122/2022. NVB határozat - a Normális Élet Pártja jelölő szervezet adatmódosítás iránti kérelme tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

122/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Normális Élet Pártja (4405 Nyíregyháza, Szeder utca 9.) jelölő szervezet adatmódosítás iránti kérelme tárgyában - 6 igen és 0 nem szavazattal - meghozta a következő

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Normális Élet Pártja mint az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet rövidített nevének a szavazólapon való feltüntetésének mellőzése iránti kérelmét visszautasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az adatmódosítás iránti kérelem előzményei]

[1] A Normális Élet Pártja 2022. január 24-én kérte jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán, az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 11. számú melléklete szerinti P1 elnevezésű nyomtatványon. A jelölő szervezet bejelentésekor a párt képviseletében eljáró, a civil szervezetek bírósági nyilvántartása alapján a párt törvényes képviseletére jogosult a P1 elnevezésű nyomtatvány (2) pontjában a jelölő szervezet rövidített neveként a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában is szereplő, Normális Párt nevet adta meg és egyben kérte annak szavazólapon való feltüntetését.

[2] A Nemzeti Választási Bizottság a 37/2022. számú határozatával a Normális Élet Pártját mint jelölő szervezetet 2022. január 24-én nyilvántartásba vette – a jelölő szervezet bejelentésekor megadott rövidített névvel – az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán. A határozat jogorvoslat hiányában 2022. január 27-én 16.00 órakor jogerőre emelkedett.

[3] Ezt követően a jelölő szervezet törvényes képviselője 2022. február 26. napján kérte a párt rövidített nevének módosítását, amely során a jelölő szervezet nyilvántartásba vett adatainak módosítása tárgyában benyújtott egy P1 nyomtatványt, és annak (2) pontjában, a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában szereplő rövidített névtől eltérő, NÉP rövidített nevet tüntette fel és kérte annak a szavazólapon való feltüntetését. A Nemzeti Választási Bizottság a 108/2022. számú határozatával a kérelmét visszautasította. A határozat jogorvoslat hiányában 2022. március 2-án 16.00 órakor jogerőre emelkedett.

[4] A jelölő szervezet törvényes képviselője 2022. február 28. napján – a visszautasításról rendelkező határozat ismeretében – azt kérte, hogy – a 2022. január 24-ei nyilatkozatával ellentétben – a jelölő szervezet korábban nyilvántartásba vett rövidített nevének („Normális Párt”) a szavazó lapon való feltüntetésére mégse kerüljön sor.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[5] A Nemzeti Választási Bizottság a Normális Élet Pártja mint az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet rövidített a szavazólapon való feltüntetésének mellőzése iránti kérelmét visszautasítja.

[6] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 119. § (1) bekezdése alapján azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.

[7] A Ve. 158. § (2) bekezdése szerint a szavazólapon fel kell tüntetni a jelölő szervezet rövidített nevét, illetve jelképének szürkeárnyalatos képét is, ha azt a jelölő szervezet a bejelentésekor kéri.

[8] A jelölő szervezet képviselője 2022. január 24-ei – jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét eredményező – kérelmében úgy nyilatkozott, hogy kéri a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő rövidített nevének a szavazólapon való feltüntetését.

[9] A hatályos szabályozás értelmében kizárólag a jelölő szervezet bejelentésekor lehet nyilatkozni a szavazólap adattartalmát érintően a rövidített névnek és az emblémának a feltüntetéséről.

[10] A Ve. 10. § (1) bekezdése szerint a törvényben meghatározott határidők, így jelen esetben a Ve. 158. § (2) bekezdésében előírt, a szervezet bejelentéséhez kötött határidő is jogvesztő. E jogszabályi rendelkezés értelmében a jelölő szervezetnek a bejelentést megelőzően kell döntést hoznia arról, hogy a bírósági nyilvántartásba bejegyzett rövidített nevét használni kívánja-e a választási eljárásban, vagy sem. A bejelentéskor meghozott döntés a Ve. kógens rendelkezései okán, a bejelentést követően már nem módosítható.

[11] Mindezekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság a Normális Élet Pártja mint jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet rövidített név feltüntetésének a szavazólapon való mellőzése iránti kérelmét visszautasítja.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[12] A határozat a Ve. 10. §-án, 119. §-án, a 158. § (2) bekezdésén, a132. §-án, az IM rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § -án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 2.

 

                                                                                              Dr. Bozsóki Éva

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                              elnökhelyettese