1206/2014. számú NVB határozat a Lásó Drom (Jó út) Országos Érdekvédelmi Roma Egyesület roma nemzetiségi szervezet jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1206/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Lásó Drom (Jó út) Országos Érdekvédelmi Roma Egyesület (5141 Jásztelek, József Attila út 3.) roma nemzetiségi szervezet jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Lásó Drom (Jó út) Országos Érdekvédelmi Roma Egyesületet, mint jelölő szervezetet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. augusztus 18-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Lásó Drom (Jó út) Országos Érdekvédelmi Roma Egyesület nemzetiségi szervezet 2014. augusztus 14-én, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán.
A jelölő szervezet bejelentkezéséhez csatolta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 10. számú melléklete (a továbbiakban: P3 jelű formanyomtatvány) szerinti formanyomtatványt és alapszabálya másolatát.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (1) bekezdése szerint a választási iroda a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában ellenőrzi.
Fenti jogszabályi kötelezettségének eleget téve a Nemzeti Választási Iroda 2014. augusztus 14-én levélben kereste meg a roma nemzetiségi szervezetet nyilvántartásba vevő Szolnoki Törvényszéket a bejelentett adatok hitelességének ellenőrzése céljából. Az ellenőrzés eredményeként a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a szervezet a P3 jelű formanyomtatványon a bírósági nyilvántartási számaként nem a nyilvántartási számát, hanem a nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat számát tüntette fel.
Tekintettel arra, hogy a P3 jelű formanyomtatvány a bejelentkezés kötelező elemeként a jelölő szervezet bírósági nyilvántartási számának feltüntetését írja elő, a Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi szervezetet a Szolnoki Törvényszék 2014. augusztus 15-én kelt, Pk.60009/2012. számú kivonatában szereplő nyilvántartási számmal veszi nyilvántartásba.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy egyebekben a Lásó Drom (Jó út) Országos Érdekvédelmi Roma Egyesület nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.
II.
A határozat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2. § 14. pontján, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § 3. pontján, a 119. §-án, a 132. §-án, a 307/D. §-án, az IM rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. augusztus 15.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke