122/2016. NVB határozat - B. A. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

122/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság B. A. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad és megállapítja, hogy ismeretlen személyek megsértették a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (4) bekezdését azzal, hogy épület falára a bérlő hozzájárulása nélkül népszavazási plakátot helyeztek el.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. október 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

 

I.

Beadványozó elektronikus úton 2016. szeptember 29-án kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Kifogásában előadta, hogy 2016. szeptember 27-én Budapest V. kerületében, a Curia u. 4. szám alatt található épület bejárati ajtajára és falára ismeretlen személyazonosságú személyek, akik a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (a továbbiakban: MKKP) aktivistái, számos, MKKP-hoz köthető plakátot ragasztottak fel. Beadványozó az erről készült videofelvételt és négy darab fényképfelvételt mellékelt a kifogásához. Beadványozó előadta, hogy másnap a megjelölt plakátokat kizárólag oly módon tudták eltávolítani, hogy az ajtó megrongálódott.

Beadványozó véleménye szerint a fent megjelölt cselekmény sérti a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdésére tekintettel alkalmazandó a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (3) és (4) bekezdését, mivel a plakátok az ingatlan bérlőjének hozzájárulása nélkül kerültek elhelyezésre. A bérlő erről szóló nyilatkozata a kifogás mellékletét képezi.

Beadványozó a fentiek alapján kéri a jogszabálysértés tényének megállapítását, az MKKP aktivistáinak további jogszabálysértéstől való eltiltását, valamint a sorozatos jogsértésekre és elmarasztalásokra tekintettel, a Ve. 219. §-a alapján bírság kiszabását.

II.

A Ve. 1. § e) pontja szerint a Ve.-t kell alkalmazni abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli. Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve. Általános részét – az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni. Az országos népszavazási kampányra vonatkozó szabályokat az Nsztv. 69-70. §-ai és a Ve. Általános része VIII. Fejezetének rendelkezései tartalmazzák.

 

Hivatkozva a Kúria Knk.I.37.723/2016/3. számú végzése indokolásában megfogalmazottakra, a Bizottság rögzíti, hogy a népszavazás kezdeményezését és eljárásának rendjét szabályozó Nsztv. szabályai a Ve.-hez képest elsődlegesek, de alkalmazásukra első sorban akkor kerül sor, ha eltéréseket tartalmaznak a Ve. általános részi szabályaihoz képest. A Ve. szabályainak alkalmazása során figyelemmel kell ugyanakkor lenni az Nsztv. eltérő szabályozási céljára és a népszavazásnak a választásoktól különböző alkotmányos rendeltetésére is (eltérésekkel történő alkalmazás).

 

A választási plakátok elhelyezése és az e tárgyban benyújtott jogorvoslatok elbírálása jogi kérdésével a Kúria több határozatában is állást foglalt a 2014. évi általános választások alkalmával (Kvk.I.37.476/2014/4. számú végzés, Kvk.III.37.399/2014/3.

számú végzés, Kvk.I.37.491/2014/3. számú végzés).

 

A népszavazási eljárásban is alkalmazandó Ve. 144. §-ának helyes értelmezéséből az

következik, hogy népszavazási plakát elhelyezésére kizárólag a Ve. 144. §-ának rendelkezései az irányadóak, mivel a Ve. 144. §-a egy zárt szabályrendszert alkot.

 

A Ve. – népszavazási eljárásban is alkalmazandó – 144. § (3) bekezdése rögzíti a plakát elhelyezésére vonatkozó általános szabályt, mely szerint „Plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető.” Ugyanezen szakasz (4) bekezdése értelmében „Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet”.

 

Fentiek alapján tehát a Bizottság álláspontja szerint első körben annak vizsgálata szükséges, hogy épület falára helyeztek-e el népszavazási plakátot. Ha igen, szükséges annak megállapítása, hogy az a tulajdonos, a bérlő, illetőleg a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával történt-e.

 

A Bizottság a Beadványozó által bizonyítékként csatolt 4 darab fényképfelvétel szemrevételezése útján megállapítja, hogy azokon 8 darab, ajtóra felragasztott, „TUDTA?” kezdetű, az október 2-i országos népszavazással közvetlenül összefüggésbe hozható, a szavazás napján meghatározott magatartásra buzdító feliratot tartalmazó MKKP-plakátok szerepelnek.

 

Mindezek alapján a Bizottság rögzíti, hogy a nevezett plakátok a Ve. – a népszavazási eljárásban alkalmazandó – 140. §-a és a 144. § (1) bekezdése alapján népszavazási plakátoknak minősülnek, melyeket – a Beadványozó nyilatkozata szerint – a Budapest, Curia 4. szám alatti ingatlan ajtajára ragasztottak fel.

 

A Bizottság e körben kíván utalni a Kúria – 970/2014. sz. NVB határozatot helybenhagyó – Kvk.II.37.477/2014/3. számú végzésére, melyben hasonló tényálláson alapuló ügyben foglalt állást. Ebben az esetben ugyanis a helyes jogértelmezés szerint a kapu a fallal egy tekintet alá esik egyfelől azért, mert az ingatlan olyan tartozéka, amelyre a tulajdonjog kiterjed, másfelől azért, mert láthatóan fizikai értelemben is egységet képez a fallal.

 

A Beadványozó által mellékelt teljes bizonyító erejű magánokirat szerint Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke – mint a nevezett ingatlan bérlője – nem adott engedélyt arra, hogy az épület falára, ajtajára bármilyen falragaszt, plakátot helyezzenek el.

 

Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványban megjelölt Budapest, Curia 4. szám alatti épületen az MKKP „Tudta?” kezdetű népszavazási plakátjai kerültek elhelyezésre, az épület bérlőjének hozzájárulása nélkül. Ezen cselekmény elkövetésével ismeretlen személyek megsértették a Ve. 144. § (4) bekezdését.

 

Beadványozó a jogszabálysértés megállapításán túl kérte szankcióként a jogsértéstől való eltiltást, továbbá bírság kiszabását is. A jogszabálysértés megállapításán túli szankciók alkalmazása esetén előkérdés, hogy annak elkövetője ismert-e a kifogás elbírálásakor, mivel a jogszabálysértéstől való eltiltás nem értelmezhető, illetve nem alkalmazható az elkövető személyének ismerete nélkül.

 

A Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó nyilatkozata szerint ismeretlen személyek követték el a plakát elhelyezését, illetve személyazonosságuk a csatolt bizonyítékokból sem állapítható meg. Mivel a Bizottság elé tárt tényekből az elkövetők személye nem azonosítható, ezért a további jogszabálysértésről való eltiltásra, illetőleg bírság kiszabására nincs lehetőség.

 

Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy ismeretlen személyek azzal, hogy épület falán a bérlő hozzájárulása nélkül népszavazási plakátot helyeztek el, megsértették a Ve. 144. § (4) bekezdését, ezért a kifogásnak a Ve. 218. § (2) a) pontja tekintetében helyt adott. A jogsértő eltiltása, illetve a bírság kiszabása vonatkozásában, tekintettel arra, hogy az elkövetők személye ismeretlen, elutasította a kifogást.

 

III.

 

A határozat az Nsztv. 1. §-án, a Ve. 144. §-án, a 218. § (2) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2016. október 2.

 

 

 

 

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke