebbi számban, a jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé. Mindezek alapján a Bizottság a jogsértőt arra kötelezi, hogy jelen határozat rendelkező részét az időszaki lap soron következő számában, a jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé.

 

Beadványozó indítványozta továbbá bírság kiszabását is. A Ve. 152. § (2) bekezdése értelmében „Annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapításában az eset összes körülményeit – így különösen a jogsértéssel érintett sajtótermék jellemzőit, a jogsértés súlyát és a jogsértés ismétlődő jellegét – veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt.”

 

A Nemzeti Választási Bizottság, tekintettel arra, hogy az országos népszavazás során első ízben állapított meg a nevezett sajtótermék kiadója által elkövetett jogsértést, bírság kiszabását nem látta indokoltnak.

 

A kifejtett indokokra tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött, a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján a Veszprém Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 6/2016. (IX. 28.) OEVB határozatát részben megváltoztatta.

 

 

VI.

 

A határozat az Nsztv. 1. §-án, a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontján, a 146. § b) pontján, a 148. §-án, a 152. §-án, a 231. § (4) bekezdésén és az (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2016. október 2.

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke