120/2019. NVB határozat - a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek által az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választására megbízott megfigyelők nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

120/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt (1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42. fszt./I-1.) és a Párbeszéd Magyarországért Párt (1165 Budapest, Hunyadvár utca 20. Fszt./1.) jelölő szervezetek által az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választására megbízott megfigyelők nyilvántartásba vételének tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt által az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választására bejelentett  

1.  dr. Wiener György Józsefet,

2.  dr. Szoboszlai Györgyöt és

3.  Csordás Zsuzsanna Erzsébetet

veszi nyilvántartásba a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 331. § (1) bekezdése alapján alkalmazni rendelt 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelőként.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. május 20-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[1]    A Ve. 20. § (1) bekezdése, a 27. § (3) és a 245. § (2) bekezdése alapján  a Nemzeti Választási Bizottság hét tagját és három póttagját a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés az előző Nemzeti Választási Bizottság választott tagjai megbízatásának lejártát megelőző kilencven napon belül választja kilenc évre. Az Európai Parlament tagjai választásának kitűzését követően a Nemzeti Választási Bizottság további egy-egy tagját a listát állító jelölő szervezetek bízzák meg. A Nemzeti Választási Bizottságba tag megbízására jogosult jelölő szervezet a Nemzeti Választási Iroda mellé legfeljebb öt megfigyelőt bízhat meg a szavazási iratok ellenőrzése és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére.

[2]    Fenti jogszabályi rendelkezések alapján a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt, mint a Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett közös listát állító jelölő szervezet – az Európai Parlament tagjainak választásán a Ve. 331. § (1) bekezdése alapján alkalmazni rendelt – 245. § (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozva 2019. május 15-én 3 fő megfigyelőt bízott meg a Nemzeti Választási Iroda mellé a szavazási iratok ellenőrzése és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére.   

[3]    A Ve. 245. § (3) bekezdése alapján megfigyelő csak a központi névjegyzékben szereplő, a választási bizottság elnöke előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt vagy fogadalmat tett választópolgár lehet. A megfigyelőre egyebekben az 5. § (3) bekezdésének, (4) bekezdés a), b) és d) pontjának, valamint (5) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

[4]    A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy dr. Wiener György Józsefnek, dr. Szoboszlai Györgynek és Csordás Zsuzsanna Erzsébetnek a Ve. 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelőként történő bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a központi névjegyzék adatai alapján a bejelentett személyek rendelkeznek választójoggal, így nyilvántartásba vételüknek törvényi akadálya nincsen.

[5]    A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[6]    A határozat a Ve. 5. § (3) bekezdésén, a (4) bekezdés a), b) és d) pontján és az (5) bekezdésén, a 20. § (1) bekezdésén, a 27. § 3) bekezdésén, a 245. § (2) és (3) bekezdésén, a 331. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. május 17.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke