123/2014. NVB határozat - a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított nemzetiségi lista nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
123/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (5700 Gyula, Eminescu u. 1.) által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított nemzetiségi lista nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata jelölő szervezet által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított nemzetiségi lista nyilvántartásba vételét visszautasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, mint jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított nemzetiségi listáját 3 fő jelölttel 2014. február 27-én bejelentette.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 7. §-a szerint az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § 3. pontja és a Vjt. 9. § (1)-(2) és (4) bekezdései szerint nemzetiségi listát a jelölő szervezetként nyilvántartásba vett országos nemzetiségi önkormányzat állíthat. A nemzetiségi lista állításához a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása, de legfeljebb ezerötszáz ajánlás szükséges. A nemzetiségi listán legalább három jelöltnek kell szerepelnie. A Ve. 255. § (2) bekezdés szerint a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok számának megállapításakor a nemzetiségi választópolgárként a szavazást megelőző negyvennyolcadik napon a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárokat kell figyelembe venni.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a központi névjegyzékben 2014. február 17-én az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal román nemzetiségi választópolgárként 363 választópolgár szerepelt. A Vjt. 9. § (2) bekezdése alapján a román nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások száma legalább 4.
A Ve. 127. § (2)-(3), a 253. § (2) és a 255. § (1) bekezdése szerint az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a nemzetiségi lista állításához szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatja a Nemzeti Választási Bizottságot.
A Nemzeti Választási Bizottság – a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása alapján – megállapítja, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma eléri a nemzetiségi lista állításához szükséges számot.
A Ve. 129. § (1) bekezdése szerint a lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy a jelölést elfogadja, és hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén arról lemond.
A Ve. 133. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Nemzeti Választási Iroda a nemzetiségi listán szereplő jelöltek adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi.
A Vjt. 9. § (3) bekezdése szerint a nemzetiségi listán a névjegyzékben az adott nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgár lehet jelölt.
Ahhoz, hogy a központi névjegyzékben szereplő választópolgár a központi névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként is szerepeljen, a Ve. 86. §-a alapján erre irányuló kérelmet kell előterjesztenie a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodánál. Kérelme annak megjelölését is tartalmazhatja, hogy az adott nemzetiség választópolgáraként történő névjegyzékbe vételét az országgyűlési képviselők választására kiterjedő hatállyal is kéri. A Ve. 82. §-a szerint a központi névjegyzék többek között a Ve. hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár adatait tartalmazza. Ezzel szemben a szavazóköri névjegyzékben, melyet a Ve. 101. §-a alapján a Nemzeti Választási Iroda az adott választás kitűzését követően készít el, kizárólag az adott választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok szerepelnek. A választópolgár az országgyűlési képviselők választásán kizárólag abban az esetben szerepel nemzetiségi választópolgárként, ha kérelmezte, hogy az adott nemzetiség választópolgáraként történő névjegyzékbe vétele az országgyűlési képviselők választására is terjedjen ki. A Ve. 248. §-a szerint a szavazóköri névjegyzék tartalmazza a választópolgár nemzetiségének megjelölését, ha a választópolgár legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon benyújtott kérelme alapján az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Vjt. 9. § (3) bekezdésében nevesített névjegyzék a szavazóköri névjegyzék.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy bár a központi névjegyzék a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által állított nemzetiségi lista 3. helyén szereplő jelölt vonatkozásában tartalmazza román nemzetisége megjelölését, azt azonban nem, hogy román nemzetiségi választópolgárként történő névjegyzékbe vétele kiterjed az országgyűlési képviselők választására is. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a nemzetiségi lista 3. helyén szereplő jelölt nem szerepel román nemzetiségi választópolgárként az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására kialakított szavazóköri névjegyzékben, jelölése így nem felel meg a Vjt. 9. § (3) bekezdésében támasztott törvényi követelménynek, ezért nem veszi nyilvántartásba.
Fentiek alapján a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata jelölő szervezet által állított nemzetiségi listán a jogszabályi feltételeknek megfelelő jelöltek száma 2. A Vjt. 9. § (4) bekezdése alapján, a nemzetiségi listán legalább három jelöltnek kell szerepelnie. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fent hivatkozott okok miatt a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata jelölő szervezet által állított nemzetiségi lista nem felel meg a Vjt. 9. § (4) bekezdésében foglalt jogszabályi követelménynek tekintettel arra, hogy az azon szereplő jelöltek száma nem éri el a jogszabályban előírt jelöltek számát.
A Ve. 133. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság visszautasítja a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése nem felel meg a törvényes feltételeknek.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 133. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva megállapítja, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata jelölő szervezet által állított nemzetiségi lista bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg, ezért annak nyilvántartásba vételét visszautasítja.
II.
A határozat a Vjt. 7. §-án, a 9. § (1)- (4) bekezdésein, a Ve. 82. §-án, a 86. §-án, a 101. §-án, a 127. § (2)-(3) bekezdésein, a 129. § (1) bekezdésén, a 133. §-án, a 248. §-án, a 253. § (2) bekezdésén, a 255. § (1)-(2) bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. február 27.
 
 
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke